Audyt organizacyjny przedsiębiorstwa jest zazwyczaj pierwszym krokiem we wprowadzaniu wszelkich zmian i usprawnień w organizacji. Celem takiej diagnozy stanu organizacji może być ustalenie obszarów do doskonalenia, wskazanie ograniczeń i barier rozwoju, potencjałów do wykorzystania lub dysfunkcji utrudniających rozwój organizacji i limitujących efektywność. Audyt pozwala również zidentyfikować silne strony przedsiębiorstwa, które stanowią jego atuty na rynku. Przeprowadzenie audytu pozwala ustalić stan wyjściowy (AS IS), dokonać jego oceny i analizy,  w celu zidentyfikowania obszarów do doskonalenia i poprawy. Jest to niezbędne żeby prawidłowo ustalić cel doskonalenia oraz zapewnić, że będzie on realny, a także żeby po wdrożeniu zmian móc ustalić jakie były rzeczywiście uzyskane rezultaty.

Tego rodzaju wiedza ma zastosowanie do:

1. Ustalenia obszarów występowania marnotrawstwa  we wdrożeniach filozofii lean (magazyny, produkcja i planowanie produkcji, zakupy, logistyka, sprzedaż, utrzymanie ruchu itp.).

2. Identyfikacji głównych problemów operacyjnych i barier rozwoju przedsiębiorstwa.

3. Ustalenia znajomości i poziomu realizacji przyjętej strategii rozwoju.

4. Identyfikacji i udokumentowania stanu początkowego we wdrożeniach 5 S.

5. Ustalenia poziomu dojrzałości procesowej organizacji.

6. Analizy organizacji z uwzględnieniem tzw. wymiarów Astońskich (Centralizacja, Specjalizacja, Standaryzacja, Formalizacja, Konfiguracja).

7. Przestrzegania wdrożonych standardów pracy, procedur i instrukcji.

8. Przeprowadzenia audytu zerowego w ramach certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

9. Przygotowania wdrożenia zarządzania przez cele (MBO).

10. Identyfikacji luk w zakresie posiadanych systemów informatycznych zakresu wspierania procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

11. Ustalenia wymagań klientów oraz zbadania poziomu satysfakcji klientów z obecnego poziomu usług.

Najważniejsze korzyści z audytu organizacyjnego to:

1.Identyfikacja problemów: Audyt pozwala na zidentyfikowanie istniejących problemów i wyzwań w organizacji. Ekspert odbywający audyt analizuje procesy, operacje, strukturę organizacyjną, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i inne aspekty działalności firmy. W rezultacie możliwe jest wskazanie obszarów, w których występują problemy, błędy lub niedociągnięcia.

2.Ocena efektywności: Przeprowadzenie audytu pozwala na ocenę efektywności funkcjonowania firmy. Badane są wskaźniki takie jak wydajność operacyjna, rentowność, wskaźniki finansowe, wskaźniki jakości, czas realizacji procesów itp. To pozwala zidentyfikować obszary, w których firma może poprawić swoje wyniki i osiągnąć lepsze rezultaty.

3. Usprawnienie procesów: Audyt umożliwia identyfikację obszarów, w których procesy są niewydajne, marnotrawiące zasoby lub nieefektywne. Na podstawie wyników audytu można opracować plan działania w celu wprowadzenia usprawnień. Poprawa procesów prowadzi do zwiększenia wydajności, redukcji kosztów, skrócenia czasu realizacji i zwiększenia jakości produktów lub usług.

4.Optymalizacja zasobów: Audyt pozwala na ocenę wykorzystania zasobów w firmie, takich jak pracownicy, maszyny, materiały i finanse. Może to obejmować ocenę struktury organizacyjnej, alokacji zadań, kompetencji pracowników, systemów informatycznych i innych zasobów. Na podstawie wyników audytu możliwe jest optymalne wykorzystanie zasobów, co przyczynia się do efektywniejszego funkcjonowania firmy.

5.Identyfikacja ryzyka: Audyt umożliwia identyfikację ryzyka związanego z działalnością organizacji. Mogą to być ryzyka operacyjne, finansowe, prawne, związane z wizerunkiem firmy itp. Ekspert przeprowadzający audyt analizuje procesy, procedury i systemy kontroli w celu zidentyfikowania obszarów podatnych na ryzyko. Dzięki temu firma może podjąć działania mające na celu minimalizację ryzyka i ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

6.Doskonalenie kultury organizacyjnej: Przeprowadzenie audytu może przyczynić się do doskonalenia kultury organizacyjnej. Proces ten może uwidocznić obszary, w których konieczne są zmiany w zarządzaniu, komunikacji, liderstwie lub stylu pracy. Dzięki audytowi firma może wprowadzić inicjatywy mające na celu budowanie pozytywnej i efektywnej kultury organizacyjnej, co sprzyja zaangażowaniu pracowników i osiąganiu lepszych wyników.

7.Wzrost konkurencyjności: Audyt pomaga firmie poprawić swoją konkurencyjność na rynku. Identyfikacja problemów, wprowadzenie usprawnień, optymalizacja procesów i zasobów, a także minimalizacja ryzyka przyczyniają się do lepszej pozycji firmy na rynku. Konkurencyjność może wynikać zarówno z oferowania lepszych produktów lub usług, jak i z efektywności operacyjnej, elastyczności, innowacyjności czy doskonałej obsługi klienta.

Przeprowadzenie audytu przez ekspertów daje możliwość oceny obecnej sytuacji, identyfikacji obszarów poprawy i opracowania planu działania. Audyt przyczynia się do zwiększenia efektywności, optymalizacji zasobów, minimalizacji ryzyka oraz budowania konkurencyjności firmy.

Rezultatem audytu organizacyjnego jest formalny raport zawierający kluczowe ustalenia oraz rekomendacje dalszych działań.  Raport również zawiera odniesienie do tzw. dobrych praktyk stosowanych w danej branży lub obszarze, co pozwala również ustalić dystans jaki dzieli dane przedsiębiorstwo od wiodących firm na świecie. Raport bardzo często staje się materiałem do zbudowania planu działań, w ramach którego możemy Państwu zaoferować również usług związane z jego wdrażaniem.

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl