Design of Experiments (DOE) – cel szkolenia

Uczestnicy nauczą się jak wykorzystać technikę DOE (Design of Experiments) do usprawniania procesów biznesowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione na praktycznych przykładach poszczególne kroki techniki DOE obejmujące planowanie , przeprowadzenie oraz podsumowanie i analizę wyników eksperymentu DOE. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają przykłady zastosowania techniki DOE w usługach oraz w przemyśle oraz przeprowadzą własne eksperymenty w trakcie zajęć.

Opis szkolenia:

Design of Experiments (DOE), czyli Projektowanie Eksperymentów, to technika statystyczna wykorzystywana w wielu dziedzinach, w tym w Lean Six Sigma, do identyfikacji i badania wpływu różnych czynników na wybrany wynik. Jest niezwykle przydatna przy optymalizacji procesów i wprowadzaniu usprawnień zarówno w procesach produkcyjnych jak również w usługowych. Technika ta jest niezwykle przydatna dla zrozumienia zależności pomiędzy takimi czynnikami i ustalenia ich najlepszej kombinacji zapewniającej osiągniecie pożądanego wyniku procesu.

DOE umożliwia przeprowadzenie serii testów, w których zmienne (czynniki) są systematycznie przestawiane, aby ocenić ich wpływ na wynik. Pozwala to zrozumieć, które czynniki mają istotny wpływ na wynik, jakie są ich optymalne ustawienia i jakie są ich interakcje.

Podstawowym krokiem w technice DOE jest planowanie eksperymentu. Planowanie obejmuje określenie celu eksperymentu, identyfikację czynników, które mogą wpływać na wynik, oraz zaplanowanie, w jaki sposób czynniki te będą przestawiane i jak będą mierzone wyniki.

Następnie eksperyment jest przeprowadzany zgodnie z planem, a wyniki są analizowane za pomocą technik statystycznych. Analiza może pokazać, które czynniki mają istotny wpływ na wynik, jakie są ich optymalne ustawienia i jakie są ich interakcje. Opiera się na modelowaniu statystycznym pozwalającym zrozumieć i opisać matematycznie zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na rezultat procesu. Jest to szczególne istotne gdy wynik procesu zależy od wielu zmiennych, które poza indywidualnym wpływem na wynik mogą również wzajemnie na siebie oddziaływać wchodząc we wzajemne interakcje. Interakcje mogą potęgować wpływ poszczególnych zmiennych lub zmienne mogą się wzajemnie znosić. Dla ustalonego wyniku i w oparciu o znajomość wartości i ustawień poszczególnych czynników oraz ich interakcji budowane jest następnie rozwiązanie usprawniające wyniki procesu.

W kontekście Lean Six Sigma, DOE jest często wykorzystywane w fazie „Improve” (Udoskonalanie) cyklu DMAIC do identyfikacji i optymalizacji czynników wpływających na wydajność procesu. Dzięki temu, organizacje mogą osiągnąć znaczne poprawy jakości i efektywności.

Korzyści:

  • Poznanie techniki DOE oraz zakresu jej wykorzystania w przemyśle i usługach
  • Zdobycie wiedzy o tym jak  zaplanować i przeprowadzić eksperyment DOE
  • Poznanie narzędzi wykorzystywanych do zaplanowania i analizy wyników DOE
  • Zidentyfikowanie problemów, które można rozwiązać z wykorzystaniem DOE
  • Poznanie na praktycznych przykładach wykorzystania DOE w usługach oraz produkcji
  • Poznanie zasad analizy i  interpretacji wyników eksperymentu DOE

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Działów Badania i Rozwoju (R&D), Specjaliści ds. Usprawniania Procesów, Inżynierowie Procesu, Kierownicy Produkcji, Kierownicy Działu Jakości.


Czas trwania:

2 dni = 16 godzin

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób technikę DOE

 

Trener:

Certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym

 

Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia

 

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe mają objętość 80 stron i zawierają wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi

 

Program szkolenia:

 

Dzień 1

1.   Główne zagadnienia związane z prowadzeniem eksperymentów

2.   Zastosowanie techniki DOE w przemyśle – przykłady

3.   Zastosowanie techniki DOE w usługach  – przykłady

4.   Główne zasady w DOE (Design of Experiments)

5.   Analiza głównych czynników (Main effects plot)

6.   Analiza interakcji (Interactions plot)

7.   Cube plot

8.   Wykorzystanie Pareto do wskazania najistotniejszych czynników i interakcji

9.   Przygotowanie systemu pomiarowego

10. Studium przypadku 1

11. Metodologia DOE

·  Faza Planowania

·  Faza Projektowania

·  Faza Realizacji

·  Faza Analizy

12. Studium przypadku 2

13. Ćwiczenie: eksperyment 2 poziomy 2 czynniki full factorial

 

Dzień 2

 

1.   Eksperyment pełnoczynnikowy – Full factorial

2.   Ćwiczenie: eksperyment 2 poziomy 3 czynniki  full factorial

3.   Ocena normalności  czynników  i rezyduów (Normal probability plot of factors and residuals)

4.   Randomizacja

5.   Replikacje

6.   Blocking

7.   Rozdzielczość eksperymentu (Design resolution)

8.  Screening designs

9. Zjawisko wymieszania (confounding)

10. Eksperyment cząstkowy (fractional factorial design)

11. Zasady konstruowania eksperymentu cząstkowego

12. Eksperymenty metodą Taguchi Design

13. Przykłady eksperymentów metodą Taguchi

14. Przydatne wskazówki

Termin i lokalizacja

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl