Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przekazać słuchaczom niezbędną wiedzę oraz umożliwić im zdobycie nowych praktycznych umiejętności obejmujących posługiwanie się narzędziami z zakresu usprawniania procesów oraz cyklu doskonalenia DMAIC (Define – Zdefiniuj, Measure – Zmierz, Analyse – Analizuj, Improve – Usprawnij, Control – Skontroluj) na poziomie Green Belt i ich zastosowanie w projekcie usprawniającym realizowanym przez każdego ze słuchaczy.

 • Define – Zdefiniuj – słuchacze dowiedzą się jak określić oraz zdefiniować problem, skompletować podstawową dokumentację projektową (Project Charter), a także w jaki sposób zorganizować zbudować zespół projektowy i pozyskać Sponsora.
 • Measure – Zmierz – słuchacze sporządzą dokumentację procesu (mapa procesu), pozyskają wymagania klienta i na ich podstawie stworzą system pomiarowy dla procesu oraz otrzymają konieczne dla rozstrzygnięcia problemu dane.
 • Analyse – Analizuj – na podstawie skompletowanych danych słuchacze ustalą bieżący poziom spełnienia wymagań przez proces, zdefiniują przyczyny zmienności w procesie i przedstawią problem w sposób matematyczny.
 • Improve – Usprawnij – słuchacze zbadają zależności zachodzące pomiędzy kluczowymi przyczynami, zaprojektują i zasymulują efekty ostatecznego rozwiązania, a następnie je wdrożą.
 • Control – Skontroluj – uczestnicy szkolenia zweryfikują otrzymane rezultaty oraz ustalą system pomiarowy i kontrolny, który pozwoli na monitorowanie i dalsze doskonalenie usprawnionego procesu.

Rola Green Belt w Lean Six Sigma

Green Belt to ekspert, legitymujący się bogatym doświadczeniem biznesowym oraz kompleksową wiedzą o procesach, w których na co dzień uczestniczy. Green Belt musi sprawnie wykorzystywać w praktyce podstawowe narzędzia Lean Six Sigma, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które mają wpływ na zadowolenie klienta i efektywność procesów. Green Belt odpowiada za prowadzenie niewielkich projektów usprawniających. Ponadto, pod okiem bardziej doświadczonych Black Beltów, bierze udział jako Team Leader w dużych projektach usprawniających. Ponadto, pod okiem bardziej doświadczonych Black Beltów, bierze udział w dużych projektach usprawniających jako Team Leader.Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę filozofii Lean oraz Six Sigma
 • Poznasz skuteczne narzędzia do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów
 • Zastosujesz w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie kursu do rozwiązania rzeczywistego problemu organizacji i uzyskania policzalnych korzyści
 • Zdobędziesz umiejętność mapowania oraz analizy przebiegu procesu
 • Poznasz zasady identyfikowania wymagań klientów procesu
 • Dowiesz się jak zbudować system pomiaru efektywności procesu
 • Nauczysz się identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie
 • Poznasz cyklu doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Dowiesz się, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz zasady analizy danych pomiarowych i główne narzędzia służące do analizy i prezentacji danych
 • Dowiesz się jak ocenić zdolność procesu do spełnienia wymagań Klienta
 • Dowiesz się jak przeprowadzić analizę procesu i ocenić stabilność procesu
 • Pozyskasz wiedzę o tym, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz inne osoby zafascynowane Lean Six Sigma i nawiążesz nowe znajomości
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami

W ramach szkolenia otrzymasz:

– Materiały szkoleniowe jako kompendium wiedzy w segregatorze
– Dodatkowe materiały i formularze w formie elektronicznej
– Nielimitowane wsparcie w trakcie kursu i po jego zakończeniu związane z realizacją projektu usprawniającego
– Możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem podczas zajęć oraz w formie zdalnej pomiędzy zajęciami oraz po zakończeniu kursu
– W ramach szkolenia stacjonarnego otrzymasz także lunch i poczęstunek
– Możliwość wymiany doświadczeń z innymi praktykami w ramach forum praktyków w formie online

 
Adresaci szkolenia:

Specjaliści procesowi, Project Managerowie, kadra managerska, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, inżynierowie i analitycy procesów, pełnomocnicy do spraw jakości, osoby usprawniające i zarządzające procesami, specjaliści odpowiadający za wdrożenie programu jakości w przedsiębiorstwie.


Trener:

Certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnią praktyką biznesową, kierownik projektów oraz programów jakości, doświadczony trener.


Czas trwania i organizacja szkolenia:

Szkolenie Green Belt trwa w sumie 8 dni (64h), podzielone na 4 sesje – trwające każda po 2 dni. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera stosują poznane narzędzia w praktyce.

Program szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz wymagania stawiane Green Belts zostały opracowane na podstawie światowych standardów i najlepszych praktyk stosowanych m.in. przez wiodącą na świecie organizację certyfikującą w zakresie szkoleń i usług związanych z Lean Six Sigma – American Society for Quality (ASQ), a także zaleceń zawartych w normach ISO 18404 oraz ISO 13053. Jeśli chodzi o wymagania egzaminacyjne podobnie jak ASQ posługujemy się w tym zakresie skalą taksonomiczną Bloom’a. Zgodnie z tą skalą można zaplanować i następnie ocenić jaki poziom umiejętności i wiedzy uzyskali uczestnicy szkolenia w kontekście poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie kursu.

1.zapamiętać
2.zrozumieć
3.zastosować
4.analizować
5.oceniać
6.tworzyć

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne, jak również aplikację Minitab Statistical Software, która jest jednym z najczęściej wykorzystywanych pakietów statystycznych wspierających usprawnianie procesów z wykorzystaniem Lean Six Sigma.

Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów, ćwiczeń i symulacji pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia oraz po jego zakończeniu pracują nad własnym projektem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody przy rozwiązywaniu rzeczywistego problemu w ich organizacji. Następnie na podstawie przekazanego podsumowania wyników projektów wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.


Certyfikacja:

Słuchacze, po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu wiedzy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Lean Six Sigma GREEN BELT. Certyfikat jest wydawany w języku angielskim.

Aby zdobyć certyfikat Green Belt należy zaimplementować rozwiązanie jednego rzeczywistego problemu w przedsiębiorstwie i przedstawić następnie dokumentację takiego projektu do weryfikacji. Na podstawie przekazanej przez uczestnika dokumentacji projektu , po pozytywnym wyniku weryfikacji, wydawany jest nieodpłatnie certyfikat Lean Six Sigma GREEN BELT w języku angielskim.

Certyfikat jest uznawany na całym świecie i stanowi świadectwo, że osoba posiada zarówno wiedzę z zakresu Lean Six Sigma i także potrafi się nią posługiwać praktyce.

Zdobyty certyfikat umożliwia dalsze podnoszenie wiedzy z zakresu LEAN SIX SIGMA w ramach kursu uzupełniającego do poziomu BLACK BELT


Materiały szkoleniowe:

Segregator (400 stron materiałów szkoleniowych), w którym znajdują się: wykład, słownik pojęć, wykaz literatury, przykłady, ćwiczenia oraz case studies. Uczestnicy otrzymują ponadto gotowe formularze, które ułatwią zastosowanie poszczególnych narzędzi.


Zakres szkolenia:

1.Lean Management – wprowadzenie
– Geneza Lean Manufacturing
– Podstawowe elementy filozofii Lean
– Idea ciągłego doskonalenia – KAIZEN
– Cele transformacji, ramy organizacyjne oraz kluczowe role i odpowiedzialności
2. Typy marnotrawstwa – 7 typów strat +1
– Klasyfikacja typów marnotrawstwa
– Przykłady typów marnotrawstwa
– Ćwiczenie – identyfikacja marnotrawstwa
3. Mapowanie strumienia wartości
– Zjawisko silosów w przedsiębiorstwach i jego konsekwencje
– Pojęcie i zasady identyfikacji strumienia wartości
– Technika mapowania Makigami
– Zasady ustalania czasów Lead Time oraz Cycle Time oraz Processing Time
– Ćwiczenie praktyczne
4. Analiza mapy strumienia wartości
– Identyfikacja wąskich gardeł oraz VA/NVA
– Takt Time oraz wykres Yamazumi
– Zasady balansowania procesu
5. Przegląd narzędzi i technik eliminacji marnotrawstwa (Kanban, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka, Standaryzacja, 5S)
6. Identyfikacja problemów
– Zasady identyfikacji problemów
– Podstawowe błędy przy identyfikacji problemów i ich konsekwencje
– Ustalanie priorytetów dla problemów – macierz Eisenhowera
7. Metody rozwiązywania problemów
– Cykl PDCA,
– Metoda 8D (osiem dyscyplin),
– Raport A3
– DMAIC
8. Wprowadzenie do Six Sigma
– Geneza Six Sigma
– Główne zasady i cele
– Model x-ów i y-ów
– Fazy w cyklu DMAIC i typowe narzędzia
9. Faza Define – omówienie
– Cele i produkty fazy
– Project Charter
10. Pojęcie procesu i identyfikacja procesu
– Mapa SIPOC
– Ćwiczenie – SIPOC
11. Pozyskiwanie głosu Klienta
– Pojęcie VOC – Voice of Client/Customer
– Identyfikacja VOC – ćwiczenie
– Analiza wymagań Klienta
12. Faza Measure – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
13. Zasady tworzenia mierników dla pomiaru procesu
– Rodzaje mierników
– Pojęcie CTQ oraz drzewo CTQ
– Plan zbierania danych – budowa i zawartość
14. Mapowanie szczegółowe procesu
– Zasady mapowania i organizacja zespołu
– Metoda mapowania Flow Chart oraz notacja BPMN 2.0
15. Faza Analyse – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
16. Zasady ustalania przyczyn źródłowych problemu
– Podejście do identyfikacji potencjalnych przyczyn źródłowych
– Diagram Ishikawy
– Metoda 5Why
– Diagram Pareto
17. Analiza FMEA
– PFMEA – analiza procesu
– DFMEA – analiza projektu/wyrobu
18. Wprowadzenie do Minitab
– Budowa aplikacji
– Przygotowanie danych do analizy
19. Ocena stabilności procesu
– Pojęcie stabilności
– Run Chart
– I-MR
20. Ocena rozkładu danych
– Histogram – budowa i zastosowanie
– Podstawowe miary: mediana, kwartyle , wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp
– Identyfikacja rozkładu danych
21. Zdolność jakościowa procesu
– Pojęcie zdolności jakościowej
– Wskaźniki zdolności: Cp, Cpk, PPM, DPMO, Yield
– Obliczanie zdolności krótko i długookresowej z wykorzystaniem Minitab
22. Badanie zależności pomiędzy zmiennymi
– Korelacja – pojęcie i rodzaje korelacji
– Wykres Scatter Plot
23. Regresja liniowa
– Model regresji liniowej
– Ocena regresji i zastosowanie modelu do predykcji
– Test statystyczny zależności pomiędzy zmiennymi
– Parametr R-Square
24. Stratyfikacja i segmentacja danych
– Czynniki stratyfikacji i segmentacji danych
– Wykres Box Plot
– Wykres Pareto
25. Podstawowe testy statystyczne i ich zastosowanie
– Test for Equal Variances
– Test One Way ANOVA
– Test Median Mood’a
– Test normalności danych
26. Zasady próbkowania
– Strategie próbkowania
– Obliczanie wielkości próbki
27. Regresja wielokrotna (wielu zmiennych) – wprowadzenie
– Regresja wielokrotna – zastosowanie
– Przykład modelu z wieloma zmiennymi
28. Analiza danych z wykorzystaniem Minitab – ćwiczenia praktyczne
29.Faza Improve – wprowadzenie
– Cele i główne produkty prac
– Przegląd narzędzi
30. Technika DOE – Design of Experiments
– Eksperyment pełnoczynnikowy z 2 zmiennymi na 2 poziomach
– Eksperyment pełnoczynnikowy z 3 zmiennymi na 2 poziomach
– Wykorzystanie modelu do predykcji
– Eksperymentowanie – ćwiczenie praktyczne
– Analiza wyników ćwiczenia
31. Techniki generowania pomysłów
– Rodzaje burzy mózgów
– SCAMPER
– 6 Kapeluszy de Bono
– Macierz decyzyjna (kryteriów)
– MoSCoW
– Diagram How-How
32. Technika 5 S
– Etapy 5S
– Wizualizacja
– Obszary korzyści
– Problemy wdrożeniowe i przeciwdziałanie
– Gra 5S
33. Planowanie i organizacja wdrożenia usprawnień
– Plan wdrożenia
– Harmonogram wdrożenia
– RACI
– Ustalanie odpowiedzialności i zasad monitowania postępów
– Zasady komunikacji
– Raportowanie postępów i zarządzanie odchyleniami
34. Pilotaż
– Cele i obszary do pilotażu
– Organizacja i podsumowanie wyników pilotażu
35. Standaryzacja procesu
– Zasady standaryzacji
– Formy standaryzacji procesu
– Wdrażanie nowych standardów
– Ocena skuteczności i monitorowanie funkcjonowania standardu
36. Zabezpieczanie przed błędami
– Poka Yoke
– Jidoka i system andon
37. Faza Control – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
38. Podsumowanie wyników projektu
– Ustalenie zdolności procesu
– Ustalenie korzyści z usprawnienia procesu
39. Plan kontroli procesu
– Budowa i zastosowanie planu kontroli procesu
– Karty kontrolne dla danych ciągłych – X-bar R oraz X-bar-S – omówienie
– Karty kontrolne dla danych atrybutowych : u, c, np, p – omówienie
– Audytowanie procesu
40. Zakończenie projektu
– Komunikacja wyników projektu
– Archiwizacja dokumentacji projektowej
41. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
42. Test końcowy

 

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 16-17 kwietnia 2024
Sesja 2: 6-7 maja 2024
Sesja 3: 20-21 maja 2024
Sesja 4: 27-28 maja 2024

Czas trwania: 8 dni


ONLINE

Termin: start: 16-17 kwietnia 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 16-17 maja 2024
Sesja 2: 3-4 czerwca 2024
Sesja 3: 18-19 czerwca 2024
Sesja 4: 27-28 czerwca 2024

Czas trwania: 8 dni


Warszawa

Termin: start: 16-17 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 20-21 maja 2024
Sesja 2: 20-21 czerwca 2024
Sesja 3: 8-9 lipca 2024
Sesja 4: 25-26 lipca 2024

Czas trwania: 8 dni


Poznań

Termin: start: 20-21 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 10-11 czerwca 2024
Sesja 2: 25-26 czerwca 2024
Sesja 3: 2-3 lipca 2024
Sesja 4: 16-17 lipca 2024

Czas trwania: 8 dni


ONLINE

Termin: start: 10-11 czerwca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 4-5 lipca 2024
Sesja 2: 18-19 lipca 2024
Sesja 3: 1-2 sierpnia 2024
Sesja 4: 22-23 sierpnia 2024

Czas trwania: 8 dni


Warszawa

Termin: start: 4-5 lipca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 8-9 sierpnia 2024
Sesja 2: 28-29 sierpnia 2024
Sesja 3: 9-10 września 2024
Sesja 4: 24-25 września 2024

Czas trwania: 8 dni


ONLINE

Termin: start: 8-9 sierpnia 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 3-4 września 2024
Sesja 2: 17-18 września 2024
Sesja 3: 1-2 października 2024
Sesja 4: 15 – 16 października 2024

Czas trwania: 8 dni


Warszawa

Termin: start: 3-4 września 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 19-20 września 2024
Sesja 2: 3-4 października 2024
Sesja 3: 24-25 października 2024
Sesja 4: 7-8 listopada 2024

Czas trwania: 8 dni


Online

Termin: start: 19-20 września 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 17-18 października 2024
Sesja 2: 5-6 listopada 2024
Sesja 3: 19-20 listopada 2024
Sesja 4: 3-4 grudnia 2024

Czas trwania: 8 dni


Warszawa

Termin: start: 17-18 października 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 14-15 listopada 2024
Sesja 2: 28-29 listopada 2024
Sesja 3: 9-10 grudnia 2024
Sesja 4: 19-20 grudnia 2024

Czas trwania: 8 dni


Online

Termin: start: 14-15 listopada 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 12-13 grudnia 2024
Sesja 2: 9-10 stycznia 2025
Sesja 3: 21-22 stycznia 2025
Sesja 4: 4-5 lutego 2025

Czas trwania: 8 dni


Warszawa

Termin: start: 12-13 grudnia 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl