Szkolenie dla Liderów Produkcji – Master of Lean w Produkcji

 

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia Master of Lean jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu filozofii Lean, a także narzędzi doskonalenia procesów i technik rozwiązywania problemów sprawdzonych w firmach produkcyjnych. Uczestnicy szkolenia w trakcie kursu zdobędą również praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zmianą i transformacją Lean w przedsiębiorstwie, zarządzania projektami usprawniającymi procesy oraz zarządzania zespołem.

Szkolenie Master of Lean jest adresowane do osób będących liderami transformacji Lean w przedsiębiorstwie i inicjatorów zmian i usprawnień w firmie. Lider transformacji Lean to osoba, która posiada z jednej strony doświadczenie biznesowe, a z drugiej strony zna koncepcję i narzędzia Lean i rozumie czym jest transformacja kulturowa Lean w przedsiębiorstwie. Lider transformacji Lean winien biegle posługiwać się w praktyce narzędziami Lean oraz potrafić tą wiedzę w sposób przystępny przekazywać innym członkom organizacji, w tym najwyższemu kierownictwu oraz dyrekcji, a także pracownikom wykonawczym. Lider transformacji Lean współpracuje z Zarządem i Dyrekcją firmy w zakresie ustalenia celów transformacji, powołania odpowiednich struktur i ram formalnych z jasno określonymi zadaniami, obszarami odpowiedzialności i niezbędnymi zasobami oraz zasadami monitorowania postępów prac i efektów usprawnień. Wprowadza skuteczne zasady komunikacji, tworzy pozytywny klimat dla zmiany i zapewnia zaangażowanie kierownictwa oraz pracowników we wprowadzane usprawnienia i ciągłe doskonalenie.

Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1.    czym jest Lean i na czym polega zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem Lean w firmie produkcyjnej?

2.    jak zaplanować i skutecznie przeprowadzić transformację Lean obejmującą system zarządzania przedsiębiorstwem?

3.    jak budować i podtrzymywać zaangażowanie pracowników w rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie?

4.    jak zdiagnozować problemy w firmie i wyznaczyć cele poprawy?

5.    jak wykorzystać narzędzia wizualne do zarządzania produkcją?

6.    jak wykorzystać pracę zespołową do rozwiązywania problemów biznesowych?

7.    jak prawidłowo wykorzystać właściwe narzędzia do eliminowania marnotrawstwa?

8.    jak skutecznie wprowadzać usprawnienia w organizacji?

9.    jak prawidłowo zbudować ramy formalne dla transformacji lean oraz organizować działania zespołów?

10.  jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?

11.  jak zbudować i utrzymać system ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie?

 

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe obejmujące 300 stron i zawierające: wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, pomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa sześć dni szkoleniowych – w sumie 48h – i składa się z trzech modułów. Każdy z modułów obejmuje 2 dni. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera przygotowują plan transformacji Lean w firmie. Warunkiem certyfikacji uczestnika jest rozwiązanie rzeczywistego problemu firmy przy zastosowaniu poznanych podczas kursu metod i narzędzi. Szkolenie  szkoleniowe.

 

Certyfikacja:

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Żeby uzyskać certyfikat Master of Lean należy rozwiązać rzeczywisty problem przedsiębiorstwa i wykorzystać przy tym omawiane na kursie podejście metodyczne oraz poznane narzędzia i techniki Lean. Następnie na podstawie przedstawionego przez uczestnika podsumowania projektu usprawniającego wydawany jest nieodpłatnie certyfikat. Certyfikat wydawany jest w języku angielskim.

 

Adresaci szkolenia:

Dyrekcja i kierownicy wysokiego i średniego szczebla zarządzania, Liderzy/Koordynatorzy Lean, Eksperci Procesowi, Inżynierowie i Analitycy Procesów, Project Managerowie, Pełnomocnicy ds. Jakości, osoby zarządzające i usprawniające procesy, osoby odpowiedzialne za transformację Lean w Firmie.

 

Trener:

Ekspert Lean, certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym

 

Ogólny plan szkolenia:
Sesja 1

 

1.     Podstawowe elementy filozofii Lean Manufacturing

2.     Lean jako sposób realizacji strategii rozwoju firmy

3.     Przegląd istniejącego systemu zarządzania przedsiębiorstwa w celu określenia obszarów do doskonalenia

4.     Cele wdrożenia Lean Manufacturing oraz korzyści dla firmy i pracowników

5.     Identyfikacja strumieni wartości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

6.     Symulacja procesu produkcyjnego

7.     Mapowanie i analiza strumienia wartości

8.     7 podstawowych źródeł marnotrawstwa (muda) i marnotrawstwo maszynowe

9.     Cele i obszary zastosowania podstawowych narzędzi Lean

10.   Lean Manufacturing jako zmiana w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

11.   Przywództwo w transformacji Lean

12.   Zarządzanie zmianą – planowanie, monitorowanie postępów i ocena rezultatów

13.   Zarządzanie wizualne i 5 S

14.   Rozwiązywanie problemów – Raport A3 oraz metoda 8D

15.   Podstawowe narzędzia analizy przyczyn problemów – Diagram Ishikawy (Fish bone), 5WHY oraz zastosowanie analizy Pareto

 

 

Sesja 2

 

1.     Komunikacja w trakcie transformacji Lean

2.     Priorytetyzacja problemów i zarządzanie portfelem projektów usprawniających

3.     Doskonalenie przepływu produkcji

4.     Balansowanie linii

5.     Identyfikacja granic procesów i pomiar efektywności procesów biznesowych

6.     Identyfikacja głównych źródeł marnotrawstwa w procesie (muda) oraz mura i muri

7.     Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Efect Analysis)

8.     Zarządzanie procesami w firmie

9.    Tworzenie zespołów i cykl życia zespołu

10.  Komunikacja w zespole oraz motywowanie członków zespołu

11.  Dokumentowanie postępów prac

12.   Wprowadzenie do Total Productive Maintenance (TPM)

13.   SMED (Single Method Exchange of Die)

14.   Kanban

15.   Poka Yoke – techniki zabezpieczanie przed błędami

 

Sesja 3

 

1.    Analiza struktury kosztów firmy

2.    Tworzenie systemu pomiarowego procesu

3.    Zasady próbkowania statystycznego

4.    MSA – analiza systemu pomiarowego w praktyce – dane dyskretne i ciągłe

5.    Analiza graficzna danych – Histogram, Box Plot, wykres korelacji

6.    Wykorzystanie danych do analizy ustalenia przyczyn źródłowych problemu

7.    Zasady projektowania eksperymentów (DOE – Design of Experiment)

8.    Ustalanie tolerancji operacyjnych

9.    Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej:

10.  Standaryzacja i praca standardowa

11.  Organizacja i zarządzanie audytami

12.  Utrzymanie i rozwój systemu ciągłego doskonalenia

13.  Raportowanie KPI w ramach systemu ciągłego doskonalenia w firmie

14.  Test sprawdzający wiedzę

Termin i lokalizacja

Master of Lean w Produkcji

Sesja 1: 13-14 czerwca 2024
Sesja 2: 26-27 czerwca 2024
Sesja 3: 9-10 lipca 2024

czas trwania: 6 dni


Warszawa

Termin: start: 13-14 czerwca 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl