Cel warsztatu:

Głównym celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing oraz kluczowych narzędzi i metod redukcji marnotrawstwa, a w tym w szczególności 5S.  Uczestnicy szkolenia poznają metodę 5S oraz przećwiczą ją w praktyce w firmie. Dowiedzą się również na czym polega utrzymanie 5S na co dzień. Oferujemy również wsparcie i pomoc podczas szerszego wdrożenia oraz utrzymania i doskonalenia standardów pracy


Opis warsztatu:

5 S jest jednym z podstawowych narzędzi Lean, które jest bardzo często wdrażane jako pierwszy krok na drodze budowania systemu szczupłej produkcji. 5 S koncentruje się na poprawie organizacji na stanowisku pracy z wykorzystaniem narzędzi wizualnych. Wdrożenie 5S polega na wykonaniu kolejnych pięciu kroków – kolejnych S – które obejmują Selekcję (SORT), Systematykę (SET IN ORDER), Sprzątanie (SHINE), Standaryzację (STANDARIZE) oraz Samodyscyplinę (SUSTAIN). Pierwszy S – Selekcja – pozwala na zwiększenie wydajności poprzez usunięcie zbędnych rzeczy z miejsca prac. Drugi S – Systematyka pozwala usprawnić organizację wszystkich elementów, które są niezbędne na stanowisku produkcyjnym. Trzecie S – Sprzątanie jest wykonywany żeby wyczyścić, umyć oraz posprzątać miejsce pracy i jego otoczenie. Czwarty S – Standaryzacja jest wykonywany w celu sporządzenia i udostępnienia formalnych standardów obowiązujących w miejscu pracy. Ostatni S – Samodyscyplina – ma zapewnić skuteczne wdrożenie i utrzymanie przyjętych zasad i standardów.

Narzędzie 5 S jest kluczem do zlokalizowania i wyeliminowania źródeł marnotrawstwa oraz zbędnych czynności, obniżenia kosztów, wyeliminowania przyczyn błędów mających wpływ na jakość, zniesienia ograniczeń i barier w zakresie poprawy produktywności. Są to niezwykle istotne elementy dla każdej organizacji, niezależnie od jej profilu. 5S jest z powodzeniem stosowane zarówno w jednostkach produkcyjnych i administracyjnych, jak i w pracy biurowej.


Korzyści z warsztatu:

  1. Zrozumienie istoty filozofii Lean Manufacturing oraz KAIZEN
  2. Poznanie metody 5S i organizacji jej wdrożenia
  3. Poznanie przydatnych zasad i rozwiązań usprawniających organizację pracy i eliminujących marnotrawstwo
  4. Przeprowadzenie warsztatu 5S na wybranym stanowisku
  5. Poznanie zasad tworzenia skutecznych standardów dla stanowiska pracy
  6. Poznanie zasad organizacji i sposobu zarządzania auditami 5S
  7. Zrozumienie roli kierownictwa i liderów we wdrożeniu i utrzymaniu 5S


Metodyka szkolenia:

Szkolenie jest połączeniem części teoretycznej z praktycznym warsztatem wdrożeniowym, dzięki czemu uczestnicy mogą szybko wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia. W trakcie części teoretycznej uczestnicy poznają praktyczne przykłady wdrożenia 5S, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne oraz biorą udział w dyskusji.

 

Dla kogo?:

Warsztat jest dedykowane dla: Pracowników i kierownictwa produkcji, pracowników służb utrzymania ruchu, operatorów maszyn, pracowników dozoru technicznego,  pracowników jakości, pracowników działów ciągłego doskonalenia, pracowników biurowych.

 

Czas trwania warsztatu:

Warsztat trwa 2 dni – 16h

Materiały szkoleniowe i certyfikat:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe 40 stron i certyfikat ukończenia warsztatu praktycznego


Program szkolenia:

 

Dzień 1 Cześć teoretyczna

 

1. Pojęcie procesu biznesowego oraz silosy w przedsiębiorstwie i ich negatywne skutki dla firmy – omówienie, przykłady

2. Symulacja procesu – gra symulacyjna.

3. Lean Manufacturing – wprowadzenie.

4. Siedem podstawowych źródeł marnotrawstwa (muda) i marnotrawstwo maszynowe – omówienie, ćwiczenie.

5. Typowe problemy na stanowisku pracy – omówienie, dyskusja.

6. Gra 5S – ćwiczenie.

7. Metoda 5 S –  wprowadzenie, ćwiczenie.

8. Organizacja i przebieg wdrożenia 5S – omówienie, dyskusja.

9. Korzyści z wdrożenia 5S dla firmy i pracowników – omówienie – dyskusja.

 

Dzień 2 Część warsztatowa

1. Powitanie i omówienie agendy dnia.

2. Seiri (Selekcja) – Praca grupowa

• Praca w grupach nad identyfikacją niepotrzebnych przedmiotów w wyznaczonym obszarze.

• Ćwiczenie „Usuń nadmiar” – grupowe sortowanie przedmiotów.

3. Seiton (Systematyka) – Praca grupowa

• Ćwiczenie „Wszystko na swoim miejscu” – organizacja przestrzeni pracy.

• Dyskusja na temat najlepszych praktyk systematyzowania.

4. Seiso (Sprzątanie) – Praca grupowa

• „Misja Czystości” – praktyczne sprzątanie i czyszczenie wyznaczonego obszaru.

• Omówienie technik efektywnego sprzątania i utrzymania czystości.

5. Seiketsu (Standaryzacja) – Praca grupowa t

• Opracowanie standardów utrzymania porządku (checklisty, harmonogramy).

• Przykłady i ćwiczenia związane ze standaryzacją w miejscu pracy.

6. Shitsuke (Samodyscyplina) – Praca grupowa

• Dyskusja na temat utrzymywania dyscypliny i zaangażowania zespołu w 5S.

• Przykłady zastosowania i utrzymania 5S na dłuższą metę.

7. Typowe problemy z  5S w życiu codziennym – studium przypadku.

8. Organizacja audytów i przebieg audytów 5S.

9. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet.

Termin i lokalizacja

Warsztat praktyczny 5S u Ciebie w firmie


Prosimy o kontakt w sprawie oferty!

Termin: do ustalenia
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl