Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się szerokim zestawem narzędzi usprawniania procesów wg Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve , Control ) oraz DFSS (Design for Six Sigma), adekwatnych do poziomu Black Belt. Uczestnicy poznają wiele narzędzi jakościowych, metod i narzędzi statystycznych, jak również zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektami oraz zarządzania zespołem projektowym

Black Belt w programie Lean Six Sigma

Lean Six Sigma Black Belt pełni kluczową rolę jako lider zmian w przedsiębiorstwach, stając się katalizatorem przekształceń i źródłem inspiracji dla zespołów. Jako wykwalifikowany ekspert w zakresie Lean Six Sigma, Black Belt jest odpowiedzialny za prowadzenie ważnych projektów mających na celu usprawnienie procesów i rozwiązywanie problemów, które mają bezpośredni wpływ na cele biznesowe i wyniki finansowe organizacji. Lean Six Sigma Black Belt jest niezbędnym elementem każdego programu ciągłego doskonalenia. Ich umiejętności, wiedza i przywództwo są kluczem do skutecznego doskonalenia procesów i budowania kultury ciągłego doskonalenia.

Lider Zmian

Lean Six Sigma Black Belt to przede wszystkim lider. Black Belts są odpowiedzialni za duże, skomplikowane projekty strategiczne, które mają zasadnicze znaczenie dla organizacji. Black Belts muszą posiadać zdolności przywódcze, takie jak umiejętność motywowania, zarządzania konfliktami i komunikowania się skutecznie na wszystkich poziomach organizacji. Mają na celu budować kulturę ciągłego doskonalenia, promować filozofię Lean Six Sigma i przekształcać organizację na drodze do doskonałości operacyjnej.

Ekspert w Rozwiązywaniu Problemów

Black Belts są również ekspertami w rozwiązywaniu problemów. Wykorzystują oni techniki statystyczne i narzędzia Six Sigma, takie jak analiza przyczyn i skutków, kontrola statystyczna procesów (SPC), eksperymenty statystyczne (DOE) oraz tworzenie modeli matematycznych opisujących zależności w procesie i zastosować skuteczne rozwiązania. Black Belts mają umiejętność prowadzenia złożonych analiz, interpretacji danych i wyciągania na ich podstawie ważnych wniosków.

Doskonalenie Procesów

Lean Six Sigma Black Belt odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu procesów. Korzystając z narzędzi Lean, takich jak mapowanie strumienia wartości, 5S, kaizen, czy eliminacja marnotrawstwa, Black Belts identyfikują możliwości usprawnień i wprowadzają zmiany, które zwiększają efektywność, redukują cykle czasu i eliminują niepotrzebne koszty. Zdolność do spojrzenia na proces z perspektywy 10 000 stóp i jednocześnie zrozumienia szczegółów jest niezbędna dla skutecznego doskonalenia procesów.

Promowanie kultury ciągłego doskonalenia

Lean Six Sigma Black Belt pełni również kluczową rolę w promowaniu kultury ciągłego doskonalenia w organizacji. Pomagają oni budować i utrzymywać tę kulturę poprzez szkolenia, mentoring, a także poprzez dawanie dobrego przykładu. Są ambasadorami filozofii Lean Six Sigma i przekonują innych do jej zalet.

Rola Mentora i Szkoleniowca

Jako ekspert, Lean Six Sigma Black Belt pełni również rolę mentora i szkoleniowca dla innych w organizacji. Pomaga on w rozwoju umiejętności Lean Six Sigma na niższych poziomach, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie Green Belts i innym członkom zespołu. Black Belt może również szkolić i wspierać liderów organizacji w zrozumieniu i zastosowaniu Lean Six Sigma.

Łącznik między Zespołami a Kierownictwem

Black Belts często służą jako łącznik między zespołami projektowymi a kierownictwem wyższego szczebla. Muszą oni komunikować się skutecznie na wszystkich poziomach, przekazując informacje o postępach projektu, problemach, możliwościach i wynikach.


Korzyści ze szkolenia:

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę filozofii Lean oraz Six Sigma
 • Poznasz skuteczne narzędzia do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów
 • Zastosujesz w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie kursu do rozwiązania rzeczywistych problemów organizacji i uzyskania policzalnych korzyści
 • Zdobędziesz umiejętność mapowania oraz analizy przebiegu procesu
 • Poznasz zasady identyfikowania wymagań klientów procesu
 • Dowiesz się jak zbudować system pomiaru efektywności procesu
 • Nauczysz się identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie
 • Poznasz cyklu doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Dowiesz się, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz zasady analizy danych pomiarowych i zaawansowane narzędzia służące do analizy, prezentacji i modelowania danych
 • Dowiesz się jak ocenić zdolność procesu do spełnienia wymagań Klienta
 • Dowiesz się jak przeprowadzić analizę procesu i ocenić stabilność procesu
 • Pozyskasz wiedzę o tym, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz skuteczne narzędzia rozwiązywania problemów i metody pracy grupowej
 • Poznasz zasady zarządzania procesami w organizacji oraz zarządzania dokumentacją procesów przedsiębiorstwa
 • Poznasz zasad tworzenia i zarządzania zespołem projektowym
 • Poznasz nowe przydatne narzędzia w cyklu doskonalenia DMAIC
 • Poznasz podejście DFSS (Design for Six Sigma) – projektowania nowych produktów/procesów
 • Poznasz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami i programami
 • Poznasz przydatne narzędzia usprawniające zarządzanie zmianą i transformację przedsiębiorstwa
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami

W ramach szkolenia otrzymasz:

– Materiały szkoleniowe jako kompendium wiedzy w segregatorze
– Dodatkowe materiały i formularze w formie elektronicznej
– Nielimitowane wsparcie w trakcie kursu i po jego zakończeniu związane z realizacją projektu usprawniającego
– Możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem podczas zajęć oraz w formie zdalnej pomiędzy zajęciami oraz po zakończeniu kursu
– W ramach szkolenia stacjonarnego otrzymasz także lunch i poczęstunek
– Możliwość wymiany doświadczeń z innymi praktykami w ramach forum praktyków w formie online
– Możliwość uczestnictwa w 3 godzinnych zajęciach z cyklu „ Precyzja i Dokładność – wymiar praktyczny” na strzelnicy sportowej – propozycja obejmuje darmowe wejście na obiekt, instruktora oraz szkolenie i  broń – dodatkowo płatna jest wykorzystana amunicja
– Możliwość skorzystania z jednej jednogodzinnej darmowej sesji coachingowej, przeprowadzonej przez coacha zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation)

 

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe obejmujące 800 stron i zawierające: wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, pomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

 

Czas trwania i organizacja szkolenia:

Szkolenie Lean Six Sigma Black Belt trwa w sumie 16 dni (128h), podzielone na 8 sesji – trwających każda po 2 dni. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera stosują poznane narzędzia w praktyce.

Program szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz wymagania stawiane Black Belts zostały opracowane na podstawie światowych standardów i najlepszych praktyk stosowanych m.in. przez wiodącą na świecie organizację certyfikującą w zakresie szkoleń i usług związanych z Lean Six Sigma – American Society for Quality (ASQ), a także zaleceń zawartych w normach ISO 18404 oraz ISO 13053. Jeśli chodzi o wymagania egzaminacyjne podobnie jak ASQ posługujemy się w tym zakresie skalą taksonomiczną Bloom’a. Zgodnie z tą skalą można zaplanować i następnie ocenić jaki poziom umiejętności i wiedzy uzyskali uczestnicy szkolenia w kontekście poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie kursu.

1. zapamiętać
2. zrozumieć
3. zastosować
4. analizować
5. oceniać
6. tworzyć

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają Lean  oraz Six Sigma, a w tym podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne, jak również aplikację Minitab Statistical Software, która jest jednym z najczęściej wykorzystywanych pakietów statystycznych wspierających usprawnianie procesów z wykorzystaniem Lean Six Sigma.

Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów, ćwiczeń i symulacji pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia oraz po jego zakończeniu pracują nad dwoma projektami, w których wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody rozwiązywania problemu w ich organizacji. Następnie na podstawie przekazanego podsumowania wyników projektów wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.

 

Certyfikacja:

Słuchacze, po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu wiedzy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Lean Six Sigma BLACK BELT. Certyfikat jest wydawany w języku angielskim.

Aby zdobyć certyfikat Black Belt należy zaimplementować rozwiązanie dwóch rzeczywistych problemów w przedsiębiorstwie i przedstawić dokumentację projektów do weryfikacji. Na podstawie przekazanej przez uczestnika dokumentacji projektów, po pozytywnym wyniku weryfikacji, wydawany jest nieodpłatnie certyfikat Lean Six Sigma BLACK BELT w języku angielskim.

Certyfikat jest uznawany na całym świecie i stanowi świadectwo, że osoba posiada zarówno wiedzę z zakresu Lean Six Sigma na poziomie eksperckim i także potrafi się nią biegle posługiwać  praktyce.

Do certyfikacji zaliczany jest projekt przeprowadzony w ramach części szkoleniowej Green Belt.

 

Adresaci szkolenia:

 

Kierownicy wysokiego i średniego szczebla zarządzania, Eksperci Procesowi, Inżynierowie i Analitycy Procesów, Project Managerowie, Pełnomocnicy ds. Jakości, osoby zarządzające i usprawniające procesy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie programu jakości w Firmie.

 

Trener:

 

Certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym

 

Zakres szkolenia:

1. Organizacja wdrożenia programu Lean Six Sigma
– Kluczowe role w programie
– Rola Black Belts w organizacji
– Identyfikacja obszarów występowania problemów
– Ocena dojrzałości systemu zarządzania przedsiębiorstwa
2. Cele programu Lean Six Sigma a strategia rozwoju przedsiębiorstwa
– Analiza otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa SWOT/TOWS
– Misja i wizja przedsiębiorstwa
– Ustalenie strategicznych priorytetów i celów programu
– Identyfikacja tematów projektów usprawniających i mierzalnych celów
– Opracowanie planu transformacji
3. Metoda Balanced Scorecard
– Konstrukcja BSC i idea zrównoważenia celów strategicznych
– Mapowanie celów strategicznych
– Kaskadowanie celów i ich komunikowanie
– Przeglądy realizacji celów i raportowanie
4. Metoda Hoshin Kanri
– Konstrukcja Hoshin Kanri – matryca X
– Kaskadowanie i komunikowanie celów
– Monitorowanie postępów
5. Cele programu Lean Six Sigma
– Identyfikacja korzyści z realizacji programu
– Mierzalność celów programu Lean Six Sigma
– Powiazanie celów poszczególnych projektów z celami programu
– Podstawowe mierniki korzyści finansowych : PV, NPV, IRR
6. Zarządzanie procesami
– Silosy w przedsiębiorstwie i ich skutki
– Geneza i istota zarządzania procesami
– Role w organizacji w ramach systemu zarządzania procesami ( w tym Właściciel Procesu)
– Zarządzanie procesami a filozofia Lean Six Sigma
– Identyfikacja łańcuchów wartości w przedsiębiorstwie
7. Zarządzanie programem
– Planowanie programu
– Zarządzanie komunikacją w programie
– Zarządzanie zakresem programu
– Identyfikacja, ocena i zarządzanie interesariuszami programu
– Rola Championa i Koordynatora Programu
– Monitorowanie i ocena postępów realizacji
8. Zasady zarządzania projektami w programie Lean Six Sigma
– Priorytetyzacja projektów i zarządzanie portfelem projektów
– Planowanie projektu – WBS, PERT, Diagramy sieciowe PDM
– Zarządzanie zmianą w projekcie
– Zarządzanie interesariuszami projektu
– Zarządzanie konfiguracją
– Monitorowanie i raportowanie realizacji projektu
– Identyfikacja i postepowanie z ryzykiem
9. Zarządzanie zespołem projektowym
– Tworzenie zespołu projektowego
– Typy zespołów oraz ich ograniczenia
– Kluczowe role w zespole projektowym
– Cykl życia zespołu
– Komunikacja w zespole projektowym
– Motywowanie członków zespołu projektowego
– Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej
– Ocena efektywności pracy zespołu projektowego
– Rozwiązywanie konfliktów
10. Lean Management – wprowadzenie
– Geneza Lean Manufacturing
– Podstawowe elementy filozofii Lean
– Idea ciągłego doskonalenia – KAIZEN
– Cele transformacji, ramy organizacyjne oraz kluczowe role i odpowiedzialności
11. Typy marnotrawstwa – 7 typów strat +1
– Klasyfikacja typów marnotrawstwa
– Przykłady typów marnotrawstwa
– Ćwiczenie – identyfikacja marnotrawstwa
12. Mapowanie strumienia wartości
– Zjawisko silosów w przedsiębiorstwach i jego konsekwencje
– Pojęcie i zasady identyfikacji strumienia wartości
– Technika mapowania Makigami
– Metoda Value Stream Mapping (VSM)
– Parametryzacja strumienia wartości
– Tworzenie i wdrażanie docelowego strumienia wartości TO BE
– Zasady ustalania czasów Lead Time oraz Cycle Time oraz Processing Time
– Ćwiczenie praktyczne
13. Analiza mapy strumienia wartości
– Identyfikacja wąskich gardeł oraz VA/NVA
– Takt Time oraz wykres Yamazumi
– Zasady balansowania procesu
14. Przegląd narzędzi i technik eliminacji marnotrawstwa (Kanban, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka, Standaryzacja, 5S)
15. Identyfikacja problemów
– Zasady identyfikacji problemów
– Podstawowe błędy przy identyfikacji problemów i ich konsekwencje
– Ustalanie priorytetów dla problemów – macierz Eisenhowera
16. Metody rozwiązywania problemów
– Cykl PDCA,
– Metoda 8D (osiem dyscyplin),
– Raport A3
– DMAIC
17. Wprowadzenie do Six Sigma
– Geneza Six Sigma
– Główne zasady i cele
– Model x-ów i y-ów
– Fazy w cyklu DMAIC i typowe narzędzia
18. Faza Define – omówienie
– Cele i produkty fazy
– Project Charter
19. Pojęcie procesu i identyfikacja procesu
– Mapa SIPOC
– Ćwiczenie – SIPOC
20. Pozyskiwanie głosu Klienta
– Pojęcie VOC – Voice of Client/Customer
– Identyfikacja VOC – ćwiczenie
– Analiza wymagań Klienta
21. Metody pozyskiwania VOC – Głosu Klienta
– Przegląd metod
– Projektowanie kwestionariusza do badań
– Narzędzia do tworzenia kwestionariuszy VOC
– Analiza wyników badania VOC
22. Faza Measure – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
23. Zasady tworzenia mierników dla pomiaru procesu
– Rodzaje mierników
– Pojęcie CTQ oraz drzewo CTQ
– Plan zbierania danych – budowa i zawartość
24. Mapowanie szczegółowe procesu
– Zasady mapowania i organizacja zespołu
– Metoda mapowania Flow Chart oraz notacja BPMN 2.0
25. Ocena systemu pomiarowego – MSA – Measurement System Analysis
– Źródła błędów pomiarowych
– Podstawowe pojęcia i terminologia związana z systemem pomiarowym: Dokładność, Precyzja, Odtwarzalność, Powtarzalność, Liniowość, Stabilność
– Gage R&R dla danych ciągłych
– Gage R&R dla danych atrybutowych
26. Faza Analyse – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
27. Zasady ustalania przyczyn źródłowych problemu
– Podejście do identyfikacji potencjalnych przyczyn źródłowych
– Diagram Ishikawy
– Metoda 5Why
– Diagram Pareto
28. Analiza FMEA
– PFMEA – analiza procesu
– DFMEA – analiza projektu/wyrobu
29. Wprowadzenie do Minitab
– Budowa aplikacji
– Przygotowanie danych do analizy
30. Ocena stabilności procesu
– Pojęcie stabilności
– Run Chart
– I-MR
31. Ocena rozkładu danych
– Histogram – budowa i zastosowanie
– Podstawowe miary: mediana, kwartyle , wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp
– Identyfikacja rozkładu danych
32. Zdolność jakościowa procesu
– Pojęcie zdolności jakościowej
– Wskaźniki zdolności: Cp, Cpk, PPM, DPMO, Yield
– Obliczanie zdolności krótko i długookresowej z wykorzystaniem Minitab
33. Badanie zależności pomiędzy zmiennymi
– Korelacja – pojęcie i rodzaje korelacji
– Wykres Scatter Plot
34. Regresja liniowa
– Model regresji liniowej
– Ocena regresji i zastosowanie modelu do predykcji
– Test statystyczny zależności pomiędzy zmiennymi
– Parametr R-Square
35. Stratyfikacja i segmentacja danych
– Czynniki stratyfikacji i segmentacji danych
– Wykres Box Plot
– Wykres Pareto
36. Podstawowe testy statystyczne i ich zastosowanie
– Test for Equal Variances
– Test One Way ANOVA
– Test Median Mood’a
– Test normalności danych
37. Zasady próbkowania
– Strategie próbkowania
– Obliczanie wielkości próbki
38. Typy rozkładów danych i ich cechy
– Identyfikacja rozkładu danych
– Rozkład normalny – właściwości i wykorzystanie do obliczania prawdopodobieństwa
– Rozkład Bernouliego – właściwości i wykorzystanie do obliczania prawdopodobieństwa
– Rozkład Poissona – właściwości i wykorzystanie do obliczania prawdopodobieństwa
– Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń – ćwiczenia
– Zasady wnioskowania w oparciu o próbkowanie statystyczne
39. Analiza statystyczna danych
– Formułowanie hipotez statystycznych
– Błąd alfa i błąd beta
– Interpretacja P -Value
– Błąd standardowy i obliczanie przedziałów ufności
– Metoda ANOVA – budowa testu i obliczenia
– Test par
– Nieparametryczne testy statystyczne (Mood’s Median, Levene’s test, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney)
– Test Chi2 – budowa i obliczenia
40. Regresja wielokrotna (wielu zmiennych) – wprowadzenie
– Regresja wielokrotna – zastosowanie
– Przykład modelu z wieloma zmiennymi
– Regresja logistyczna (Binary Regression, Oridinar Regression, Nominal Regression)
– Analiza regresji i zastosowanie modelu regresji do predykcji
– Analiza zależności pomiędzy wieloma zmiennymi
41. Analiza danych z wykorzystaniem Minitab – ćwiczenia praktyczne
42.Faza Improve – wprowadzenie
– Cele i główne produkty prac
– Przegląd narzędzi
43. Technika DOE – Design of Experiments
– Eksperyment pełnoczynnikowy z 2 zmiennymi na 2 poziomach
– Eksperyment pełnoczynnikowy z 3 zmiennymi na 2 poziomach
– Wykorzystanie modelu do predykcji
– Eksperymentowanie – ćwiczenie praktyczne
– Analiza wyników ćwiczenia
– Technika Screening
– Redukcja wielkości eksperymentu – Fractional Factorial experiments
– Obliczanie efektu zmiany czynników w eksperymencie
– Rozdzielczość eksperymentu i zjawisko wymieszania wpływu
– Zastosowanie modelu do predykcji i opracowania rozwiązania w procesie
44. Techniki generowania pomysłów
– Rodzaje burzy mózgów
– SCAMPER
– 6 Kapeluszy de Bono
– Macierz decyzyjna (kryteriów)
– MoSCoW
– Diagram How-How
45. Technika 5 S
– Etapy 5S
– Wizualizacja
– Obszary korzyści
– Problemy wdrożeniowe i przeciwdziałanie
– Gra 5S
46. Planowanie i organizacja wdrożenia usprawnień
– Plan wdrożenia
– Harmonogram wdrożenia
– RACI
– Ustalanie odpowiedzialności i zasad monitowania postępów
– Zasady komunikacji
– Raportowanie postępów i zarządzanie odchyleniami
47. Pilotaż
– Cele i obszary do pilotażu
– Organizacja i podsumowanie wyników pilotażu
48. Standaryzacja procesu
– Zasady standaryzacji
– Formy standaryzacji procesu
– Wdrażanie nowych standardów
– Ocena skuteczności i monitorowanie funkcjonowania standardu
49. Zabezpieczanie przed błędami
– Poka Yoke
– Jidoka i system andon
50. Taguchi Robust Design
– Zastosowanie i podstawowa terminologia w metodzie Taguchi
– Eksperymenty dynamiczne i statyczne
– Omówienie przykładów eksperymentów metodą Taguchi
51. SMED
– Proces przezbrajania
– Udokumentowanie stanu obecnego AS IS
– Czynności wewnętrzne i zewnętrze
– Opracowanie stanu docelowego TO BE
– Pilotaż i ocena
– Standaryzacja rozwiązania
52. KANBAN
– Typy Kanban
– Zasada działania Kanban
– Przegląd rozwiązań Kanban
53. TPM – Total Productive Maintenance
– Cele i obszary objęte TPM
– Typy strat maszynowych
– Wskaźnik OEE oraz MTBF
– Autonomiczne utrzymanie ruchu
– Planowane utrzymanie ruchu
– Utrzymanie ruchu dla jakości
– Wczesne zarządzanie wyposażeniem
– Zarządzanie kompetencjami i szkolenia w obszarze UR
– Bezpieczeństwo i środowisko
54. Heijunka
– Zmienność zapotrzebowania i jej wpływ na proces produkcji
– Istota Heijunka
– Skrzynka Heijunka
– Planowanie w podejściu Heijunka
– Heijunka a przezbrajanie
55. Design for Six Sigma
– Istota podejścia DFSS i jego odmiany
– Cykl DMADV
– QFD – Quality Function Deployment
– Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) w ścieżce DFSS
56. Zaawansowane techniki generowania rozwiązań
– Metoda TRIZ
– Przykłady zastosowania TRIZ
– Metoda AHP – Analytic Hierarchic Process
– Przykłady zastosowania AHP
57. System ciągłego doskonalenia
– Zasady funkcjonowania i role
– Rozwiązania informatyczne i organizacyjne
– Ukierunkowane doskonalenie
– Utrzymanie i rozwój systemu ciągłego doskonalenia
– System raportowania danych wspierających zarządzanie i doskonalenie w firmie
– Komunikacja w zakresie ciągłego doskonalenia
58. Faza Control – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
59. Podsumowanie wyników projektu
– Ustalenie zdolności procesu
– Ustalenie korzyści z usprawnienia procesu
60. Plan kontroli procesu
– Budowa i zastosowanie planu kontroli procesu
– Karty kontrolne dla danych ciągłych – X-bar R oraz X-bar-S – omówienie
– Karty kontrolne dla danych atrybutowych : u, c, np, p – omówienie
– Budowa i tworzenie kart – X-bar R oraz X-bar-S
– Budowa i tworzenie kart – u, c, np, p
– Monitorowanie procesu z wykorzystaniem kart kontrolnych (dla danych ciągłych i dyskretnych)
– Audytowanie procesu
61. Zakończenie projektu
– Komunikacja wyników projektu
– Archiwizacja dokumentacji projektowej
62.Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
63.Test sprawdzający wiedzę

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 6-7 marca 2024
Sesja 2: 26-27 marca 2024
Sesja 3: 9-10 kwietnia 2024
Sesja 4: 18-19 kwietnia 2024
Sesja 5: 25-26 kwietnia 2024
Sesja 6: 9-10 maja 2024
Sesja 7: 23-24 maja 2024
Sesja 8: 6-7 czerwca 2024

Czas trwania: 16 dni


Warszawa

Termin: start: 6-7 marca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 16-17 maja 2024
Sesja 2: 3-4 czerwca 2024
Sesja 3: 18-19 czerwca 2024
Sesja 4: 27-28 czerwca 2024
Sesja 5 : 9-10 lipca 2024
Sesja 6: 23-24 lipca 2024
Sesja 7: 6-7 sierpnia 2024
Sesja 8: 20-21 sierpnia 2024

Czas trwania: 16 dni


Warszawa

Termin: start: 16-17 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 20-21 maja 2024
Sesja 2: 20-21 czerwca 2024
Sesja 3: 8-9 lipca 2024
Sesja 4: 25-26 lipca 2024
Sesja 5: 1-2 sierpnia 2024
Sesja 6: 12-13 sierpnia 2024
Sesja 7: 26-27 sierpnia 2024
Sesja 8: 12-13 września 2024

Czas trwania: 16 dni


Poznań

Termin: start: 20-21 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 10-11 czerwca 2024
Sesja 2: 25-26 czerwca 2024
Sesja 3: 2-3 lipca 2024
Sesja 4: 16-17 lipca 2024
Sesja 5: 30-31 lipca 2024
Sesja 6: 12-13 sierpnia 2024
Sesja 7: 26-27 sierpnia 2024
Sesja 8: 12-13 września 2024

Czas trwania: 16 dni


ONLINE

Termin: start: 10-11 czerwca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 4-5 lipca 2024
Sesja 2: 18-19 lipca 2024
Sesja 3: 1-2 sierpnia 2024
Sesja 4: 22-23 sierpnia 2024
Sesja 5: 5-6 września 2024
Sesja 6: 19-20 września 2024
Sesja 7: 3-4 października 2024
Sesja 8: 17-18 października 2024

Czas trwania: 16 dni


Warszawa

Termin: start: 4-5 lipca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 3-4 września 2024
Sesja 2: 17-18 września 2024
Sesja 3: 1-2 października 2024
Sesja 4: 15 – 16 października 2024
Sesja 5: 29-30 października 2024
Sesja 6: 21-22 listopada 2024
Sesja 7: 2-3 grudnia 2024
Sesja 8: 17-18 grudnia 2024

Czas trwania: 16 dni


Warszawa

Termin: start: 3-4 września 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 19-20 września 2024
Sesja 2: 3-4 października 2024
Sesja 3: 24-25 października 2024
Sesja 4: 7-8 listopada 2024
Sesja 5: 19-20 listopada 2024
Sesja 6: 26-27 listopada 2024
Sesja 7: 9-10 grudnia 2024
Sesja 8: 7-8 stycznia 2025

Czas trwania: 16 dni


Online

Termin: start: 19-20 września 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 17-18 października 2024
Sesja 2: 5-6 listopada 2024
Sesja 3: 19-20 listopada 2024
Sesja 4: 3-4 grudnia 2024
Sesja 5: 14-15 stycznia 2025
Sesja 6: 6-7 lutego 2025
Sesja 7: 18-19 lutego 2025
Sesja 8: 4-5 marca 2025

Czas trwania: 16 dni


Warszawa

Termin: start: 17-18 października 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl