Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia Master of Lean jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu filozofii Lean, a także narzędzi doskonalenia procesów i technik rozwiązywania problemów sprawdzonych w firmach usługowych. Uczestnicy szkolenia w trakcie kursu zdobędą również praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zmianą i transformacją Lean w przedsiębiorstwie, zarządzania projektami usprawniającymi procesy oraz zarządzania zespołem.

Szkolenie Master of Lean jest adresowane do osób będących liderami transformacji Lean w przedsiębiorstwie i inicjatorów zmian i usprawnień w firmie. Lider transformacji Lean to osoba, która posiada z jednej strony doświadczenie biznesowe, a z drugiej strony zna koncepcję i narzędzia Lean i rozumie czym jest transformacja kulturowa Lean w przedsiębiorstwie. Lider transformacji Lean winien biegle posługiwać się w praktyce narzędziami Lean oraz potrafić tą wiedzę w sposób przystępny przekazywać innym członkom organizacji, w tym najwyższemu kierownictwu oraz dyrekcji, a także pracownikom wykonawczym. Lider transformacji Lean współpracuje z Zarządem i Dyrekcją firmy w zakresie ustalenia celów transformacji, powołania odpowiednich struktur i ram formalnych z jasno określonymi zadaniami, obszarami odpowiedzialności i niezbędnymi zasobami oraz zasadami monitorowania postępów prac i efektów usprawnień. Wprowadza skuteczne zasady komunikacji, tworzy pozytywny klimat dla zmiany i zapewnia zaangażowanie kierownictwa oraz pracowników we wprowadzane usprawnienia i ciągłe doskonalenie.

 

Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1.    czym jest Lean i na czym polega zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem Lean w firmie usługowej?

2.    jak zaplanować i skutecznie przeprowadzić transformację Lean obejmującą system zarządzania przedsiębiorstwem?

3.    jak budować i podtrzymywać zaangażowanie pracowników w rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie?

4.    jak zdiagnozować problemy w firmie i wyznaczyć cele poprawy?

5.    jak wykorzystać narzędzia wizualne w firmie usługowej?

6.    jak wykorzystać pracę zespołową do rozwiązywania problemów biznesowych?

7.    jak prawidłowo wykorzystać właściwe narzędzia do eliminowania marnotrawstwa z uwzględnieniem specyfiki usług?

8.    jak skutecznie wprowadzać usprawnienia w organizacji?

9.    jak prawidłowo zbudować ramy formalne dla transformacji lean oraz organizować działania zespołów?

10.  jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?

11.  jak zbudować i utrzymać system ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie?

 

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe obejmujące 300 stron i zawierające: wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, pomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa sześć dni szkoleniowych – w sumie 48h – i składa się z trzech modułów. Każdy z modułów obejmuje 2 dni. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera przygotowują plan transformacji Lean w firmie. Warunkiem certyfikacji uczestnika jest rozwiązanie rzeczywistego problemu firmy przy zastosowaniu poznanych podczas kursu metod i narzędzi.

 

Certyfikacja:

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Żeby uzyskać certyfikat Master of Lean należy rozwiązać rzeczywisty problem przedsiębiorstwa i wykorzystać przy tym omawiane na kursie podejście metodyczne oraz poznane narzędzia i techniki Lean. Następnie na podstawie przedstawionego przez uczestnika podsumowania projektu usprawniającego wydawany jest nieodpłatnie certyfikat. Certyfikat wydawany jest w języku angielskim.

 

Adresaci szkolenia:

Dyrekcja i kierownicy wysokiego i średniego szczebla zarządzania, Liderzy/Koordynatorzy Lean, Eksperci Procesowi, Inżynierowie i Analitycy Procesów, Project Managerowie, Pełnomocnicy ds. Jakości, osoby zarządzające i usprawniające procesy, osoby odpowiedzialne za transformację Lean w Firmie.

 

Trener:

Ekspert Lean, certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym

 

Ogólny plan szkolenia:

 

Sesja 1

1.     Podstawowe elementy filozofii Lean Management

2.     Lean jako sposób realizacji strategii rozwoju firmy

3.     Przegląd istniejącego systemu zarządzania przedsiębiorstwa w celu określenia obszarów do doskonalenia

4.     Cele wdrożenia Lean Managementoraz korzyści dla firmy i pracowników

5.     Identyfikacja strumieni wartości w przedsiębiorstwie usługowym

6.     Symulacja procesu biurowego

7.     Mapowanie i analiza strumienia wartości

8.     7 podstawowych źródeł marnotrawstwa (muda) i marnotrawstwo biurowe

9.     Cele i obszary zastosowania podstawowych narzędzi Lean z uwzględnieniem specyfiki firm usługowych

10.   Lean Management jako zmiana w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

11.   Przywództwo w transformacji Lean

12.   Zarządzanie zmianą – planowanie, monitorowanie postępów i ocena rezultatów

13.   Zarządzanie wizualne i 5 S

14.   Rozwiązywanie problemów – Raport A3 oraz metoda 8D

15.   Podstawowe narzędzia analizy przyczyn problemów – Diagram Ishikawy (Fish bone), 5WHY oraz zastosowanie analizy Pareto

 

 

Sesja 2

1.     Komunikacja w trakcie transformacji Lean

2.     Priorytetyzacja problemów i zarządzanie portfelem projektów usprawniających

3.     Doskonalenie przepływu w procesie

4.     Balansowanie procesu i planowanie przepustowości procesu (capacity)

5.     Identyfikacja granic procesów i pomiar efektywności procesów biznesowych

6.     Mapa ogólna SIPOC

7.     Technika mapowania szczególowego procesu Flow Chart (BPMN)

6.     Identyfikacja głównych źródeł marnotrawstwa w procesie (muda) oraz mura i muri

7.     Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Efect Analysis)

8.     Zarządzanie procesami w firmie

9.    Tworzenie zespołów i cykl życia zespołu

10.  Komunikacja w zespole oraz motywowanie członków zespołu

11.  Dokumentowanie postępów prac

12.   Tablice Kanban

13.   Poka Yoke – techniki zabezpieczanie przed błędami

 

Sesja 3

1.    Analiza struktury kosztów firmy

2.    Tworzenie systemu pomiarowego procesu

3.    Zasady próbkowania statystycznego

4.    MSA – analiza systemu pomiarowego w praktyce – dane dyskretne i ciągłe

5.    Analiza graficzna danych – Histogram, Box Plot, wykres korelacji

6.    Wykorzystanie danych do analizy ustalenia przyczyn źródłowych problemu

7.    Zasady projektowania eksperymentów (DOE – Design of Experiment)

8.    Ustalanie parametrów do kontroli procesu

9.    Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej:

10.  Standaryzacja i obszary jej zastosowania

11.  Organizacja i zarządzanie audytami

12.  Utrzymanie i rozwój systemu ciągłego doskonalenia

13.  Raportowanie KPI w ramach systemu ciągłego doskonalenia w firmie

14.  Test sprawdzający wiedzę

Termin i lokalizacja

Master of Lean w Usługach

Sesja 1: 9-10 maja 2024
Sesja 2: 10-11 czerwca 2024
Sesja 3: 24-25 czerwca 2024

czas trwania: 6 dni


Warszawa

Termin: start: 9-10 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl