Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define – Zdefiniuj, Measure – Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve – Usprawnij, Control – Skontroluj) na poziomie Yellow Belt.

 

Rola Yellow Belt  w Lean Six Sigma

Lean Six Sigma Yellow Belt to osoba, która legitymuje się doświadczeniem biznesowym i odpowiednim poziomem wiedzy o procesach w których na co dzień uczestniczy. Współpracuje z Green Belts oraz Black Belts w ramach projektów usprawniających procesy, realizując przydzielone zadania projektowe oraz koordynując współpracę z White Belts. Yellow Belt winien sprawnie posługiwać się w praktyce wieloma narzędziami Lean Six Sigma, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na efektywność procesów oraz zadowolenie klienta.

 


Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę filozofii Lean oraz Six Sigma
 • Poznasz skuteczne narzędzia do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów
 • Zdobędziesz umiejętność mapowania oraz analizy przebiegu procesu
 • Poznasz zasady identyfikowania wymagań klientów procesu
 • Dowiesz się jak zbudować system pomiaru efektywności procesu
 • Nauczysz się identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie
 • Poznasz cyklu doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Dowiesz się, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz zasady analizy danych pomiarowych i główne narzędzia służące do analizy i prezentacji danych
 • Dowiesz się jak ocenić zdolność procesu do spełnienia wymagań Klienta
 • Dowiesz się jak przeprowadzić analizę procesu i ocenić stabilność procesu
 • Poznasz inne osoby zafascynowane Lean Six Sigma i nawiążesz nowe znajomości
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami


Adresaci szkolenia:

Specjaliści procesowi, inżynierowie i analitycy procesów, specjaliści produkcji, logistyki, gospodarki remontowej, zapatrzenia, sprzedaży i dystrybucji, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, uczestnicy procesów biznesowych zaangażowani w projekty usprawniające.


Trener:

certyfikowany Master Black Belt z wieloletnim doświadczeniem projektowym oraz trenerskim

Czas trwania i organizacja szkolenia:

Szkolenie trwa 4 dni szkoleniowe – w sumie 32h. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób podstawowe narzędzia Lean Six Sigma. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają cykl usprawniania procesów DMAIC (D-Define, M-Measure, A-Analyse, I-Improve, C-Control),  podstawy zarządzania procesami oraz najważniejsze narzędzia do analizy i doskonalenia procesów. Program szkolenia oraz jego zakres merytoryczny został opracowany na podstawie najlepszych praktyk oraz standardów światowych  m.in. American Society for Quality (ASQ) – wiodącą na świecie organizację certyfikującą w zakresie szkoleń i usług związanych z Lean Six Sigma, a także zaleceń zawartych w normach ISO 18404 oraz ISO 13053. Podobnie jak ASQ posługujemy się w tym zakresie skalą taksonomiczną Bloom’a. Zgodnie z tą skalą można zaplanować i następnie ocenić jaki poziom umiejętności i wiedzy uzyskali uczestnicy szkolenia w kontekście poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie kursu


Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu wiedzy otrzymują certyfikat Lean Six Sigma YELLOW BELT. Certyfikat jest wydawany w języku angielskim.

Zdobyty certyfikat umożliwia dalsze podnoszenie wiedzy z zakresu LEAN SIX SIGMA w ramach kursów uzupełniających do poziomów GREEN ( 4 dni) oraz BLACK BELT (12 dni)


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (160 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

 

Zakres szkolenia:

1.Lean Management – wprowadzenie
– Geneza Lean Manufacturing
– Podstawowe elementy filozofii Lean
– Idea ciągłego doskonalenia – KAIZEN
– Cele transformacji, ramy organizacyjne oraz kluczowe role i odpowiedzialności
2. Typy marnotrawstwa – 7 typów strat +1
– Klasyfikacja typów marnotrawstwa
– Przykłady typów marnotrawstwa
– Ćwiczenie – identyfikacja marnotrawstwa
3. Mapowanie strumienia wartości
– Zjawisko silosów w przedsiębiorstwach i jego konsekwencje
– Pojęcie i zasady identyfikacji strumienia wartości
– Technika mapowania Makigami
– Zasady ustalania czasów Lead Time oraz Cycle Time oraz Processing Time
– Ćwiczenie praktyczne
4. Analiza mapy strumienia wartości
– Identyfikacja wąskich gardeł oraz VA/NVA
– Takt Time oraz wykres Yamazumi
– Zasady balansowania procesu
5. Przegląd narzędzi i technik eliminacji marnotrawstwa (Kanban, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka, Standaryzacja, 5S)
6. Identyfikacja problemów
– Zasady identyfikacji problemów
– podstawowe błędy przy identyfikacji problemów i ich konsekwencje
– ustalanie priorytetów dla problemów – macierz Eisenhowera
7. Metody rozwiązywania problemów
– Cykl PDCA,
– Metoda 8D (osiem dyscyplin),
– Raport A3
– DMAIC
8. Wprowadzenie do Six Sigma
– Geneza Six Sigma
– Główne zasady i cele
– Model x-ów i y-ów
– fazy w cyklu DMAIC i typowe narzędzia
9. Proces i identyfikacja procesu
– Mapa SIPOC
– Ćwiczenie – SIPOC
10. Pozyskiwanie głosu Klienta
– Pojęcie VOC – Voice of Client/Customer
– Identyfikacja VOC – ćwiczenie
11. Zasady tworzenia mierników dla pomiaru procesu
– Rodzaje mierników
– Pojęcie CTQ oraz drzewo CTQ
– Plan zbierania danych – budowa i zawartość
12. Mapowanie szczegółowe procesu
– Zasady mapowania i organizacja zespołu
– Metoda mapowania Flow Chart oraz notacja BPMN 2.0
13. Zasady ustalania przyczyn źródłowych problemu
– Podejście do identyfikacji potencjalnych przyczyn źródłowych
– Diagram Ishikawy
– Metoda 5Why
– Diagram Pareto
14. Analiza FMEA
– PFMEA – analiza procesu
– DFMEA – analiza projektu/wyrobu
15. Wprowadzenie do Minitab
– Budowa aplikacji
– Przygotowanie danych do analizy
16. Ocena stabilności procesu
– Pojęcie stabilności
– Run Chart
– I-MR
17. Ocena rozkładu danych
– Histogram – budowa i zastosowanie
– Podstawowe miary: mediana, kwartyle , wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp
18. Zdolność jakościowa procesu
– Pojęcie zdolności jakościowej
– Wskaźniki zdolności: Cp, Cpk, PPM, DPMO, Yield
19. Badanie zależności pomiędzy zmiennymi
– Korelacja – pojęcie i rodzaje korelacji
– Wykres Scatter Plot
20. Regresja liniowa
– Model regresji liniowej
– Ocena regresji i zastosowanie modelu do predykcji
21. Stratyfikacja i segmentacja danych
– Czynniki stratyfikacji i segmentacji danych
– Wykres Box Plot
– Wykres Pareto
22. Technika 5 S
– Etapy 5S
– Wizualizacja
– Obszary korzyści
– Problemy wdrożeniowe i przeciwdziałanie
– Gra 5S
23. Opracowanie planu działań doskonalących
– Zasady generowania i oceny pomysłów usprawnień
– Planowanie działań
– Ustalanie odpowiedzialności i zasad monitowania postępów
24. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
25. Test końcowy

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 16-17 maja 2024

Sesja 2: 3-4 czerwca 2024

Czas trwania: 4 dni


Warszawa

Termin: start: 16-17 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 10-11 czerwca 2024

Sesja 2: 25-26 czerwca 2024

Czas trwania: 4 dni


ONLINE

Termin: start: 10-11 czerwca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 4-5 lipca 2024

Sesja 2: 18-19 lipca 2024

czas trwania: 4 dni


Warszawa

Termin: start: 4-5 lipca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 8-9 sierpnia 2024

Sesja 2: 28-29 sierpnia 2024

Czas trwania: 4 dni


ONLINE

Termin: start: 8-9 sierpnia 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 3-4 września 2024

Sesja 2: 17-18 września 2024

Czas trwania: 4 dni


Warszawa

Termin: start: 3-4 września 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 19-20 września 2024

Sesja 2: 3-4 października 2024

Czas trwania: 4 dni


Online

Termin: start: 19-20 września 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 17-18 października 2024

Sesja 2: 5-6 listopada 2024

czas trwania: 4 dni


Warszawa

Termin: start: 17-18 października 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 14-15 listopada 2024

Sesja 2: 28-29 listopada 2024

Czas trwania: 4 dni


Online

Termin: start: 14-15 listopada 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 12-13 grudnia 2024

Sesja 2: 9-10 stycznia 2025

Czas trwania: 4 dni


Warszawa

Termin: start: 12-13 grudnia 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl