Zrównoważona Karta Wyników (Strategiczna Karta Wyników) – Szkolenie

Cel szkolenia:

Uczestnicy nauczą się jak zbudować własną Balanced Scorecard (Zrównoważoną Kartę Wyników), jak opracować mapę strategii oraz zdefiniować mierniki i inicjatywy strategiczne. Dowiedzą się również w jaki sposób kierować projektem jej wdrożenia, w jaki sposób i przy zastosowaniu jakich narzędzi informatycznych ją zaimplementować oraz jak zarządzać przedsiębiorstwem w oparciu o Balanced Scorecard.

Opis szkolenia:

 

Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) to narzędzie zarządzania strategicznego, które pomaga organizacjom w monitorowaniu i doskonaleniu wyników w różnych obszarach. Opracowana przez Roberta Kaplana i Davida Nortona, karta wyników pozwala na zintegrowane spojrzenie na organizację, łącząc aspekty finansowe z innymi kluczowymi obszarami, takimi jak klient, procesy wewnętrzne i rozwój organizacyjny. Wdrożenie strategicznej karty wyników przynosi wiele korzyści, takich jak zintegrowane podejście do zarządzania, lepsze zrozumienie i komunikację strategii, skoncentrowanie na przyczynach i skutkach, zorientowanie na klienta, poprawa efektywności i wydajności, a także rozwój organizacyjny. Karta wyników pozwala także organizacjom na skuteczne realizowanie swoich celów strategicznych i dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Strategiczna Karta Wyników składa się z czterech głównych perspektyw:

1.Perspektywa finansowa: To tradycyjna perspektywa, która koncentruje się na wynikach finansowych organizacji. Wskaźniki finansowe obejmują takie elementy, jak przychody, zyski, zwrot z inwestycji, generowanie gotówki itp. Perspektywa finansowa pomaga w ocenie zdolności organizacji do osiągania celów finansowych i zapewnienia zadowolenia akcjonariuszy.

2.Perspektywa klienta: Ta perspektywa skupia się na zadowoleniu i potrzebach klienta. Wskaźniki związane z klientem obejmują takie aspekty, jak satysfakcja klienta, udział w rynku, obsługa klienta, lojalność itp. Odpowiednie zrozumienie i spełnienie potrzeb klientów jest kluczowe dla sukcesu organizacji, dlatego perspektywa klienta jest istotnym elementem strategicznej karty wyników.

3.Perspektywa procesów wewnętrznych: Ta perspektywa koncentruje się na procesach, które przyczyniają się do dostarczania wartości klientom. Wskaźniki dotyczące procesów wewnętrznych obejmują takie elementy, jak czas cyklu, jakość, innowacje, efektywność, eliminacja marnotrawstwa itp. Poprawa procesów wewnętrznych przekłada się na zwiększenie efektywności, redukcję kosztów i dostarczanie wysokiej jakości produktów lub usług.

4.Perspektywa rozwoju organizacyjnego: Ta perspektywa skupia się na zdolnościach i zasobach, które umożliwiają organizacji osiągnięcie celów strategicznych. Wskaźniki związane z rozwojem organizacyjnym obejmują takie aspekty, jak rozwój kompetencji pracowników, innowacje, zarządzanie wiedzą, kultura organizacyjna itp. Skuteczne zarządzanie rozwojem organizacyjnym jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu organizacji.

Strategiczna Karta Wyników funkcjonuje poprzez ustalenie celów w każdej perspektywie i związanych z nimi wskaźników wynikowych, co umożliwia monitorowanie postępów w osiąganiu celów poprzez regularne raportowanie i analizę wskaźników. Cele i wskaźniki powinny być ściśle powiązane z misją, wizją i strategią organizacji. Wskaźniki wynikowe powinny być mierzalne, możliwe do monitorowania i dostępne dla wszystkich zaangażowanych stron. Wskaźniki realizacji celów są monitorowane na różnych poziomach organizacji, od strategicznego po operacyjny. To umożliwia zarówno ogólne spojrzenie na wyniki organizacji, jak i bardziej szczegółowe spojrzenie na poszczególne obszary i projekty.

 

Korzyści z wdrożenia Zrównoważonej Karty Wyników (Strategicznej Karty Wyników)

Wdrożenie Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) jest narzędziem zarządzania, które przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, wśród których najważniejsze to:

1.Zintegrowane podejście do zarządzaniaStrategiczna karta wyników umożliwia zintegrowane podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Zamiast skupiać się tylko na jednym aspekcie, takim jak finanse, karta uwzględnia różne wymiary działalności, takie jak finanse, klient, procesy wewnętrzne i rozwój organizacyjny. Dzięki temu zarządzanie obejmuje całościowy obraz organizacji i pozwala skoncentrować się na istotnych obszarach.

2.Zrozumienie i komunikacja strategii: Wdrożenie strategicznej karty wyników umożliwia lepsze zrozumienie i komunikację strategii w organizacji. Karta wyników przekształca strategię w konkretne cele, wskaźniki i inicjatywy, które są zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu. Uczestnicy organizacji mają jasny obraz tego, jak osiągnięcie celów strategicznych przyczynia się do sukcesu całej firmy.

3.Związanie celów strategicznych z wskaźnikami wynikowymi: Strategiczna karta wyników pozwala na związanie celów strategicznych z konkretnymi wskaźnikami wynikowymi. Każdy cel jest mierzalny i monitorowany za pomocą odpowiednich wskaźników. To umożliwia śledzenie postępów w osiąganiu celów i identyfikację obszarów, które wymagają poprawy. Związanie celów z wskaźnikami wynikowymi zapewnia spójność i skupienie działań organizacji.

4.Monitorowanie wyników na różnych poziomach: Strategiczna karta wyników umożliwia monitorowanie wyników na różnych poziomach organizacji. Można ją stosować na poziomie strategicznym, takim jak cała firma, ale również na poziomie departamentów, zespołów czy projektów. To pozwala na lepsze zrozumienie wyników, identyfikację różnic i przyczyn problemów, a także skierowanie działań na odpowiednie obszary.

5.Skupienie na przyczynach i skutkach: Wdrożenie strategicznej karty wyników zachęca do skupienia się na przyczynach i skutkach działań. Karta wyników łączy cele strategiczne z inicjatywami i działaniami, które mają wpływ na te cele. Dzięki temu organizacja może identyfikować przyczyny wyników, a nie tylko reagować na skutki. To umożliwia prowadzenie skutecznych działań naprawczych i wprowadzanie zmian, które przynoszą pożądane rezultaty.

6.Zorientowanie na klienta: Strategiczna karta wyników kładzie duży nacisk na obszar klienta. Wskaźniki związane z klientem pozwalają na śledzenie satysfakcji klienta, lojalności, udziału w rynku czy obsługi klienta. To umożliwia organizacji lepsze zrozumienie i reagowanie na potrzeby klientów, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i budowanie długoterminowych relacji z klientami.

7.Poprawa efektywności i wydajności: Wdrożenie strategicznej karty wyników przyczynia się do poprawy efektywności i wydajności organizacji. Monitorowanie i analiza wskaźników wynikowych umożliwia identyfikację obszarów, w których istnieje potencjał usprawnień. Organizacja może skoncentrować się na eliminacji marnotrawstwa, optymalizacji procesów czy podnoszeniu jakości, co przekłada się na osiągnięcie lepszych wyników.

Wdrożenie strategicznej karty wyników przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Pomaga w zintegrowanym zarządzaniu, związaniu celów z wskaźnikami wynikowymi, monitorowaniu wyników na różnych poziomach, skupieniu na przyczynach i skutkach, zorientowaniu na klienta oraz poprawie efektywności i wydajności. To narzędzie, które wspiera realizację strategii i osiąganie sukcesu w zmiennym otoczeniu biznesowym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:


W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • czym jest Zrównoważona Karta Wyników i do czego służy?
 • jak skutecznie wdrożyć Balanced Scorecard?
 • jak sporządzić mapę strategii?
 • jak wybrać obszary do kaskadowania Balanced Scorecard?
 • jaką metodę kaskadowania zastosować?
 • w jaki sposób definiować cele, mierniki oraz inicjatywy strategiczne?
 • jakie kryteria przyjąć wybierając narzędzie informatyczne do zaimplementowania Balanced Scorecard?
 • jak zorganizować i przeprowadzić wdrożenie?
 • jak uniknąć najczęstszych błędów?
 • jak zarządzać w oparciu o Balanced Scorecard?


Adresaci szkolenia:

 • Menadżerowie i Dyrektorzy Działów/Departamentów Zarządzania Strategicznego
 • Członkowie Zarządów, Menadżerowe, Dyrekcja, kierownictwo i pracownicy jednostek zajmujących się doskonaleniem organizacji.

Trener:

Ekspert z wieloletnią praktyką w zakresie wdrażania Balanced Scorecard i doświadczeniem trenerskim.


Czas trwania szkolenia:

2 dni = 16 godzin


Lokalizacja:

Ośrodek szkoleniowy


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe obejmują 100 stron (jeden segregator dla każdego uczestnika) i zawierają treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Certyfikaty
:

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat uczestnictwa.


Ogólny plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Koncepcja Balanced Scorecard
 2. Balanced Scorecard jako narzędzie wdrożenia planu strategicznego
 3. Etapy tworzenie i wdrażania Balanced Scorecard
 4. Główne zasady i dobre praktyki
 5. Uzgadnianie misji i wizji
 6. Definiowanie celów strategicznych
 7. Mapowanie strategii
 8. Mierniki w Balanced Scorecard

Dzień 2

 1. Definiowanie inicjatyw strategicznych i zasad zarządzania nimi
 2. Zasady kaskadowania Balanced Scorecard
 3. Integracja systemu skaskadowanych Balanced Scorecards
 4. Implementacja Balanced Scorecards w narzędziach informatycznych
 5. Monitorowanie i analiza wyników realizacji strategii
 6. Model zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o Balanced Scorecard
 7. Najczęstsze błędy i jak ich unikać
 8. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet

Termin i lokalizacja

Balanced Scorecard

23-24 maja 2024


Warszawa

Termin: 23-24 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl