Szkolenie LSS Black Belt (Green Belt upgrade to Black Belt)

Cele szkolenia:

Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala  uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji klientów.  Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania  jakością - Six Sigma ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa.

Black Belt to kluczowa rola w programie wdrożenia Lean Six Sigma jak również we wszelkich programach zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów. Black Belt to osoba,  która posiada duże doświadczenie biznesowe, jest liderem i inicjatorem zmian oraz kierownikiem projektów usprawniających. Black Belt winien biegle  posługiwać się w praktyce narzędziami Lean Six Sigma oraz potrafić tą wiedzę w sposób przystępny przekazywać innym członkom organizacji. Black Belt prowadzi kluczowe dla organizacji projekty usprawnień w procesach  dla których wartość korzyści z usprawnienia procesu przekracza zwykle kwotę 1 mln $.

Black Belt to również coach oraz mentor wspierający Green Belts w ramach prowadzonych przez nich projektów. To również typowy  kierownik projektu (Project Manager) potrafiący sprawnie zarządzać projektem oraz zespołem projektowym w ramach istniejących ograniczeń zasobowych, czasowych oraz  realizowanego zakresu projektu.

Głównym celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy uczestników zdobytej w trakcie kursu Green Belt zarówno w zakresie narzędzi usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse - Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj).  Uczestnicy poznają nowe narzędzia jakościowe, metody i narzędzia statystyczne jak również zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektem oraz zarządzania zespołem projektowym.


Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1. czym jest zarządzanie procesami i dlaczego jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa?
2. jak skutecznie wprowadzać usprawnienia w organizacji?
3. jak prawidłowo zdefiniować projekt usprawniający?
4. jak prawidłowo zbudować zespół projektowy?
5. jak skutecznie zarządzać zespołem projektowym?
6. jakie narzędzia wykorzystać żeby usprawnić pracę zespołu projektowego?
7. jak zbudować harmonogram projektu i określić jego ścieżkę krytyczną?
8. jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
9. jak wykorzystać pracę zespołową do rozwiązywania problemów biznesowych?
10. jak identyfikować ryzyka w projekcie i im zapobiegać?
11. jak praktycznie zastosować poszczególne poznane narzędzia jakościowe?
12. jak wykorzystać zaawansowane narzędzia statystyczne do doskonalenia procesów?
13. w jaki sposób na etapie projektowania rozwiązania unikać błędów ujawniających się po wdrożeniu?
14. w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?
15. jak zbudować skuteczny system ciągłego doskonalenia procesów przedsiębiorstwa?
16. jak zbudować i utrzymać system ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie?


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa dwanaście dni szkoleniowych - w sumie 96 h. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera przygotowują rozwiązanie jednego problemu istotnego dla ich przedsiębiorstw. Rozwiązanie problemu zgodnie z procesem DMAIC jest częścią szkolenia i warunkiem certyfikacji uczestnika. Jeden dzień szkoleniowy (8h) przeznaczony jest całkowicie na konsultacje indywidualne w projektach usprawniających prowadzonych przez uczestników.

Szkolenie składa się z czterech modułów. Każdy z modułów trwa po 3  dni szkoleniowe.

Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym projektem , w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody przy rozwiązywaniu rzeczywistego problemu w ich organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne (Excel oraz Minitab).

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Ażeby uzyskać certyfikat Black Belt należy przeprowadzić i udokumentować dwa projekty usprawniające. Jeśli uczestnik przeprowadził już projekt usprawniający w ramach szkolenia Green Belt jest on mu również zaliczany do certyfikacji Black Belt.   Następnie na podstawie przekazanych przez uczestnika materiałów dokumentujących zrealizowanie projektu usprawniającego wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.


Adresaci szkolenia:

Kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, Specjaliści Procesowi, Inżynierowie i Analitycy Procesów, Project Managerowie, Pełnomocnicy ds. Jakości, osoby zarządzające i usprawniające procesy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie programu jakości w Firmie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakończenie szkolenia na poziomie Green Belt


Trener:

Master Black Belt oraz wspierający go Black Belt


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (600 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, pomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.


Ogólny plan szkolenia:

Sesja 1

 1. Zarządzanie procesami - geneza i istota podejścia
 2. Procesy w przedsiębiorstwie
 3. Role w organizacji w ramach systemu zarządzania procesami
 4. Zarządzanie procesami a filozofia Lean Six Sigma
 5. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i kluczowe role (Project Manager, Sponsor itd.)
 6. Rola Black Belts w organizacji
 7. Priorytetyzacja projektów i zarządzanie portfelem projektów
 8. Tworzenie zespołu projektowego
 9. Typy zespołów oraz ich ograniczenia
 10. Kluczowe role w zespole projektowym
 11. Cykl życia zespołu
 12. Komunikacja w zespole projektowym


Sesja 2

 1. Motywowanie członków zespołu projektowego
 2. Zarządzanie czasem w projekcie
 3. Zarządzanie interesariuszami
 4. Tworzenie planu projektu i zmonitorowanie realizacji
 5. Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej
 6. Ocena efektywności pracy zespołu projektowego
 7. Rozwiązywanie konfliktów
 8. Typy danych i ich ograniczenia
 9. Typy rozkładów danych i ich cechy
 10. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń
 11. Zasady próbkowania statystycznego
 12. MSA - analiza systemu pomiarowego w praktyce - dane dyskretne i ciągłe
 13. Mapowanie i analiza strumienia wartości  (Value Stream Mapping)
 14. Analiza graficzna danych 

 

Sesja 3

 1. Identyfikacja głównych źródeł marnotrawstwa w procesie
 2. Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) do ciągłego doskonalenia - aspekty wdrożeniowe
 3. Identyfikacja przyczyn zmienności 
 4. Analiza regresji, regresja wielu zmiennych, regresja logistyczna
 5. Analiza zależności pomiędzy wieloma zmiennymi (Multivariate tools)
 6. Analiza danych atrybutowych
 7. Parametryczne testy statystyczne
 8. Nieparametryczne testy statystyczne (Mood's Median, Levene's test, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney)
 9. Ocena efektywności pracy zespołu projektowego
 10. Rozwiązywanie konfliktów
 11. Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej
 12. Zasady projektowania eksperymentów (DOE - Design of Experiment)
 13. One-factor oraz Two-level fractional factorial experiments
 14. Full factorial experiments
 15. Teoria ograniczeń - wprowadzenie (Theory of Constraints - TOC)

 

Sesja 4

 1. Podstawowe narzędzia TOC i korzyści z zastosowania
 2. Mistake Proofing 
 3. Taguchi Robust design
 4. Design for Six Sigma - DFSS - framework i kluczowe narzędzia
 5. Karty kontrolne (dane atrybutowe i dane ciagłe) - zastosowanie, wdrożenie i kalibracja
 6. Zarządzanie interesariuszami
 7. Tworzenie i zarządzanie harmonogramem
 8. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem projektu
 9. Monitorowanie zaawansowania realizacji projektu
 10. Utrzymanie i rozwój systemu ciągłego doskonalenia
 11. Monitorowanie procesu z wykorzystaniem kart kontrolnych (dla danych ciągłych i dyskretnych)
 12. Raportowanie danych w ramach systemu zarządzania procesami w firmie
 13. Test sprawdzający wiedzę

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 24 - 25 marzec 2018

Sesja 2: 21 - 22 kwiecień  2018

Sesja 3: 12 -13 maj  2018

Sesja 4: 26 - 27 maj 2018

Sesja 5: 9 - 10 czerwiec 2018

Sesja 6: 23 - 24 czerwiec 2018

 

Czas trwania : 12 dni ( tylko w weekendy)

Poznań

24 - 25 marzec 2018
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 18 - 20 kwiecień 2018
Sesja 2: 16 - 18 maj 2018
Sesja 3: 9 - 11 lipiec 2018
Sesja 4: 27 - 29 sierpień 2018

Czas trwania: 12 dni

Poznań

18 - 20 kwiecień 2018
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 23 - 25 kwiecień 2018
Sesja 2: 4 - 6 czerwiec 2018
Sesja 3: 16 - 18 lipiec 2018
Sesja 4: 3 - 4 wrzesień 2018

Czas trwania: 12 dni

Warszawa

23 - 25 kwiecień 2018
zapisz się na szkolenie

facebook