Szkolenie LSS Black Belt

Cele szkolenia:

 Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala  uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji klientów.  Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania  jakością - Six Sigma ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metodyki Lean Six Sigma oraz cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse - Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj) a także narzędzi doskonalenia procesów na poziomie Black Belt.  Uczestnicy poznają przydatne narzędzia jakościowe, metody i narzędzia statystyczne jak również zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektem oraz zarządzania zespołem projektowym.

Black Belt to kluczowa rola w programie wdrożenia Lean Six Sigma jak również we wszelkich programach zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów. Black Belt to osoba,  która posiada duże doświadczenie biznesowe, jest liderem i inicjatorem zmian oraz kierownikiem projektów usprawniających. Black Belt winien biegle  posługiwać się w praktyce narzędziami Lean Six Sigma oraz potrafić tą wiedzę w sposób przystępny przekazywać innym członkom organizacji. Black Belt prowadzi kluczowe dla organizacji projekty usprawnień w procesach  dla których wartość korzyści z usprawnienia procesu przekracza zwykle kwotę 1 mln $.Black Belt
to również coach oraz mentor wspierający Green Belts w ramach prowadzonych przez nich projektów. To również typowy  kierownik projektu (Project Manager) potrafiący sprawnie zarządzać projektem oraz zespołem projektowym w ramach istniejących ograniczeń zasobowych, czasowych oraz  realizowanego zakresu projektu.

 

Opis szkolenia:


W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1. czym jest zarządzanie procesami i dlaczego jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa?
2. jak skutecznie wprowadzać usprawnienia w organizacji?
3. jak prawidłowo zdefiniować projekt usprawniający?
4. jak prawidłowo zbudować zespół projektowy?
5. jak skutecznie zarządzać zespołem projektowym?
6. jakie narzędzia wykorzystać żeby usprawnić pracę zespołu projektowego?
7. jak zbudować harmonogram projektu i określić jego ścieżkę krytyczną?
8. jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
9. jak wykorzystać pracę zespołową do rozwiązywania problemów biznesowych?
10. jak identyfikować ryzyka w projekcie i im zapobiegać?
11. jak praktycznie zastosować poszczególne poznane narzędzia jakościowe?
12. jak wykorzystać zaawansowane narzędzia statystyczne do doskonalenia procesów?
13. w jaki sposób na etapie projektowania rozwiązania unikać błędów ujawniających się po wdrożeniu?
14. w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?
15. jak zbudować skuteczny system ciągłego doskonalenia procesów przedsiębiorstwa?
16. jak zbudować i utrzymać system ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie?


Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe obejmujące 1000 stron i zawierające: wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, pomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

 

Czas trwania szkolenia:


Szkolenie trwa dwadzieścia jeden dni szkoleniowych - w sumie 168h. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera przygotowują rozwiązanie jednego problemu istotnego dla ich przedsiębiorstw. Praca nad rozwiązaniem konkretnego problemu zgodnie z procesem DMAIC jest częścią szkolenia i warunkiem certyfikacji uczestnika.

Szkolenie składa się z siedmiu modułów. Każdy z modułów obejmuje odpowiednio 3 dni szkoleniowe.

Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym projektem , w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody przy rozwiązywaniu rzeczywistego problemu w ich organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne (Excel oraz Minitab).

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu Black Belt muszą wdrożyć rozwiązanie dwóch zidentyfikowanych problemów w swoim przedsiębiorstwie w pełnym cyklu DMAIC. Następnie na podstawie przekazanych przez uczestnika materiałów dokumentujących zrealizowanie projektów usprawniających wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.


Adresaci szkolenia:


Kierownicy wysokiego i średniego szczebla zarządzania, Eksperci Procesowi, Inżynierowie i Analitycy Procesów, Project Managerowie, Pełnomocnicy ds. Jakości, osoby zarządzające i usprawniające procesy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie programu jakości w Firmie.

 

Trener:


Certyfikowany Master Black Belt oraz wspierający go certyfikowany Black Belt

 

 
Ogólny plan szkolenia:

 

Sesja 1

 1. Geneza Lean Six Sigma
 2. Pojęcie procesu i istota podejścia procesowego w zarządzaniu
 3. Zarządzanie procesami - geneza i istota podejścia
 4. Procesy w przedsiębiorstwie
 5. Role w organizacji w ramach systemu zarządzania procesami
 6. Lean Six Sigma na tle innych systemów zarządzania
 7. Korzyści z zastosowania narzędzi Lean Six Sigma
 8. Klient procesu i orientacja na klienta
 9. Proces DMAIC
 10. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i kluczowe role (Project Manager, Sponsor itd.)
 11. Rola Black Belts w organizacji
 12. Priorytetyzacja projektów i zarządzanie portfelem projektów
 13. Tworzenie zespołu projektowego


Sesja 2

 1. Typy zespołów oraz ich ograniczenia
 2. Kluczowe role w zespole projektowym
 3. Cykl życia zespołu
 4. Komunikacja w zespole projektowym
 5. Motywowanie członków zespołu projektowego
 6. Tworzenie dokumentacji projektowej (Project Charter)
 7. Analiza kosztów i korzyści (CBA - Cost Benefis Analysis)
 8. Pozyskiwanie głosu klienta (VOC - Voice of the Customer) oraz wymagań klienta (CTQ - Critical to Quality)
 9. QFD - Quality Function Deployment oraz modelu Kano
 10.  Filozofia Lean Management
 11. Pojęcie strumienia wartości 
 12. Mapowanie procesu w praktyce
 13. Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping)
 14. Drzewo CTQ/proces
 15. Definiowanie miar dla CTQ

 

Sesja 3

 1. Typy danych i ich ograniczenia
 2. Podstawowe pojęcia i wzory statystyczne 
 3. Tworzenie systemu pomiarowego procesu
 4. Plan zbierania danych (Data Collection Plan)
 5. Zarządzanie procesami a filozofia Lean Six Sigma
 6. Zarządzanie czasem w projekcie
 7. Zarządzanie interesariuszami
 8. Tworzenie planu projektu i zmonitorowanie realizacji
 9. Typy rozkładów danych i ich cechy
 10. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń
 11. Zasady próbkowania statystycznego
 12. MSA - analiza systemu pomiarowego w praktyce - dane dyskretne i ciągłe


Sesja 4

 1. Mapowanie i analiza strumienia wartości  (Value Stream Mapping)
 2. Analiza graficzna danych 
 3. Identyfikacja głównych źródeł marnotrawstwa w procesie (muda)
 4. Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Efect Analysis)
 5. Identyfikacja przyczyn zmienności 
 6. Ocena zdolności procesu dla danych dyskretnych 
 7. Ocena zdolności procesu dla danych ciągłych 
 8. Identyfikacja przyczyn zmienności 
 9. Benchmarking 
 10. Diagram Ishikawy (Fish bone), 5WHY oraz zastosowanie analizy Pareto.
 11. Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
 12. Identyfikacja przyczyn zmienności - Minitab
 13. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi - Minitab
 14. Podstawowe testy statystyczne - przegląd

 

Sesja 5

 1. Analiza regresji, regresja wielu zmiennych, regresja logistyczna
 2. Analiza zależności pomiędzy wieloma zmiennymi (Multivariate tools)
 3. Analiza danych atrybutowych
 4. Parametryczne testy statystyczne
 5. Nieparametryczne testy statystyczne (Mood's Median, Levene's test, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney)
 6. Ustalenie celu dla usprawnień
 7. Zarządzanie interesariuszami
 8. Tworzenie i zarządzanie harmonogramem
 9. Zarządzanie ryzykiem projektu
 10. Monitorowanie zaawansowania realizacji projektu
 11. Ocena efektywności pracy zespołu projektowego
 12. Rozwiązywanie konfliktów
 13. Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej

 

Sesja 6

 1. Zasady projektowania eksperymentów (DOE - Design of Experiment)
  Rodzaje DOE i ich zastosowanie
 2. Zasady projektowania eksperymentów (DOE - Design of Experiment)
 3. Rodzaje DOE i ich zastosowanie  
 4. Ustalenie tolerancji operacyjnych 
 5. Eliminacja marnotrawstwa
 6. Pull production, Takt time, balansowanie procesu
 7. Heijunka i Jidoka 
 8. Kanban 
 9. SMED, TPM  
 10. 5 S oraz Gra 5 S
 11. Mistake Proofing
 12. Teoria ograniczeń - wprowadzenie (Theory of Constraints - TOC)
 13. Podstawowe narzędzia TOC i korzyści z zastosowania

 

Sesja 7

 1. Mistake Proofing 
 2. Taguchi Robust design
 3. Design for Six Sigma - DFSS - framework i kluczowe narzędzia
 4. Pomiar zdolności procesu usprawnionego 
 5. Karty kontrolne (dane atrybutowe i dane ciagłe) - zastosowanie, wdrożenie i kalibracja
 6. Monitorowanie procesu i Plan Kontroli
 7. Audyty kontrolne
 8. Projektowanie dashboardu
 9. Balanced ScoreCard 
 10. Utrzymanie i rozwój systemu ciągłego doskonalenia
 11. Raportowanie danych w ramach systemu zarządzania procesami w firmie
 12. Test sprawdzający wiedzę
Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 22 - 24 styczeń 2018
Sesja 2: 5 - 7 marzec 2018
Sesja 3: 26 - 28 marzec 2018
Sesja 4: 23 - 25 kwiecień 2018
Sesja 5: 4 - 6 czerwiec 2018
Sesja 6: 16 - 18 lipiec 2018
Sesja 7: 3 - 4 wrzesień 2018

Czas trwania: 21 dni

 

Warszawa

22 - 24 styczeń 2018
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 17 - 19 styczeń 2018
Sesja 2: 26 -28 luty 2018
Sesja 3: 19 - 21 marzec 2018
Sesja 4: 18 - 20 kwiecień 2018
Sesja 5: 16 - 18 maj 2018
Sesja 6: 9 - 11 lipiec 2018
Sesja 7: 27 - 29 sierpień 2018

 Czas trwania: 21 dni

Poznań

17 - 19 styczeń 2018
zapisz się na szkolenie

facebook