Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznego wykorzystywania technik mapowania strumieni wartości w projektach leanowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady mapowania strumieni wartości metoda VSM (Value Streem Mapping) oraz Makigami oraz zakres ich zastosowania. Na bazie analizy rzeczywistych przypadków uczestnicy szkolenia opracują własne mapy strumieni wartości, które zostaną szczegółowo omówione przez trenera.

 

Opis szkolenia:

VSM jest techniką opracowaną w Toyota, znaną również pod nazwą „material and information flow mapping” niezwykle pomocną i skuteczną we wdrażaniu koncepcji lean manufacturing, Opiera się ona na koncepcji strumienia wartości rozumianego jako zestaw wszystkich działań (tworzących i nie tworzących wartość dodana dla klienta) podejmowanych od chwili pojawienia się zapotrzebowania, poprzez dostawę surowców oraz ich przetworzenie w procesie produkcji do momentu dostarczenia produktu do klienta (door-to-door). Podejście to pozwala skoncentrować uwagę na wszystkich aspektach podejmowanych działań związanych z danym produktem w celu ustalenia i wyeliminowania strat i przyczyn marnotrawstwa. Makigami z kolei służy główne do przedstawienia procesów biurowych.
W ten sposób unika się częstej pułapki wprowadzania usprawnień lokalnie zatracając ich szerszy kontekst, w szczególności tracąc perspektywę klienta. Częstokroć skutki i wpływ takich lokalnych usprawnień na łańcuch wartości postrzegany z punktu widzenia klienta jest wprost przeciwny od zamierzonego.

Metoda pozwala zwizualizować i sparametryzować sposób działania organizacji pokazując wszystkie działania i związane z nimi informacje począwszy od pojawienia się popytu klienta do chwili jego zaspokojenia poprzez dostarczenie wyrobu lub usługi.

Dzięki wizualizacji strumienia wartości (mapa stanu obecnego AS IS) łatwo jest zdiagnozować te elementy łańcucha wartości, które nie przynoszą wartości dodanej klientowi, stanowią zbędny balast i powinny zostać wyeliminowane. Niezwykle istotne jest tutaj uwzględnianie przepływów materiałów oraz towarzyszącej im informacji jako istotnego obszaru potencjalnych usprawnień. Prowadzi to w rezultacie do opracowania mapy strumienia wartości TO BE, a więc stanu docelowego przedstawiającego strumień wartości po wyeliminowaniu przyczyn marnotrawstwa.

Metoda ta jest znacznie bardziej użyteczna niż wszystkie inne stosowane podejścia ze względu na to, że łączy w sobie korzyści prezentacji graficznej przepływu pracy z charakterystykami ilościowymi.Do podstawowych zalet tej metody można zaliczyć:

 1. możliwość zwizualizowania sposobu działania w postaci przepływu łączącego poszczególne etapy wytwarzania produktów lub usług np. gięcie, spawanie, montaż itp.
 2. możliwość zidentyfikowania strat i wskazania źródeł marnotrawstwa,
 3. przystępną formę komunikacji akceptowaną i zrozumiałą dla pracowników
 4. możliwość skoncentrowania się na tym co ważne i skupienia wysiłku związanego z usprawnieniem i eliminacją strat,
 5. unikalność jeśli chodzi o połączenie w formie graficznej przepływu informacji z przepływem materiałowym,
 6. utrwalenie zmiany i zapewnienie, że problemy w których usunięcie się zaangażowano nie powrócą.


Adresaci szkolenia:

Menadżerowie i Dyrektorzy Działów/Departamentów Zarządzania Jakością, kierownictwo i pracownicy jednostek zajmujących się doskonaleniem procesów, kierownictwo i pracownicy działów zarządzania procesem produkcyjnym, kierownicy i pracownicy działów logistyki, kierownictwo i pracownicy jednostek odpowiedzialnych za jakość obsługi klienta, kierownicy projektów.


Trener:

Lean Six Sigma Master Black Belt, z wieloletnią praktyką i doświadczeniem projektowym oraz trenerskim.


Czas trwania szkolenia:

2 dni = 16 godzin


Lokalizacja:

Ośrodek szkoleniowy lub online


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe obejmują 80 stron (jeden segregator dla każdego uczestnika) i zawierają treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Certyfikaty:

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Ogólny plan szkolenia:

Dzień 1:

 1. Pojęcie strumienia wartości w koncepcji Lean Manufacturing
 2. Identyfikacja strumieni wartości w przedsiębiorstwie
 3. Powołanie i przygotowanie zespołu
 4. Technika i zasady mapowania VSM oraz Makigami
 5. Klienci strumienia wartości oraz identyfikacja dostawców
 6. Cechy charakterystyczne procesu (proces dzielony, gniazdo/linia, naprawa braków, operacje kontroli jakości)
 7. Analiza zapasów ( materiałów do produkcji, WIP oraz wyrobów gotowych)
 8. Rodzaje przepływu produkcji i ich konsekwencje dla procesu (Push/Pull)
 9. Legenda i obiekty wykorzystywane w tworzeniu mapy strumienia wartości
 10. Tworzenie mapy w praktyce
 11. Analiza przepływu informacji
 12. Parametryzacja mapy strumienia wartości
 13. Tworzenie linii czasu


Dzień 2:

 1. Narzędzia doskonalenia stanu obecnego strumienia wartości
 2. Określanie celów doskonalenia strumienia wartości
 3. Obliczanie Taktu klienta i jego znaczenie dla doskonalenia strumienia
 4. Identyfikacja problemów w obecnym strumieniu wartości
 5. Ocena efektywności wykorzystania stanowisk
 6. Wyrównywanie obciążenia stanowisk
 7. Wykorzystanie wykresu Yamazumi
 8. Budowa mapy strumienia przyszłego
 9. Opracowanie planu doskonalenia
 10. Organizacja wdrożenia Lean w przedsiębiorstwie
 11. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet

Termin i lokalizacja

Mapowanie Strumienia Wartości

25-26 lipca 2024


Warszawa

Termin: 25-26 lipca 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl