Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu uzupełnić wiedzę słuchaczy posiadających już certyfikat YELLOW BELT o dodatkowe narzędzia i elementy filozofii Lean Six Sigma oraz umożliwić im zdobycie nowych praktycznych umiejętności obejmujących posługiwanie się narzędziami z zakresu usprawniania procesów oraz cyklu doskonalenia DMAIC (Define – Zdefiniuj, Measure – Zmierz, Analyse – Analizuj, Improve – Usprawnij, Control – Skontroluj) na poziomie Green Belt i ich zastosowanie w projekcie usprawniającym realizowanym przez każdego ze słuchaczy.

 • Define – Zdefiniuj – słuchacze dowiedzą się jak określić oraz zdefiniować problem, skompletować podstawową dokumentację projektową (Project Charter), a także w jaki sposób zorganizować zbudować zespół projektowy i pozyskać Sponsora.
 • Measure – Zmierz – słuchacze sporządzą dokumentację procesu (mapa procesu), pozyskają wymagania klienta i na ich podstawie stworzą system pomiarowy dla procesu oraz otrzymają konieczne dla rozstrzygnięcia problemu dane.
 • Analyse – Analizuj – na podstawie skompletowanych danych słuchacze ustalą bieżący poziom spełnienia wymagań przez proces, zdefiniują przyczyny zmienności w procesie i przedstawią problem w sposób matematyczny.
 • Improve – Usprawnij – słuchacze zbadają zależności zachodzące pomiędzy kluczowymi przyczynami, zaprojektują i zasymulują efekty ostatecznego rozwiązania, a następnie je wdrożą.
 • Control – Skontroluj – uczestnicy szkolenia zweryfikują otrzymane rezultaty oraz ustalą system pomiarowy i kontrolny, który pozwoli na monitorowanie i dalsze doskonalenie usprawnionego procesu.

Rola Green Belt w Lean Six Sigma

Green Belt to ekspert, legitymujący się bogatym doświadczeniem biznesowym oraz kompleksową wiedzą o procesach, w których na co dzień uczestniczy. Green Belt musi sprawnie wykorzystywać w praktyce podstawowe narzędzia Lean Six Sigma, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które mają wpływ na zadowolenie klienta i efektywność procesów. Green Belt odpowiada za prowadzenie niewielkich projektów usprawniających. Ponadto, pod okiem bardziej doświadczonych Black Beltów, bierze udział jako Team Leader w dużych projektach usprawniających. Ponadto, pod okiem bardziej doświadczonych Black Beltów, bierze udział w dużych projektach usprawniających jako Team Leader.Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Pogłębisz i rozszerzysz wiedzę o filozofii Lean oraz Six Sigma
 • Poznasz dodatkowe skuteczne narzędzia do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów
 • Dowiesz się jak tworzyć zespół projektowy i koordynować jego pracę w ramach projektu usprawniającego
 • Zastosujesz w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie kursu do rozwiązania rzeczywistego problemu organizacji i uzyskania policzalnych korzyści
 • Dowiesz się jak zbudować system pomiaru efektywności procesu
 • Poznasz pełen cykl doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Dowiesz się, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz zasady analizy danych pomiarowych i główne narzędzia służące do analizy i prezentacji danych
 • Dowiesz się jak ocenić zdolność procesu do spełnienia wymagań Klienta
 • Dowiesz się jak przeprowadzić analizę procesu i ocenić stabilność procesu
 • Pozyskasz wiedzę o tym, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz inne osoby zafascynowane Lean Six Sigma i nawiążesz nowe znajomości
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami

W ramach szkolenia otrzymasz:

– Materiały szkoleniowe jako kompendium wiedzy w segregatorze
– Dodatkowe materiały i formularze w formie elektronicznej
– Nielimitowane wsparcie w trakcie kursu i po jego zakończeniu związane z realizacją projektu usprawniającego
– Możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem podczas zajęć oraz w formie zdalnej pomiędzy zajęciami oraz po zakończeniu kursu
– W ramach szkolenia stacjonarnego otrzymasz także lunch i poczęstunek
– Możliwość wymiany doświadczeń z innymi praktykami w ramach forum praktyków w formie online

 
Adresaci szkolenia:

Certyfikowani Yellow Belts, Specjaliści procesowi, Project Managerowie, kadra managerska, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, inżynierowie i analitycy procesów, pełnomocnicy do spraw jakości, osoby usprawniające i zarządzające procesami, specjaliści odpowiadający za wdrożenie programu jakości w przedsiębiorstwie.


Trener:

Certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnią praktyką biznesową, kierownik projektów oraz programów jakości, doświadczony trener.


Czas trwania i organizacja szkolenia:

Szkolenie  trwa w sumie 4 dni (32h), podzielone na 2 sesje – trwające każda po 2 dni. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera stosują poznane narzędzia w praktyce.

Program szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz wymagania stawiane Green Belts zostały opracowane na podstawie światowych standardów i najlepszych praktyk stosowanych m.in. przez wiodącą na świecie organizację certyfikującą w zakresie szkoleń i usług związanych z Lean Six Sigma – American Society for Quality (ASQ), a także zaleceń zawartych w normach ISO 18404 oraz ISO 13053. Jeśli chodzi o wymagania egzaminacyjne podobnie jak ASQ posługujemy się w tym zakresie skalą taksonomiczną Bloom’a. Zgodnie z tą skalą można zaplanować i następnie ocenić jaki poziom umiejętności i wiedzy uzyskali uczestnicy szkolenia w kontekście poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie kursu.

1.zapamiętać
2.zrozumieć
3.zastosować
4.analizować
5.oceniać
6.tworzyć

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne, jak również aplikację Minitab Statistical Software, która jest jednym z najczęściej wykorzystywanych pakietów statystycznych wspierających usprawnianie procesów z wykorzystaniem Lean Six Sigma.

Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów, ćwiczeń i symulacji pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia oraz po jego zakończeniu pracują nad własnym projektem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody przy rozwiązywaniu rzeczywistego problemu w ich organizacji. Następnie na podstawie przekazanego podsumowania wyników projektów wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.


Certyfikacja:

Słuchacze, po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu wiedzy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Lean Six Sigma GREEN BELT. Certyfikat jest wydawany w języku angielskim.

Aby zdobyć certyfikat Green Belt należy zaimplementować rozwiązanie jednego rzeczywistego problemu w przedsiębiorstwie i przedstawić następnie dokumentację takiego projektu do weryfikacji. Na podstawie przekazanej przez uczestnika dokumentacji projektu , po pozytywnym wyniku weryfikacji, wydawany jest nieodpłatnie certyfikat Lean Six Sigma GREEN BELT w języku angielskim.

Certyfikat jest uznawany na całym świecie i stanowi świadectwo, że osoba posiada zarówno wiedzę z zakresu Lean Six Sigma i także potrafi się nią posługiwać praktyce.

Zdobyty certyfikat umożliwia dalsze podnoszenie wiedzy z zakresu LEAN SIX SIGMA w ramach kursu uzupełniającego do poziomu BLACK BELT


Materiały szkoleniowe:

Segregator (180 stron materiałów szkoleniowych), w którym znajdują się: wykład, słownik pojęć, wykaz literatury, przykłady, ćwiczenia oraz case studies. Uczestnicy otrzymują ponadto gotowe formularze, które ułatwią zastosowanie poszczególnych narzędzi.


Zakres szkolenia:

1. DMAIC oraz model x-ów i y-ów
2. Zasady próbkowania
– Strategie próbkowania
– Obliczanie wielkości próbki
3. Analiza systemu pomiarowego (MSA)
– Źródła błędów pomiarowych
– Pojęcia i ocena Powtarzalności i Odtwarzalności systemu pomiarowego
4. Ćwiczenia praktyczne z analizy graficznej danych w Minitab oraz SigmaXL:
– Run Chart
– I-MR
– Histogram – budowa i zastosowanie
– Identyfikacja rozkładu danych
– Obliczanie zdolności krótko i długookresowej z wykorzystaniem Minitab oraz SigmaXL
5. Stratyfikacja i segmentacja danych
– Rozwarstwianie danych
– Wykres Box Plot
– Wykres Pareto
– MultiVary Chart
6. Regresja liniowa
– Wykres korelacji
– Model regresji liniowej
– Ocena regresji i zastosowanie modelu do predykcji
– Test statystyczny zależności pomiędzy zmiennymi
– Parametr R-Square
7. Regresja wielokrotna (wielu zmiennych) – wprowadzenie
– Regresja wielokrotna – zastosowanie
– Przykład modelu z wieloma zmiennymi
8. Podstawowe testy statystyczne i ich zastosowanie
– Test for Equal Variances
– Test One Way ANOVA
– Test Median Mood’a
– Test normalności danych
9. Technika DOE – Design of Experiments
– Eksperyment pełnoczynnikowy z 2 zmiennymi na 2 poziomach
– Eksperyment pełnoczynnikowy z 3 zmiennymi na 2 poziomach
– Wykorzystanie modelu do predykcji
– Eksperymentowanie – ćwiczenie praktyczne
– Analiza wyników ćwiczenia
10. Techniki generowania pomysłów
– Rodzaje burzy mózgów
– SCAMPER
– 6 Kapeluszy de Bono
– Macierz decyzyjna (kryteriów)
– MoSCoW
– Diagram How-How
11. Planowanie i organizacja wdrożenia usprawnień
– Plan wdrożenia
– Harmonogram wdrożenia
– RACI
– Ustalanie odpowiedzialności i zasad monitowania postępów
– Zasady komunikacji
– Raportowanie postępów i zarządzanie odchyleniami
12. Pilotaż
– Cele i obszary do pilotażu
– Organizacja i podsumowanie wyników pilotażu
13. Standaryzacja procesu
– Zasady standaryzacji
– Formy standaryzacji procesu
– Wdrażanie nowych standardów
– Ocena skuteczności i monitorowanie funkcjonowania standardu
14. Zabezpieczanie przed błędami
– Poka Yoke
– Jidoka i system andon
15. Podsumowanie wyników projektu
– Ustalenie zdolności procesu
– Ustalenie korzyści z usprawnienia procesu
16. Plan kontroli procesu
– Budowa i zastosowanie planu kontroli procesu
– Karty kontrolne dla danych ciągłych – X-bar R oraz X-bar-S – omówienie
– Karty kontrolne dla danych atrybutowych : u, c, np, p – omówienie
– Audytowanie procesu
17. Zakończenie projektu
– Komunikacja wyników projektu
– Archiwizacja dokumentacji projektowej
18. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
19. Test końcowy

Termin i lokalizacja

Szkolenie uzupełnienie z YELLOW do GREEN BELT

Sesja nr 1: 1-2 sierpnia 2024
Sesja nr 2: 22-23 sierpnia 2024

czas trwania: 4 dni


Warszawa

Termin: start: 1-2 sierpnia 2024
zapisz się na szkolenie

Szkolenie uzupełnienie z YELLOW do GREEN BELT

Sesja 1: 26-27 sierpnia 2024
Sesja 2: 5-6 września 2024

czas trwanie: 4 dni


ONLINE

Termin: start: 26-27 sierpnia 2024
zapisz się na szkolenie

Szkolenie uzupełnienie z YELLOW do GREEN BELT

Sesja 1: 9-10 września 2024
Sesja 2: 24-25 września 2024

czas trwania: 4 dni


ONLINE

Termin: start: 9-10 września 2024
zapisz się na szkolenie

Szkolenie uzupełnienie z YELLOW do GREEN BELT

Sesja 1: 1-2 października 2024
Sesja 2: 15 – 16 października 2024

czas trwania: 4 dni


Warszawa

Termin: start: 1-2 października 2024
zapisz się na szkolenie

Szkolenie uzupełnienie z YELLOW do GREEN BELT

Sesja 1: 24-25 października 2024
Sesja 2: 7-8 listopada 2024

czas trwania: 4 dni


ONLINE

Termin: start: 24-25 października 2024
zapisz się na szkolenie

Szkolenie uzupełnienie z YELLOW do GREEN BELT

Sesja 1: 19-20 listopada 2024
Sesja 2: 3-4 grudnia 2024

czas trwania: 4 dni


Warszawa

Termin: start: 19-20 listopada 2024
zapisz się na szkolenie

Szkolenie uzupełnienie z YELLOW do GREEN BELT

Sesja 1: 9-10 grudnia 2024
Sesja 2: 19-20 grudnia 2024

czas trwania: 4 dni


ONLINE

Termin: start: 9-10 grudnia 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl