Lean Six Sigma

Podstawy metodologiczne Six Sigma zostały sformułowane i wdrożone w połowie lat 80. w firmie Motorola. Zadanie opracowania nowej metody doskonalenia procesów i produktów opartej na matematyce i statystyce otrzymał Zespół inżynierów i statystyków kierowany przez Michaela Harryego. Jednak najbardziej spektakularny case związany z wdrożeniem Six Sigma w dużej organizacji oraz równie spektakularnych korzyści dla formy dotyczy nie Motorola a General Electric oraz Jacka Welcha, który uczynił z Six Sigma trampolinę do sukcesu globalnego koncernu i podźwignięcia go z kryzysu.

Six Sigma jest filozofią zarządzania skupiającą się na Kliencie i koncentrującą się na poprawie jakości dostarczanych produktów i usług oraz związanych z nimi procesów biznesowych.

Kluczowym elementem tej filozofii jest znajomość wymagań Klienta oraz umiejętność przełożenia ich na wymierne parametry pozwalające sterować procesami oraz jakością dostarczanych produktów i usług (specyfikacje). Zrozumienie czynników negatywnie wpływających na procesy i jakość wyrobów oraz usług jest punktem wyjścia do zapewnienia ich kontroli w taki sposób ażeby zredukować lub całkowicie wyeliminować niekorzystny wpływ tych zakłóceń na jakość i Klienta. W ten sposób Six Sigma skupia się również na redukowaniu zmienności i wszelkich zakłóceń w procesach oraz zapewnieniu stabilnej i powtarzalnej jakości wytwarzanych wyrobów i usług pomimo zamian zachodzących w otoczeniu firmy, w przedsiębiorstwie , technologii, zasobach ludzkich, dostawcach, materiałach itp.

Six Sigma jest również metodą w której znalazła zastosowanie statystyka, przede wszystkim stosowana do wykrycia, zrozumienia przyczyn oraz kontroli zmian kluczowych parametrów procesów i wyrobów oraz ich odchyleń od specyfikacji Klienta.

Graficzny Obraz wydolności procesu

Ideałem jest uzyskanie procesu o zdolności jakościowej na poziomie 6 Sigma - czyli takiego procesu w którym szansa wystąpienia usterki wynosi 3,4 na milion możliwości, a więc jest niezwykle mała. Proces o zdolności 6 Sigma przedstawiono na poniższym wykresie. Przedział wartości pomiędzy Górnym i Dolnym Limitem Specyfikacji stanowi dopuszczalną tolerancję Klienta, w której powinien zawierać się kontrolowany parametr procesu lub wyrobu. Przy idealnym wycentrowaniu procesu tak jak na poniższym wykresie pomiędzy średnią arytmetyczną a limitami specyfikacji klienta zawiera się 6 odchyleń standardowych. Częstym błędem jest również mylenie limitów kontrolnych służących do oceny stabilności procesu z limitami specyfikacji Klienta wyznaczającymi przedział dopuszczalnej przez Klienta tolerancji.

Proces o jakości 6 sigma

Six Sigma traktuje się bardzo często nie tylko jako filozofię zarządzania ale również metodykę rozwiązywania problemów. Chodzi tu przede wszystkim o problemy których przyczyny są nieoczywista a ich zidentyfikowanie, ocena wpływu i rozwiązanie wymaga zastosowania dodatkowych narzędzi analitycznych i posługiwania się danymi. Sposób postępowania uzależniony jest od tego czy chcemy zaprojektować nowy proces, aby dostarczyć klientowi nowy produkt (usługę) - czy też chcemy usprawniać istniejący proces. W przypadku projektowania nowego procesu stosuje się podejście określone jako DFSS (ang. Design For Six Sigma), natomiast przy usprawnianiu procesu istniejącego podejście DMAIC (ang. Define (definiuj), Measure (mierz), Analyze (analizuj), Improve (poprawiaj) i Control (kontroluj)). Pod tymi pojęciami kryją się działania mające na celu: zdefiniowanie celów poprawy, pomiar aktualnych parametrów, analiza czynników mających wpływ na proces, zaproponowanie i wdrożenie zmian oraz sprawdzanie czy uzyskane efekty są zgodne z założeniami.

Cykl DMAIC

Problemy z kategorii just do it nie kwalifikują się do rozwiązania z zastosowaniem cyklu DMAIC lub DFFS ponieważ stanowiłoby to ewidentny przerost firmy nad treścią. Od połowy lat 90. metodę Six Sigma z powodzeniem stosuje się również w usługach a także łączy to podejście metodyczne z filozofią Lean. Obydwie filozofie świetnie się uzupełniają - Six Sigma skupia się bowiem na redukowaniu zmienności i poprawie jakości a Lean koncentruje się na walce z marnotrawstwem.

Korzyści z wykorzystania Six Sigma/Lean Six Sigma w przedsiębiorstwie:

 1. Spektakularna poprawa poziomu dostosowania procesów i wyrobów oraz usług do wymagań Klientów
 2. Redukcja poziomu braków oraz usterek w wyrobach
 3. Trafniejsze decyzje inwestycyjne i lepiej wydawane pieniądze i zasoby na usuwanie rzeczywistych przyczyn problemów mających potwierdzenie w danych
 4. Radykalna poprawa efektywności wykorzystania zasobów i materiałów w tym pracy ludzkiej oraz maszyn
 5. Sprawniejsze wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie
 6. Spowodowanie , że wysiłek przedsiębiorstwa i wdrażane usprawnienia będą dostrzegane przez Klientów
 7. Skrócenie czasu obsługi klientów
 8. Zwiększenie przepustowości procesów biznesowych
 9. Skrócenie czasu od uzyskania informacji o wystąpieniu problemu do chwili zidentyfikowania i zrozumienia przyczyn źródłowych
 10. Przejrzystość informacji o realizowanych procesach i transparentność informacji i występujących problemach i obszarach do poprawy

 Oferujemy szkolenie oraz fachowe wsparcie obejmujące:

 1. Doradztwo w zakresie wdrażania programu Lean Six Sigma (LSS) w organizacji klienta
 2. Konsultacje w zakresie realizacji projektów usprawniających realizowanych przez klienta w cyklu DMAIC
 3. Kierowanie projektami usprawniającymi w cyklu DMAIC
 4. Doradztwo w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych do analizy problemów
 5. Doskonalenie narzędzi i metodyki pracy Zespołów Doskonalenia
 6. Projektowanie systemów pomiaru efektywności procesów (karty kontrolne i dashboardy)
 7. Ocena jakości i doskonalenie systemów pomiarowych (MSA)
 8. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do analizy potrzeb klientów (np. Quality Function Deployment)
 9. Coaching dla Green Beltów oraz Black Beltów u klienta
 10. Kompleksowe programy szkoleniowe dla pracowników wszystkich szczebli

Przechwytywanie_1

Master Black Belt : najczęściej consultant zewnętrzny współpracujący z Zarządem przedsiębiorstwa lub osoba koordynująca program obejmujący klika projektów prowadzonych przez Black Beltów.

Szkolenie Black Belt : poziom eksperta z zakresu Lean Six Sigma prowadzącego duże projekty usprawniające i pełniącego również role coacha wspierającego Green Beltów w zakresie narzędzi i metodyki lean six sigma; Black Belt to również trener prowadzący szkolenia wewnątrz firmy.

Szkolenie Green Belt : samodzielnie prowadzi niewielkie projekty usprawniające dotyczące zwykle obszaru w którym na co dzień funkcjonuje Green Belt; często Green Belt pełni rolę Team Lidera w większych projektach usprawniających.

Szkolenie Yellow Belt : czasami spotykana rola wiążąca się z nieco szerszą znajomością narzędzi i metodyki Lean Six Sigma niż White Belt; zakres szkolenia obejmuje zwykle połowę zakresu wiedzy wymaganego na poziomie Green Belt; wymaganiem w zakresie certyfikacji Yellow Belt jest zastosowanie w praktyce wybranego narzędzia usprawniającego procesy

Szkolenie White Belt : podstawowa wiedza z zakresu Lean Six Sigma oraz znajomość podstawowych narzędzi; zwykle White Belt pełni rolę członka zespołu projektowego powołanego żeby rozwiązać problem

Przykładowe tematy projektów usprawniających:

 • Redukcja liczby wybrakowanych wyrobów
 • Skrócenie czasu realizacji dostaw
 • Obniżenie poziomu odpadów w procesie montażu końcowego
 • Zmniejszenie udziału niedoważonych wyrobów
 • Skrócenie czasu oczekiwania klienta na obsługę
 • Zmniejszenie poziomu niekompletności zawieranych umów
 • Skrócenie czasu rejestrowania zamówień
 • Zredukowanie błędu pomiarowego w procesie kontroli międzyoperacyjnej
 • Zmniejszenie uszkodzeń wyrobów w trakcie operacji pakowania
 • Redukcja liczby usterek w wyrobie
 • Podniesienie poziomu kompletności dostaw
 • Podniesienie poziomu dostępności maszyny/linii
 • Skrócenie czasu przezbrojenia
 • Skrócenie czasu uzupełniania towaru do konfekcjonowania

 Oferowane szkolenia Six Sigma

Szkolenie z zakresu Lean Six Sigma jest jednym z pierwszych i niezwykle ważnych etapów związanych z jej wdrożeniem. Jest wiele warunków koniecznych aby szkolenie było skuteczne, a naszym zdaniem najważniejsze z nich to udokumentowane doświadczenie trenera, praktyka i praca nad rzeczywistym problemem oraz zapewnienie bieżącego wsparcie przez trenera uczestnikom szkolenia pracującym nad projektem usprawniającym. Na rynku szkoleniowym można znaleźć wiele propozycji szkoleń na różnych poziomach (pasach), które mogą wprawić w konsternację osobę, która zamierza w tym obszarze postawić swoje pierwsze kroki. Z jednej strony znajdą Państwo oferty szkolenia Green Belt trwającego 3 dni a z drugiej szkolenia o tej samej nazwie oferowanego przez naszą firmę trwającego 9 dni? O co w tym wszystkim chodzi?

Jak wybrać właściwą ofertę , która poza certyfikatem ukończenia szkolenia i tytułem odpowiedniego "belta" daje jeszcze gruntowną wiedzę oraz wymierne korzyści z usprawnionego procesu dla firmy?

To co wyróżnia naszą propozycję szkoleń z zakresu Lean Six Sigma to:

1.Program szkolenia, jego ramy czasowe jak również wymagania stawiane przez uczestnikami bazujące na najlepszych praktykach na świecie w zakresie szkoleń z Six Sigma;
2.Sprawdzona metodyka szkolenia stawiająca na pracę warsztatową, symulacje i ćwiczenia praktyczne oraz prace w trakcie szkolenia nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów biznesowych;
3.Ogromne doświadczenie biznesowe naszych trenerów potwierdzone wieloletnią praktyką trenerską ale przede wszystkim doświadczeniem wdrożeniowym i wieloma zrealizowanymi projektami usprawniającymi w różnych branżach;
4.Elastyczność podejścia w zakresie współpracy z klientem i dostosowywania zakresu szkoleń do potrzeb organizacji;
5.Możliwość praktycznego poznania i zastosowania narzędzi statystycznych do analizy danych i pakietów statystycznych dostępnych na rynku;
6.Zapewnienie pełnego wsparcia merytorycznego dla Klienta i uczestników szkoleń w trakcie szkolenia oraz po ich zakończeniu.
7.Duża skuteczność i doświadczenie we wprowadzaniu zmian organizacyjnych w dużych korporacjach jaki i mniejszych firmach.

Jeśli chodzi o konstrukcję programów szkoleniowych oraz poszczególnych ścieżek szkoleniowych przyjęliśmy nadrzędną zasadę, że kluczowa jest praktyka i zapewnienie uczestnikom możliwości praktycznego wykorzystania poznawanych w trakcie szkoleń narzędzi i zagadnień. Im wyżej w drabinie "pasów" Six Sigma się znajdujemy tym większy nacisk na praktykę i więcej pracy w trakcie szkolenia nad rzeczywistymi problemami.

Wyznajemy zasadę, że w szczególności Green Beltem oraz Black Beltem nie można zostać ograniczając się tylko do odbycia szkolenia. Uczestnik staje się Green Beltem oraz Black Beltem poprzez praktykę i doświadczenie, które zdobywa przede wszystkim poprzez własną pracę nad projektem usprawniającym prowadzonym w trakcie szkolenia. Taka forma szkolenia oraz zakres przekazywanej wiedzy powoduje, że szkolenia są intensywne i wymagają dużego zaangażowana i pracy własnej uczestników.

 

Black Belt  - oferujemy szkolenie na poziomie Black Belt jako szkolenie uzupełniające z poziomu Green Belt (Green Belt upgrade - 8 dni) oraz szkolenie Black Belt od podstaw (16 dni); Podobnie jak w przypadku szkolenia Green Belt również Black Belt w trakcie szkolenia prowadzi przy wsparciu trenera swój projekt usprawniający; Black Belt w trakcie szkolenia poznaje nowe narzędzia statystyczne, narzędzia przydatne w pracy kierownika projektu oraz rozwijają tzw. umiejętności miękkie. Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy przystępują do testu wiedzy i otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Po zakończeniu i udokumentowaniu wyników projektu usprawniającego uczestnicy otrzymują bezpłatnie certyfikat Black Belt. Certyfikowany przez naszą organizacje Black Belt posiada na swoim koncie dwa przeprowadzone projekty usprawniające. Szczegółowy opis wiedzy i umiejętności Black Belta oraz program szkolenia znajdą Państwo tutaj: - Lean Six Sigma Black Belt oraz Lean Six Sigma Green Belt upgrade to Black Belt

Green Belt - szkolenie to nie wymaga posiadania innych certyfikatów i prowadzone jest od podstaw. Oferujemy szkolenie Green Belt w wymiarze 8 dniowym. Szkolenie jest podzielone na części (sesje) odbywające się w około miesięcznych odstępach czasu. W trakcie szkolenia uczestnicy przy wsparciu trenera pracują nad własnym projektem usprawniającym stosując w praktyce poznane narzędzia i metody. Uczestnicy wraz z trenerem planują swoje prace w projekcie na czas pomiędzy sesjami szkolenia . W tym okresie mogą korzystać z pomocy i wsparcia trenera w formie zdalnej (telefon, mail, videokomunikator). W trakcie szkolenia uczestnicy poznają pakiet statystyczny Minitab i wykorzystują wyniki analiz statystycznych w swoich projektach. Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy przystępują do testu wiedzy i otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Po zakończeniu i udokumentowaniu wyników projektu usprawniającego uczestnicy otrzymują bezpłatnie certyfikat Green Belt. Szczegółowy opis wiedzy i umiejętności Green Belta znajdą Państwo tutaj - Lean Six Sigma Green Belt

Yellow Belt  - oferujemy to szkolenie w wymiarze 4 dniowym, co pozwala rozszerzyć zagadnienia omawiane w ramach programu podstawowego White Belt. Certyfikacja wymaga zastosowania w praktyce wybranego narzędzia poznanego w trakcie szkolenia i  wymaga zaliczenia testu końcowego, po którym uczestnik otrzymuje certyfikat Yellow Belt. Szkolenie jest dostępne w wariancie stacjonarnym. Szczegółowy opis wiedzy i umiejętności Yellow Belta znajdą Państwo tutaj: Lean Six Sigma Yellow Belt.

White Belt - oferujemy szkolenie 2 dniowe na poziomie White Belt w trakcie którego uczestnicy poznają podstawy filozofii Lean Six Sigma oraz wybrane najważniejsze narzędzia; Szkolenie to jest podstawowym szkoleniem z zakresu six sigma adresowanym szeroko do pracowników różnych szczebli organizacji którzy będą w przyszłości współpracować w ramach projektów usprawniających; jest dostępne w formie stacjonarnej. Szkolenie kończy się certyfikatem White Belt. Szczegółowy opis wiedzy i umiejętności White Belta znajdą Państwo tutaj  - Lean Six Sigma White Belt

Lean Six Sigma dla Managerów (Awarness) - szkolenia to trwa 1 dzień i pozwala poznać generalne zasady Lean Six Sigma oraz zrozumieć istotę podejścia metodycznego oraz sposobu jej wdrożenia w przedsiębiorstwie oraz poznać obszary potencjalnych korzyści dla organizacji.Szczegółowy program szklenia znajdą Państwo tutaj:  - Lean Six Sigma dla Managerów

Jeśli chcieliby Państwo podnieść swoje kompetencje i uzyskać certyfikacje pośrednie tzn. będąc White Belt uzyskać certyfikat Yellow Belt lub Green Belt bardzo prosimy o kontakt - wówczas zaproponujemy Państwu indywidualną ścieżkę certyfikacji.


OFEROWANE SZKOLENIA

 • Szkolenie Lean Six Sigma dla Championów
 • Szkolenie LSS White Belt
 • Szkolenie LSS Yellow Belt
 • Szkolenie LSS Green Belt
 • Szkolenie LSS Black Belt (GB upgrade to BB)
 • Szkolenie LSS Black Belt
 • Szkolenie MSA (Analiza Systemu Pomiarowego)
 • Szkolenie DFSS (Design for Six Sigma)
 • facebook

  ul. Młyńska 5/9 61-729 Poznań
  +48 61 666 13 74 biuro@openhorizon.com.pl