Audyt Organizacyjny

Audyt organizacyjny przedsiębiorstwa jest zazwyczaj pierwszym krokiem we wprowadzaniu wszelkich zmian i usprawnień w organizacji. Pozwala ustalić stan wyjściowy (AS IS), do którego następnie odnosi się wprowadzone zmiany. Tego rodzaju wiedza jest niezbędna żeby prawidłowo ustalić cel doskonalenia oraz zapewnić, że będzie on realny, a także żeby po wdrożeniu zmian móc ustalić jakie były rzeczywiście uzyskane rezultaty. Celem takiej diagnozy stanu organizacji może również wskazanie obszarów do doskonalenia a także silnych stron Jej celem może być również wskazanie ograniczeń i barier rozwoju, potencjałów do wykorzystania lub dysfunkcji utrudniających rozwój organizacji i limitujących efektywność . Tego rodzaju wiedza ma zastosowanie do:

1. Ustalenie obszarów występowania marnotrawstwa  we wdrożeniach filozofii lean (magazyny, produkcja i planowanie produkcji, zakupy, logistyka, sprzedaż, utrzymanie ruchu itp.).

2. Identyfikacja głównych problemów operacyjnych i barier rozwoju przedsiębiorstwa.

3. Ustalenia znajomości i poziomu realizacji przyjętej strategii rozwoju.

4. Identyfikacja i udokumentowanie stanu początkowego we wdrożeniach 5 S.

5. Ustalenie poziomu dojrzałości procesowej organizacji.

6. Metoda analizy organizacji z uwzględnieniem tzw. wymiarów Astońskich (Centralizacja, Specjalizacja, Standaryzacja, Formalizacja, Konfiguracja).

7. Stosowania wdrożonych standardów w zakresie zarządzania procesowego.

8. Audytu zerowego w ramach certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

9. Przygotowania wdrożenia zarządzania przez cele (MBO).

10. Identyfikacji luk w zakresie posiadanych systemów informatycznych zakresu wspierania procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

11. Ustalenia wymagań klientów oraz zbadania poziomu satysfakcji klientów z obecnego poziomu usług.

Rezultatem audytu organizacyjnego jest formalny raport zawierający kluczowe ustalenia oraz rekomendacje dalszych działań.  Raport również zawiera odniesienie do tzw. dobrych praktyk stosowanych w danej branży lub obszarze, co pozwala również ustalić dystans jaki dzieli dane przedsiębiorstwo od wiodących firm na świecie. Raport bardzo często staje się materiałem do zbudowania planu działań , w ramach którego możemy Państwu zaoferować również usług związane z jego wdrażaniem.

facebook