Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy uczestników zdobytej w trakcie kursu Green Belt zarówno w zakresie narzędzi usprawniania procesów wg Lean oraz Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC oraz poznają podejście DFSS. Uczestnicy poznają nowe narzędzia jakościowe, metody i narzędzia statystyczne jak również zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektami oraz zarządzania zespołem projektowym

 

Green Belt upgrade to Black Belt

Green Belt upgrade to Black Belt

Rola Black Belt w Lean Six Sigma

Lean Six Sigma Black Belt pełni kluczową rolę jako lider zmian w przedsiębiorstwach, stając się katalizatorem przekształceń i źródłem inspiracji dla zespołów. Jako wykwalifikowany ekspert w zakresie Lean Six Sigma, Black Belt jest odpowiedzialny za prowadzenie ważnych projektów mających na celu usprawnienie procesów i rozwiązywanie problemów, które mają bezpośredni wpływ na cele biznesowe i wyniki finansowe organizacji. Lean Six Sigma Black Belt jest niezbędnym elementem każdego programu ciągłego doskonalenia. Ich umiejętności, wiedza i przywództwo są kluczem do skutecznego doskonalenia procesów i budowania kultury ciągłego doskonalenia.

Lider Zmian

Lean Six Sigma Black Belt to przede wszystkim lider. Black Belts są odpowiedzialni za duże, skomplikowane projekty strategiczne, które mają zasadnicze znaczenie dla organizacji. Black Belts muszą posiadać zdolności przywódcze, takie jak umiejętność motywowania, zarządzania konfliktami i komunikowania się skutecznie na wszystkich poziomach organizacji. Mają na celu budować kulturę ciągłego doskonalenia, promować filozofię Lean Six Sigma i przekształcać organizację na drodze do doskonałości operacyjnej.

Ekspert w Rozwiązywaniu Problemów

Black Belts są również ekspertami w rozwiązywaniu problemów. Wykorzystują oni techniki statystyczne i narzędzia Six Sigma, takie jak analiza przyczyn i skutków, kontrola statystyczna procesów (SPC), eksperymenty statystyczne (DOE) oraz tworzenie modeli matematycznych opisujących zależności w procesie, aby zidentyfikować przyczyny źródłowe problemów i zastosować skuteczne rozwiązania. Black Belts mają umiejętność prowadzenia złożonych analiz, interpretacji danych i wyciągania na ich podstawie ważnych wniosków.

Doskonalenie Procesów

Lean Six Sigma Black Belt odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu procesów. Korzystając z narzędzi Lean, takich jak mapowanie strumienia wartości, 5S, kaizen, czy eliminacja marnotrawstwa, Black Belts identyfikują możliwości usprawnień i wprowadzają zmiany, które zwiększają efektywność, redukują cykle czasu i eliminują niepotrzebne koszty. Zdolność do spojrzenia na proces z perspektywy 10 000 stóp i jednocześnie zrozumienia szczegółów jest niezbędna dla skutecznego doskonalenia procesów.

Promowanie kultury ciągłego doskonalenia

Lean Six Sigma Black Belt pełni również kluczową rolę w promowaniu kultury ciągłego doskonalenia w organizacji. Pomagają oni budować i utrzymywać tę kulturę poprzez szkolenia, mentoring, a także poprzez dawane dobrego przykładu. Są ambasadorami filozofii Lean Six Sigma i przekonują innych do jej zalet.

Rola Mentora i Szkoleniowca

Jako ekspert, Lean Six Sigma Black Belt pełni również rolę mentora i szkoleniowca dla innych w organizacji. Pomaga on w rozwoju umiejętności Lean Six Sigma na niższych poziomach, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie Green Belts i innym członkom zespołu. Black Belt może również szkolić i wspierać liderów organizacji w zrozumieniu i zastosowaniu Lean Six Sigma.

Łącznik między Zespołami a Kierownictwem

Black Belts często służą jako łącznik między zespołami projektowymi a kierownictwem wyższego szczebla. Muszą oni komunikować się skutecznie na wszystkich poziomach, przekazując informacje o postępach projektu, problemach, możliwościach i wynikach.


Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Rozwiążesz rzeczywisty problem w przedsiębiorstwie i dostarczysz firmie policzalne korzyści
 • Zdobędziesz umiejętności oceny projektów usprawniających i zarządzania programem projektów usprawniających
 • Poznasz zaawansowane narzędzia do analizy statystycznej
 • Poznasz skuteczne narzędzia rozwiązywania problemów i metody pracy grupowej
 • Poznasz zasady zarządzania procesami w organizacji oraz zarządzania dokumentacją procesów przedsiębiorstwa
 • Poznasz zasad tworzenia i zarządzania zespołem projektowym
 • Podniesiesz umiejętności identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie
 • Poznasz nowe przydatne narzędzia w cyklu doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz wiedzę o zaawansowanych narzędziach statystycznych pozwalających opracować modele matematyczne zależności w procesie i wykorzystać je do rozwiązania problemu i sterowania
 • Poznasz podejście DFSS (Design for Six Sigma) – projektowania nowych produktów/procesów
 • Podniesiesz na wyższy poziom umiejętności diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Poznasz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami i programami
 • Poznanie przydatnych narzędzi usprawniających zarządzanie zmianą i transformację przedsiębiorstwa
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami

W ramach szkolenia otrzymasz:

– Materiały szkoleniowe jako kompendium wiedzy w segregatorze
– Dodatkowe materiały i formularze w formie elektronicznej
– Nielimitowane wsparcie w trakcie kursu i po jego zakończeniu związane z realizacją projektu usprawniającego
– Możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem podczas zajęć oraz w formie zdalnej pomiędzy zajęciami oraz po zakończeniu kursu
– W ramach szkolenia stacjonarnego otrzymasz także lunch i poczęstunek
– Możliwość wymiany doświadczeń z innymi praktykami w ramach forum praktyków w formie online
– Możliwość uczestnictwa w 3 godzinnych zajęciach z cyklu „ Precyzja i Dokładność – wymiar praktyczny” na strzelnicy sportowej – propozycja obejmuje darmowe wejście na obiekt, instruktora oraz szkolenie i broń – dodatkowo płatna jest wykorzystana amunicja
– Możliwość skorzystania z jednej jednogodzinnej darmowej sesji coachingowej, przeprowadzonej przez coacha zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation)

Czas trwania i organizacja szkolenia:

Szkolenie Lean Six Sigma Black Belt – Green Belt upgrade to Black Belt trwa w sumie 8 dni (64h), podzielone na 4 sesje – trwające każda po 2 dni. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera stosują poznane narzędzia w praktyce.

Program szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz wymagania stawiane Black Belts zostały opracowane na podstawie światowych standardów i najlepszych praktyk stosowanych m.in. przez wiodącą na świecie organizację certyfikującą w zakresie szkoleń i usług związanych z Lean Six Sigma – American Society for Quality (ASQ), a także zaleceń zawartych w normach ISO 18404 oraz ISO 13053. Jeśli chodzi o wymagania egzaminacyjne podobnie jak ASQ posługujemy się w tym zakresie skalą taksonomiczną Bloom’a. Zgodnie z tą skalą można zaplanować i następnie ocenić jaki poziom umiejętności i wiedzy uzyskali uczestnicy szkolenia w kontekście poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie kursu.
1.zapamiętać
2.zrozumieć
3.zastosować
4.analizować
5.oceniać
6.tworzyć

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają Lean oraz Six Sigma, a w tym podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne, jak również aplikację Minitab Statistical Software, która jest jednym z najczęściej wykorzystywanych pakietów statystycznych wspierających usprawnianie procesów z wykorzystaniem Lean Six Sigma.
Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów, ćwiczeń i symulacji pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia oraz po jego zakończeniu pracują nad własnym projektem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody przy rozwiązywaniu rzeczywistego problemu w ich organizacji. Następnie na podstawie przekazanego podsumowania wyników projektów wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.

 

Certyfikacja:

Słuchacze, po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu wiedzy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Lean Six Sigma GREEN BELT upgrade to BLACK BELT. Certyfikat jest wydawany w języku angielskim.
Aby zdobyć certyfikat Black Belt należy zaimplementować rozwiązanie dwóch rzeczywistych problemów w przedsiębiorstwie i przedstawić dokumentację projektów do weryfikacji. Na podstawie przekazanej przez uczestnika dokumentacji projektów, po pozytywnym wyniku weryfikacji, wydawany jest nieodpłatnie certyfikat Lean Six Sigma BLACK BELT w języku angielskim.

Certyfikat jest uznawany na całym świecie i stanowi świadectwo, że osoba posiada zarówno wiedzę z zakresu Lean Six Sigma na poziomie eksperckim i także potrafi się nią biegle posługiwać praktyce.

Do certyfikacji zaliczany jest projekt przeprowadzony w ramach części szkoleniowej Green Belt.

 

Adresaci szkolenia:

Kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, Specjaliści Procesowi, Inżynierowie i Analitycy Procesów, Project Managerowie, Pełnomocnicy ds. Jakości, osoby zarządzające i usprawniające procesy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie programu jakości w Firmie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakończenie szkolenia na poziomie Green Belt


Trener:

certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (400 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, pomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.


Zakres szkolenia:

 

1. Organizacja wdrożenia programu Lean Six Sigma
– Kluczowe role w programie
– Rola Black Belts w organizacji
– Identyfikacja obszarów występowania problemów
– Ocena dojrzałości systemu zarządzania przedsiębiorstwa
2. Cele programu Lean Six Sigma a strategia rozwoju przedsiębiorstwa
– Analiza otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa SWOT/TOWS
– Misja i wizja przedsiębiorstwa
– Ustalenie strategicznych priorytetów i celów programu
– Identyfikacja tematów projektów usprawniających i mierzalnych celów
– Opracowanie planu transformacji
3. Metoda Balanced Scorecard
– Konstrukcja BSC i idea zrównoważenia celów strategicznych
– Mapowanie celów strategicznych
– Kaskadowanie celów i ich komunikowanie
– Przeglądy realizacji celów i raportowanie
4. Metoda Hoshin Kanri
– Konstrukcja Hoshin Kanri – matryca X
– Kaskadowanie i komunikowanie celów
– Monitorowanie postępów
5. Cele programu Lean Six Sigma
– Identyfikacja korzyści z realizacji programu
– Mierzalność celów programu Lean Six Sigma
– Powiazanie celów poszczególnych projektów z celami programu
– Podstawowe mierniki korzyści finansowych : PV, NPV, IRR
6. Zarządzanie procesami
– Silosy w przedsiębiorstwie i ich skutki
– Geneza i istota zarządzania procesami
– Role w organizacji w ramach systemu zarządzania procesami ( w tym Właściciel Procesu)
– Zarządzanie procesami a filozofia Lean Six Sigma
– Identyfikacja łańcuchów wartości w przedsiębiorstwie
7. Zarządzanie programem
– Planowanie programu
– Zarządzanie komunikacją w programie
– Zarządzanie zakresem programu
– Identyfikacja, ocena i zarządzanie interesariuszami programu
– Rola Championa i Koordynatora Programu
– Monitorowanie i ocena postępów realizacji
8. Zasady zarządzania projektami w programie Lean Six Sigma
– Priorytetyzacja projektów i zarządzanie portfelem projektów
– Planowanie projektu – WBS, PERT, Diagramy sieciowe PDM
– Zarządzanie zmianą w projekcie
– Zarządzanie interesariuszami projektu
– Zarządzanie konfiguracją
– Monitorowanie i raportowanie realizacji projektu
– Identyfikacja i postepowanie z ryzykiem
9. Zarządzanie zespołem projektowym
– Tworzenie zespołu projektowego
– Typy zespołów oraz ich ograniczenia
– Kluczowe role w zespole projektowym
– Cykl życia zespołu
– Komunikacja w zespole projektowym
– Motywowanie członków zespołu projektowego
– Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej
– Ocena efektywności pracy zespołu projektowego
– Rozwiązywanie konfliktów
10. Metody pozyskiwania VOC – Głosu Klienta
– Przegląd metod
– Projektowanie kwestionariusza do badań
– Narzędzia do tworzenia kwestionariuszy VOC
– Analiza wyników badania VOC
11. Ocena systemu pomiarowego – MSA – Measurement System Analysis
– Źródła błędów pomiarowych
– Podstawowe pojęcia i terminologia związana z systemem pomiarowym: Dokładność, Precyzja, Odtwarzalność, Powtarzalność, Liniowość, Stabilność
– Gage R&R dla danych ciągłych
– Gage R&R dla danych atrybutowych
12. Typy rozkładów danych i ich cechy
– Identyfikacja rozkładu danych
– Rozkład normalny – właściwości i wykorzystanie do obliczania prawdopodobieństwa
– Rozkład Bernouliego – właściwości i wykorzystanie do obliczania prawdopodobieństwa
– Rozkład Poissona – właściwości i wykorzystanie do obliczania prawdopodobieństwa
– Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń – ćwiczenia
– Zasady wnioskowania w oparciu o próbkowanie statystyczne
13. Mapowanie i analiza strumienia wartości
– Metoda Value Stream Mapping (VSM)
– Metoda Makigami
– Parametryzacja strumienia wartości
– Analiza strumienia wartości
– Tworzenie i wdrażanie docelowego strumienia wartości TO BE
14. Analiza statystyczna danych
– Formułowanie hipotez statystycznych
– Błąd alfa i błąd beta
– Interpretacja P -Value
– Błąd standardowy i obliczanie przedziałów ufności
– Metoda ANOVA – budowa testu i obliczenia
– Test par
– Nieparametryczne testy statystyczne (Mood’s Median, Levene’s test, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney)
– Test Chi2 – budowa i obliczenia
15. Regresja i jej zastosowanie
– Regresja wielokrotna (wieloraka)
– Regresja logistyczna (Binary Regression, Oridinar Regression, Nominal Regression)
– Analiza regresji i zastosowanie modelu regresji do predykcji
– Analiza zależności pomiędzy wieloma zmiennymi
16. Zasady projektowania eksperymentów (DOE – Design of Experiment)
– Technika Screening
– Full factorial experiments
– Redukcja wielkości eksperymentu – Fractional Factorial experiments
– Obliczanie efektu zmiany czynników w eksperymencie
– Rozdzielczość eksperymentu i zjawisko wymieszania wpływu
– Zastosowanie modelu do predykcji i opracowania rozwiązania w procesie
17. Taguchi Robust Design
– Zastosowanie i podstawowa terminologia w metodzie Taguchi
– Eksperymenty dynamiczne i statyczne
– Omówienie przykładów eksperymentów metodą Taguchi
18. SMED
– Proces przezbrajania
– Udokumentowanie stanu obecnego AS IS
– Czynności wewnętrzne i zewnętrze
– Opracowanie stanu docelowego TO BE
– Pilotaż i ocena
– Standaryzacja rozwiązania
19. KANBAN
– Typy Kanban
– Zasada działania Kanban
– Przegląd rozwiązań Kanban
20. TPM – Total Productive Maintenance
– Cele i obszary objęte TPM
– Typy strat maszynowych
– Wskaźnik OEE oraz MTBF
– Autonomiczne utrzymanie ruchu
– Planowane utrzymanie ruchu
– Utrzymanie ruchu dla jakości
– Wczesne zarządzanie wyposażeniem
– Zarządzanie kompetencjami i szkolenia w obszarze UR
– Bezpieczeństwo i środowisko
21. Heijunka
– Zmienność zapotrzebowania i jej wpływ na proces produkcji
– Istota Heijunka
– Skrzynka Heijunka
– Planowanie w podejściu Heijunka
– Heijunka a przezbrajanie
22. Design for Six Sigma
– Istota podejścia DFSS i jego odmiany
– Cykl DMADV
– QFD – Quality Function Deployment
– Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) w ścieżce DFSS
23. Tworzenie i funkcjonowanie kart kontrolnych:
– Zasady funkcjonowania kart kontrolnych
– Budowa i tworzenie kart – X-bar R oraz X-bar-S
– Budowa i tworzenie kart – u, c, np, p
– Monitorowanie procesu z wykorzystaniem kart kontrolnych (dla danych ciągłych i dyskretnych)
24. Zaawansowane techniki generowania rozwiązań
– Metoda TRIZ
– Przykłady zastosowania TRIZ
– Metoda AHP – Analytic Hierarchic Process
– Przykłady zastosowania AHP
25. System ciągłego doskonalenia
– Zasady funkcjonowania i role
– Rozwiązania informatyczne i organizacyjne
– Ukierunkowane doskonalenie
– Utrzymanie i rozwój systemu ciągłego doskonalenia
– System raportowania danych wspierających zarządzanie i doskonalenie w firmie
– Komunikacja w zakresie ciągłego doskonalenia
26. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
27. Test sprawdzający wiedzę

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 28-29 marca 2024
Sesja 2: 11-12 kwietnia 2024
Sesja 3: 22-23 kwietnia 2024
Sesja 4: 6-7 maja 2024

Czas trwania: 8 dni


ONLINE

Termin: start: 28-29 marca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 25-26 kwietnia 2024
Sesja 2: 9-10 maja 2024
Sesja 3: 23-24 maja 2024
Sesja 4: 6-7 czerwca 2024

Czas trwania: 8 dni


Warszawa

Termin: start: 25-26 kwietnia 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 14-15 maja 2024
Sesja 2: 28-29 maja 2024
Sesja 3: 13-14 czerwiec 2024
Sesja 4: 24-25 czerwca 2024

Czas trwania: 8 dni


Poznań

Termin: start: 14-15 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1 : 9-10 lipca 2024
Sesja 2: 23-24 lipca 2024
Sesja 3: 6-7 sierpnia 2024
Sesja 4: 20-21 sierpnia 2024

Czas trwania: 8 dni


Warszawa

Termin: start: 9-10 lipca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 30-31 lipca 2024
Sesja 2: 12-13 sierpnia 2024
Sesja 3: 26-27 sierpnia 2024
Sesja 4: 12-13 września 2024

Czas trwania: 8 dni


ONLINE

Termin: start: 30-31 lipca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 1-2 sierpnia 2024
Sesja 2: 12-13 sierpnia 2024
Sesja 3: 26-27 sierpnia 2024
Sesja 4: 12-13 września 2024

Czas trwania: 8 dni


Poznań

Termin: start: 1-2 sierpnia 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 5-6 września 2024
Sesja 2: 19-20 września 2024
Sesja 3: 3-4 października 2024
Sesja 4: 17-18 października 2024

Czas trwania: 8 dni


Warszawa

Termin: start: 5-6 września 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 29-30 października 2024
Sesja 2: 21-22 listopada 2024
Sesja 3: 2-3 grudnia 2024
Sesja 4: 17-18 grudnia 2024

Czas trwania: 8 dni


Warszawa

Termin: start: 29-30 października 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 19-20 listopada 2024
Sesja 2: 26-27 listopada 2024
Sesja 3: 9-10 grudnia 2024
Sesja 4: 7-8 stycznia 2025

Czas trwania: 8 dni


Online

Termin: start: 19-20 listopada 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl