Szkolenie LSS Yellow Belt

Szkolenie Yellow Belt

Cele szkolenia:

Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji klientów. Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania jakością - Six Sigma ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj) na poziomie Yellow Belt.

Yellow Belt to osoba, która legitymuje się doświadczeniem biznesowym i odpowiednim poziomem wiedzy o procesach w których na co dzień uczestniczy. Współpracuje z Green Belts oraz Black Belts w ramach projektów usprawniających procesy, realizując przydzielone zadania projektowe oraz koordynując współpracę z White Belts.

Yellow Belt winien sprawnie posługiwać się w praktyce wieloma narzędziami Lean Six Sigma, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na efektywność procesów oraz zadowolenie klienta.

Szkolenie Yellow Belt

Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
1.czym jest Lean oraz Six Sigma i do czego służą?
2.jakie są główne narzędzia i obszary zastosowania Lean oraz Six Sigma?
3.jak wykorzystać głos klienta do ciągłego doskonalenia?
4.w jaki sposób poprawnie sformułować problem i przełożyć go na proces?
5.co to takiego DMAIC i do czego służy?
6.jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?
7.jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
8.jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
9.jak wykorzystać zebrane dane do ustalenia przyczyny problemu?
10.jakie techniki kreatywnego myślenia zastosować do rozwiązania problemu?
11.jak sprawnie wdrażać zmiany zapobiegając ich ponownemu wystąpieniu?


Adresaci szkolenia:

Specjaliści procesowi, inżynierowie i analitycy procesów, specjaliści produkcji, logistyki, gospodarki remontowej, zapatrzenia, sprzedaży i dystrybucji, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, uczestnicy procesów biznesowych zaangażowani w projekty usprawniające.


Trener:

certyfikowany Black Belt z wieloletnim doświadczeniem projektowym oraz trenerskim

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 5 dni szkoleniowe - w sumie 40h. Szkolenie obejmuje również indywidualne konsultacje dla uczestników. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób podstawowe narzędzia lean oraz six sigma. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają cykl usprawniania procesów DMAIC (D-Define, M-Measure, A-Analyse, I-Improve, C-Control), podstawy zarządzania procesami oraz najważniejsze narzędzia jakościowe.


Certyfikacja:

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat Yellow Belt.


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (200 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

 

Ogólny plan szkolenia:

Dzień 1

1.Typowe przykłady radzenia sobie z problemami- wprowadzenie.
2.Nazywamy rzeczy po imieniu - identyfikacja problemów w praktyce .
3.Opis problemu w praktyce.
4.Przegląd i priorytetyzacja zidentyfikowanych problemów (macierz decyzyjna, macierz Eisenhowera).
5.Metody rozwiązywania problemów - PDCA, DMAIC, 8D (osiem dyscyplin), A3, raporty.
6.Geneza Lean Management.
7.Podstawowe elementy filozofii Lean Management.
8.Symulacja procesu.
9.Cele i korzyści z zastosowanie Lean Management.
10.Lean jako zmiana w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
11.Przegląd i obszary zastosowania podstawowych narzędzi.

 Dzień 2

1.Kaizen - omówienie, studium przypadku.
2.Rozwiązania organizacyjne wspierające KAIZEN.
3.Identyfikacja marnotrawstwa (muda).
4.Zastosowanie i przykłady Poka Yoke.
5.Poziomy zabezpieczeń przed błędami.
6.System produkcyjny ssący (pull) i pchający (push).
7.VSM - mapowanie obecnego strumienia wartości.
8.Tworzenie linii czasu oraz obliczanie Lead Time, Processing Time oraz VA/NVA.
9.Analiza mapy strumienia wartości - takt procesu, balansowanie obciążenia pracą.

Dzień 3

1.Istota i geneza Six Sigma.
2.Model procesu - wejścia/wyjścia, czynności.
3.Identyfikacja wymagań wobec procesu.
4.Zasady tworzenia systemu pomiarowego dla procesu.
5.Rodzaje mierników.
6.Jakie dane powinniśmy gromadzić?
7.Analiza przyczyn źródłowych problemów - zastosowanie diagramu Ishikawy oraz 5 WHY.
8.Zastosowanie analizy Pareto.
9.Mapowanie procesów i zastosowanie map procesu do rozwiązywania problemów.
10.Histogram, Box Plot (wykres pudełkowy).
11.Zdolność procesu i wskaźniki zdolności.

Dzień 4

1.Diagram przebiegu (Run chart), karty kontrolne, Diagram korelacji.
2.Analiza FMEA - Failure Mode and Effects Analysis .
3.Diagram Pokrewieństwa (Affinity Diagram), Diagram Drzewa (Tree Diagram), Diagram How-How .
4.Burza mózgów - odmiany burzy mózgów.
5.Tworzenie scenariuszy rozwiązań problemu .
6.Analiza Pola Sił (Force Field Analysis).
7.Ocena i wybór rozwiązania problemu.
8.Opracowanie planu działań i ustalenie odpowiedzialności za ich realizację.
9.Standaryzacja pracy oraz stanowiska.
10.Obszary wykorzystania standaryzacji .
11.Zasady tworzenia i utrzymania standardów .

Dzień 5

1.Standaryzacja - ćwiczenia.
2.Standaryzacja i utrzymanie zmiany - studium przypadku.
3.Zarządzanie wizualne.
4.Gra 5 S.
5.5S etapy wdrożenia.
6.Główne korzyści z wdrożenia 5S.
7.Rola liderów we wdrożeniu 5 S.
8.Zabójcy 5S - bariery i przeszkody w realizacji i utrzymaniu 5S.
9.Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet.
10.Test końcowy

Termin i lokalizacja

LSS Yellow Belt

sesja 1: 21-23 maj 2018

sesja 2: 18-19 czerwiec 2018


czas trwania: 5 dni

Warszawa

start: 21-23 maj 2018
zapisz się na szkolenie

LSS Yellow Belt

sesja 1: 6 - 8 sierpnia 2018

sesja 2: 6 -7 września 2018


czas trwania: 5 dni

Poznań

start: 6 - 8 sierpień 2018
zapisz się na szkolenie

LSS Yellow Belt

sesja 1: 26 - 28 wrzesień 2018

sesja 2: 4 -5 październik 2018


czas trwania: 5 dni

Poznań

start: 26-28 września 2018
zapisz się na szkolenie

LSS Yellow Belt

sesja 1: 10-12 październik 2018

sesja 2: 22 -23 październik 2018


czas trwania: 5 dni

Warszawa

start: 10-12 październik 2018
zapisz się na szkolenie

LSS Yellow Belt

sesja 1: 3-5 grudzień 2018

sesja 2: 20-21 grudzień 2018


czas trwania: 5 dni

Warszawa

start: 3-5 grudzień 2018
zapisz się na szkolenie

facebook