Szkolenie Mapowanie Strumienia Wartości

 

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznego wykorzystywania narzędzia Mapowania strumieni wartości (Value Stream Mapping) w projektach leanowych.
W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowane narzędzie Mapowania strumieni wartości (Value Streem Mapping) oraz zakres jego zastosowania. Na bazie analizy rzeczywistych przypadków uczestnicy szkolenia opracują własne mapy strumieni wartości, które zostaną szczegółowo omówione przez trenera.


Opis szkolenia:

VSM jest techniką opracowaną w Toyota, znaną również pod nazwą "material and information flow mapping" niezwykle pomocną i skuteczną we wdrażaniu koncepcji lean manufacturing, Opiera się ona na koncepcji strumienia wartości rozumianego jako zestaw wszystkich działań (tworzących i nie tworzących wartość dodana dla klienta) podejmowanych od chwili pojawienia się zapotrzebowania, poprzez dostawę surowców oraz ich przetworzenie w procesie produkcji do momentu dostarczenia produktu do klienta (door-to-door). Podejście to pozwala skoncentrować uwagę na wszystkich aspektach podejmowanych działań związanych z danym produktem w celu ustalenia i wyeliminowania strat i przyczyn marnotrawstwa.
W ten sposób unika się częstej pułapki wprowadzania usprawnień lokalnie zatracając ich szerszy kontekst, w szczególności tracąc perspektywę klienta. Częstokroć skutki i wpływ takich lokalnych usprawnień na łańcuch wartości postrzegany z punktu widzenia klienta jest wprost przeciwny od zamierzonego.

Metoda ta pozwala zwizualizować i sparametryzować sposób działania organizacji pokazując wszystkie działania i związane z nimi informacje począwszy od pojawienia się popytu klienta do chwili jego zaspokojenia poprzez dostarczenie wyrobu lub usługi.

Dzięki wizualizacji strumienia wartości (mapa stanu obecnego AS IS) łatwo jest zdiagnozować te elementy łańcucha wartości, które nie przynoszą wartości dodanej klientowi, stanowią zbędny balast i powinny zostać wyeliminowane. Niezwykle istotne jest tutaj uwzględnianie przepływów materiałów oraz towarzyszącej im informacji jako istotnego obszaru potencjalnych usprawnień. Prowadzi to w rezultacie do opracowania mapy strumienia wartości TO BE, a więc stanu docelowego przedstawiającego strumień wartości po wyeliminowaniu przyczyn marnotrawstwa.

Metoda ta jest znacznie bardziej użyteczna niż wszystkie inne stosowane podejścia ze względu na to, że łączy w sobie korzyści prezentacji graficznej przepływu pracy z charakterystykami ilościowymi.Do podstawowych zalet tej metody można zaliczyć:

 1. możliwość zwizualizowania sposobu działania w postaci przepływu łączącego poszczególne etapy wytwarzania produktów lub usług np. gięcie, spawanie, montaż itp.
 2. możliwość zidentyfikowania strat i wskazania źródeł marnotrawstwa,
 3. przystępną formę komunikacji akceptowaną i zrozumiałą dla pracowników
 4. możliwość skoncentrowania się na tym co ważne i skupienia wysiłku związanego z usprawnieniem i eliminacją strat,
 5. unikalność jeśli chodzi o połączenie w formie graficznej przepływu informacji z przepływem materiałowym,
 6. utrwalenie zmiany i zapewnienie, że problemy w których usunięcie się zaangażowano nie powrócą.


Adresaci szkolenia:

Menadżerowie i Dyrektorzy Działów/Departamentów Zarządzania Jakością, kierownictwo i pracownicy jednostek zajmujących się doskonaleniem procesów, kierownictwo i pracownicy działów zarządzania procesem produkcyjnym, kierownicy i pracownicy działów logistyki, kierownictwo i pracownicy jednostek odpowiedzialnych za jakość obsługi klienta, kierownicy projektów.


Trener:

Lean Six Sigma Black Belt, z wieloletnią praktyką i doświadczeniem projektowym oraz trenerskim.


Czas trwania szkolenia:

2 dni = 16 godzin


Lokalizacja:

Ośrodek szkoleniowy


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe obejmują 80 stron (jeden segregator dla każdego uczestnika) i zawierają treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Certyfikaty:

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Ogólny plan szkolenia:

Dzień 1:

 1. Pojęcie strumienia wartości w koncepcji Lean Manufacturing
 2. Identyfikacja strumieni wartości w przedsiębiorstwie
 3. Powołanie i przygotowanie zespołu
 4. Klienci strumienia wartości oraz identyfikacja dostawców
 5. Cechy charakterystyczne procesu (proces dzielony, gniazdo/linia, naprawa braków, operacje kontroli jakości)
 6. Analiza zapasów ( materiałów do produkcji, WIP oraz wyrobów gotowych)
 7. Rodzaje przepływu produkcji i ich konsekwencje dla procesu (Push/Pull)
 8. Legenda i obiekty wykorzystywane w tworzeniu mapy strumienia wartości
 9. Tworzenie mapy w praktyce
 10. Analiza przepływu informacji
 11. Parametryzacja mapy strumienia wartości 
 12. Tworzenie linii czasu


Dzień 2:

 1. Narzędzia doskonalenia stanu obecnego strumienia wartości
 2. Określanie celów doskonalenia strumienia wartości
 3. Obliczanie Taktu klienta i jego znaczenie dla doskonalenia strumienia
 4. Identyfikacja problemów w obecnym strumieniu wartości
 5. Ocena efektywności wykorzystania stanowisk
 6. Wyrównywanie obciążenia stanowisk
 7. Wykorzystanie wykresu Yamazumi
 8. Budowa mapy strumienia przyszłego
 9. Opracowanie planu doskonalenia
 10. Organizacja wdrożenia Lean w przedsiębiorstwie
 11. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet

Termin i lokalizacja

Mapowanie Strumienia Wartości online

ONLINE

27 - 28 lipca 2022
zapisz się na szkolenie

Mapowanie Strumienia Wartości

Warszawa

6-7 października 2022
zapisz się na szkolenie

facebook