Czym jest Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma to wysoce zintegrowane podejście do zarządzania procesami, które łączy dwie innowacyjne metody zarządzania – Lean Manufacturing i Six Sigma. Lean Manufacturing ma na celu eliminację marnotrawstwa, a Six Sigma skupia się na zredukowaniu zmienności w procesach operacyjnych. Celem Lean Six Sigma jest dostarczanie produktów i usług o najwyższej jakości w najbardziej efektywny sposób.

Pierwszy z tych terminów, Lean, powstał w Japonii w Toyota Motor Company. Metoda Lean skupia się na eliminacji trzech typów marnotrawstwa: muda (niepotrzebne czynności), mura (nierównomierności) i muri (nadmierny wysiłek). Chodzi o stworzenie wartości dla klienta poprzez skupienie się na ciągłym doskonaleniu procesów.

Drugi termin, Six Sigma, został wprowadzony przez inżynierów firmy Motorola w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX wieku. Six Sigma jest metodą statystyczną, która analizuje przyczyny błędów lub wahań w procesach biznesowych i produkcji. Celem jest poprawa jakości produktów i usług przez identyfikację i eliminację przyczyn błędów oraz minimalizowanie zmienności w procesach biznesowych i produkcyjnych.

Łącząc te dwa podejścia, Lean Six Sigma skupia się na poprawie efektywności i skuteczności poprzez eliminację marnotrawstwa, redukcję błędów i stabilizację procesów biznesowych.

Ideałem jest uzyskanie procesu o zdolności jakościowej na poziomie 6 Sigma – czyli takiego procesu, w którym szansa wystąpienia usterki wynosi 3,4 na milion możliwości, a więc jest niezwykle mała.

Oferowane szkolenia

 

 

 

 

Role i kolory pasów w Lean Six Sigma

W Lean Six Sigma, role i odpowiedzialności są określane za pomocą systemu „pasów” inspirowanego sztukami walki.

 1. White Belt (Biały Pas): Osoby z tytułem White Belt zazwyczaj są nowe w metodologii Lean Six Sigma. Zostały wprowadzone w podstawowe pojęcia i zasady Lean Six Sigma i mogą uczestniczyć w projektach Lean Six Sigma jako członkowie zespołu.
 2. Yellow Belt (Żółty Pas): Osoby z tytułem Yellow Belt mają większą wiedzę na temat Lean Six Sigma i samodzielność niż osoby z White Belt. Przyswoili oni więcej narzędzi i technik, i często uczestniczą w projektach Lean Six Sigma, ale nie prowadzą ich samodzielnie. Yellow Belts pomagają zespołom projektowym poprzez zbieranie danych, przeprowadzanie analizy, czy udzielanie wsparcia w implementacji rozwiązań.
 3. Green Belt (Zielony Pas): Osoby z tytułem Green Belt mają zaawansowaną wiedzę na temat Lean Six Sigma i są w stanie prowadzić projekty na mniejszą skalę lub być kluczowymi członkami zespołu w większych projektach prowadzonych przez Black Belts. Green Belts zazwyczaj nadal wykonują swoją normalną pracę, ale część ich czasu jest poświęcona na prowadzenie i wsparcie projektów Lean Six Sigma.
 4. Black Belt (Czarny Pas): Osoby z tytułem Black Belt są ekspertami w dziedzinie Lean Six Sigma. Są w stanie prowadzić duże, skomplikowane projekty i często zajmują się prowadzeniem projektów na pełen etat. Black Belts szkolą i są mentorami Green oraz Yellow Belts i często są odpowiedzialni za strategiczne planowanie inicjatyw Lean Six Sigma w organizacji.

Korzyści z wykorzystania Lean Six Sigma:

 1. Oszczędność Kosztów: Lean Six Sigma skupia się na eliminacji marnotrawstwa i redukcji zmienności, co prowadzi do znacznej oszczędności kosztów. Firmy, które wdrożyły Lean Six Sigma, zgłosiły znaczne oszczędności, często w milionach dolarów rocznie.
 2. Skuteczniejsze Rozwiązywanie Problemów: Problemy w środowisku Lean Six Sigma nie będą powracać, a analiza przyczyn źródłowych nie będzie sprowadzała się tylko do zgadywania przyczyn i głosowania przez Zespół, a będzie opierała się na danych i faktach oraz modelach zależności, co pozwoli skuteczniej zabezpieczać się przed powrotem tych samych sytuacji.
 3. Poprawa Jakości: Lean Six Sigma ma na celu osiągnięcie jakości na poziomie 3,4 defektów na milion możliwości, co jest znacznie lepsze niż standardowa jakość i pozwala zredukować koszty obsługi reklamacji.
 4. Podniesienie Satysfakcji Klientów: Poprawa serwisu, wyższa jakość i powtarzalność świadczonych usług i dostarczanych produktów prowadzi do zwiększonej satysfakcji klienta, co przekłada się na większą lojalność i długotrwałą współpracę.
 5. Poprawa Efektywności: Lean Six Sigma pomaga zidentyfikować i usunąć niepotrzebne etapy w procesach, co prowadzi do szybszego czasu realizacji i zwiększonej efektywności.
 6. Zadowolenie Pracowników: Pracownicy cenią możliwość wpływania na swoje miejsce pracy. Uczestnictwo w projektach Lean Six Sigma zwiększa zaangażowanie pracowników i poprawia morale.
 7. Strategia Rozwoju: Lean Six Sigma nie jest tylko narzędziem do usprawniania procesów, ale również strategią, która pomaga organizacjom osiągnąć swoje cele biznesowe. Przez zintegrowanie Lean Six Sigma z naszą strategią rozwoju, możemy skupić się na tych projektach, które przynoszą największe korzyści.
 8. Innowacje: Lean Six Sigma nie tylko eliminuje błędy, ale również sprzyja innowacjom. Poprzez ciągłe doskonalenie procesów, możemy odkrywać nowe i lepsze sposoby wykonywania pracy i obsługi Klientów.

 

Najważniejsze kroki związane z wykorzystaniem Lean Six Sigma w przedsiębiorstwie

Powiązanie celów i projektów programu Lean Six Sigma ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa jest kluczowe dla skutecznego wdrożenia i osiągnięcia pożądanych rezultatów. Oto kwestie, których nie wolno pominąć w tym procesie:

 1. Zrozumienie strategii rozwoju: Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. To obejmuje zdefiniowanie celów strategicznych, misji, wizji, wartości oraz priorytetowych obszarów rozwoju. Wiedza na temat strategicznych priorytetów pozwoli na skierowanie projektów Lean Six Sigma na te obszary, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów organizacji.
 2. Identyfikacja celów programu Lean Six Sigma: Następnie należy zidentyfikować cele programu Lean Six Sigma, które będą wspierać strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Cele te powinny być mierzalne, realistyczne i zgodne z oczekiwaniami organizacji. Przykładowe cele mogą obejmować poprawę jakości, redukcję kosztów, skrócenie czasu realizacji procesów, zwiększenie satysfakcji klienta itp.
 3. Mapowanie celów na projekty Lean Six Sigma: Kolejnym krokiem jest mapowanie celów programu Lean Six Sigma na konkretne projekty. Każdy cel powinien być przypisany do odpowiednich projektów, które będą miały bezpośredni wpływ na osiągnięcie tego celu. Warto wykorzystać narzędzia Lean Six Sigma, takie jak mapa strumienia wartości, analiza przyczynowo-skutkowa czy diagramy przepływu procesu, aby zidentyfikować projekty, które będą miały największe znaczenie dla osiągnięcia celów.
 4. Priorytetyzacja projektów: Po zidentyfikowaniu projektów Lean Six Sigma należy je priorytetyzować. Warto uwzględnić kluczowe czynniki, takie jak potencjalne korzyści, koszty, czas realizacji, dostępność zasobów i priorytety organizacji. Priorytetyzacja projektów pozwoli na skupienie się na najważniejszych obszarach i zagwarantowanie efektywnego wykorzystania zasobów.
 5. Zarządzanie projektami Lean Six Sigma: Kolejnym etapem jest skuteczne zarządzanie projektami Lean Six Sigma. Wymaga to wyznaczenia odpowiednich zespołów projektowych, nadania im odpowiednich uprawnień i odpowiedzialności, ustalenia terminów realizacji oraz monitorowania postępu w osiąganiu celów projektowych. Ważne jest również zapewnienie komunikacji i współpracy między różnymi zespołami projektowymi oraz innymi działami organizacji.
 6. Monitorowanie i ocena: Niezwykle istotne jest monitorowanie postępów w realizacji projektów Lean Six Sigma i ocena osiągniętych rezultatów. Warto regularnie zbierać dane, analizować wyniki, sprawdzać postęp wobec celów i dostosowywać działania w razie potrzeby. Monitorowanie i ocena umożliwiają identyfikację sukcesów, ale także wykrycie ewentualnych wyzwań czy konieczności wprowadzenia zmian w podejściu czy strategii.

Powiązanie celów i projektów programu Lean Six Sigma ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Pomaga to zapewnić spójność, skoncentrować wysiłki na kluczowych obszarach i przyczynia się do osiągnięcia pożądanych rezultatów.

 Oferowane szkolenia z zakresu Lean Six Sigma

Szkolenie z zakresu Lean Six Sigma jest jednym z pierwszych i niezwykle ważnych etapów związanych z jej wdrożeniem. Jest wiele warunków koniecznych aby szkolenie było skuteczne, a naszym zdaniem najważniejsze z nich to udokumentowane doświadczenie trenera, praktyka i praca nad rzeczywistym problemem oraz zapewnienie bieżącego wsparcie przez trenera uczestnikom szkolenia pracującym nad projektem usprawniającym.

Na rynku szkoleniowym można znaleźć wiele propozycji szkoleń na różnych poziomach (pasach), które mogą wprawić w konsternację osobę, która zamierza w tym obszarze postawić swoje pierwsze kroki. Z jednej strony znajdą Państwo oferty szkolenia Green Belt trwającego 3 dni, a z drugiej szkolenia o tej samej nazwie oferowanego przez naszą firmę trwającego 8 dni? O co w tym wszystkim chodzi?

Jak wybrać właściwą ofertę , która poza certyfikatem ukończenia szkolenia i tytułem odpowiedniego „belta” daje jeszcze gruntowną wiedzę oraz wymierne korzyści z usprawnionego procesu dla firmy?

To co wyróżnia naszą propozycję szkoleń z zakresu Lean Six Sigma to:

 1. Program szkolenia, jego zakres merytoryczny, ramy czasowe oraz wymagania stawiane stawiane uczestnikom zostały opracowane na podstawie światowych standardów i najlepszych praktyk na świecie w zakresie szkoleń z Lean oraz Six Sigma, stosowanych m.in. przez  American Society for Quality (ASQ), a także zaleceń zawartych w normach ISO 18404 oraz ISO 13053.
 2. Sprawdzona metodyka szkolenia stawiająca na pracę warsztatową, symulacje i ćwiczenia praktyczne oraz prace w trakcie szkolenia nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów biznesowych;
 3. Ogromne doświadczenie biznesowe naszych trenerów potwierdzone wieloletnią praktyką trenerską, ale przede wszystkim doświadczeniem wdrożeniowym i wieloma zrealizowanymi projektami usprawniającymi w różnych branżach;
 4. Posiadane certyfikacje trenerów, co najmniej na poziomie Black Belt,  wydane przez inne niezależne i uznane na świecie instytucje;
 5. Elastyczność podejścia w zakresie współpracy z klientem i dostosowywania zakresu szkoleń do potrzeb organizacji i poziomu wiedzy początkowej uczestników;
 6. Praca nad przykładami z życia, z wykorzystaniem danych pomiarowych, pozwalająca na praktyczne poznanie i zastosowanie narzędzi statystycznych do analizy danych i pakietu Minitab Statistical Software;
 7. Zapewnienie pełnego wsparcia merytorycznego dla Klienta i uczestników szkoleń w trakcie szkolenia oraz po ich zakończeniu;
 8. Możliwość wielokrotnego przystępowania do testów wiedzy bez dodatkowych kosztów;
 9. Duża skuteczność i doświadczenie we wprowadzaniu zmian organizacyjnych w dużych korporacjach jak i mniejszych firmach.

Jeśli chodzi o konstrukcję programów szkoleniowych oraz poszczególnych ścieżek szkoleniowych przyjęliśmy nadrzędną zasadę, że kluczowa jest praktyka i zapewnienie uczestnikom możliwości praktycznego wykorzystania poznawanych w trakcie szkoleń narzędzi i zagadnień. Im wyżej w drabinie „pasów” Six Sigma się znajdujemy tym większy nacisk na praktykę i więcej pracy w trakcie szkolenia nad rzeczywistymi problemami.

Aby zostać Green Beltem oraz Black Beltem nie wystarczy tylko odbycie szkolenia. Uczestnik staje się Green Beltem oraz Black Beltem poprzez praktykę i doświadczenie, które zdobywa przede wszystkim poprzez własną pracę nad projektem usprawniającym prowadzonym w trakcie szkolenia. Taka forma szkolenia oraz zakres przekazywanej wiedzy powoduje, że szkolenia są intensywne i wymagają dużego zaangażowana i pracy własnej uczestników.

Black Belt – oferujemy szkolenie na poziomie Black Belt jako szkolenie uzupełniające z poziomu Green Belt (Green Belt upgrade – 8 dni) oraz szkolenie Black Belt od podstaw (16 dni). Podobnie jak w przypadku szkolenia Green Belt również Black Belt w trakcie szkolenia prowadzi przy wsparciu trenera swój projekt usprawniający. Black Belt w trakcie szkolenia poznaje nowe narzędzia statystyczne, narzędzia przydatne w pracy kierownika projektu oraz rozwijają tzw. umiejętności miękkie.

Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy przystępują do testu wiedzy i otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Po zakończeniu i udokumentowaniu wyników projektu usprawniającego uczestnicy otrzymują bezpłatnie certyfikat Black Belt. Certyfikowany przez naszą organizację Black Belt posiada na swoim koncie dwa przeprowadzone projekty usprawniające. Szczegółowy opis wiedzy i umiejętności Black Belta oraz program szkolenia znajdą Państwo tutaj: – Lean Six Sigma Black Belt oraz Lean Six Sigma Green Belt upgrade to Black Belt

Green Belt – szkolenie to nie wymaga posiadania innych certyfikatów i prowadzone jest od podstaw. Oferujemy szkolenie Green Belt w wymiarze 8 dniowym. Szkolenie jest podzielone na części (sesje) odbywające się w kilkutygodniowych odstępach czasu.

W trakcie szkolenia uczestnicy przy wsparciu trenera pracują nad własnym projektem usprawniającym stosując w praktyce poznane narzędzia i metody. Uczestnicy wraz z trenerem planują swoje prace w projekcie na czas pomiędzy sesjami szkolenia. W tym okresie mogą korzystać z pomocy i wsparcia trenera w formie zdalnej (telefon, mail, Zoom).

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają pakiet statystyczny Minitab i wykorzystują wyniki analiz statystycznych w swoich projektach. Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy przystępują do testu wiedzy i otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Po zakończeniu i udokumentowaniu wyników projektu usprawniającego uczestnicy otrzymują bezpłatnie certyfikat Green Belt. Szczegółowy opis wiedzy i umiejętności Green Belta znajdą Państwo tutaj – Lean Six Sigma Green Belt

Yellow Belt  – szkolenie to nie wymaga posiadania innych certyfikatów i prowadzone jest od podstaw. Oferujemy to szkolenie w wymiarze 4 dniowym. Certyfikacja wymaga zastosowania w praktyce wybranego narzędzia poznanego w trakcie szkolenia i zaliczenia testu końcowego, po którym uczestnik otrzymuje certyfikat Yellow Belt. Szkolenie jest dostępne w wariancie stacjonarnym. Szczegółowy opis wiedzy i umiejętności Yellow Belta znajdą Państwo tutaj: Lean Six Sigma Yellow Belt.

White Belt – oferujemy szkolenie 2 dniowe na poziomie White Belt w trakcie którego uczestnicy poznają podstawy filozofii Lean Six Sigma oraz wybrane najważniejsze narzędzia; Szkolenie to jest podstawowym szkoleniem z zakresu six sigma adresowanym szeroko do pracowników różnych szczebli organizacji którzy będą w przyszłości współpracować w ramach projektów usprawniających. Szkolenie kończy się certyfikatem White Belt. Szczegółowy opis wiedzy i umiejętności White Belta znajdą Państwo tutaj  – Lean Six Sigma White Belt

Lean Six Sigma dla Championów (Awarness) – szkolenia to trwa 1 dzień i pozwala poznać generalne zasady Lean Six Sigma oraz zrozumieć istotę podejścia metodycznego oraz sposobu jej wdrożenia w przedsiębiorstwie oraz poznać obszary potencjalnych korzyści dla organizacji. Szczegółowy program szklenia znajdą Państwo tutaj:  – Lean Six Sigma dla Championów

 

Proponujemy następujące typowe ścieżki szkoleniowe: 

Zostań ekspertem w zarządzaniu i doskonaleniu procesów z wykorzystaniem Lean Six Sigma – weź udział w szkoleniu Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma

Jesteś już Green Beltem i masz doświadczenie projektowe weź udział w szkoleniu uzupełniającym do poziomu Lean Six Sigma Black Belt –  Green Belt upgrade to Black Belt

Zostań liderem w programie Lean Six Sigma i prowadź własne projekty usprawniające – zapisz się na szkolenie Lean Six Sigma Green Belt.

Masz już Yellow Belt i chciałbyś wiedzieć więcej? Zapraszamy na szkolenie uzupełniające do poziomu Green Belt (dwie ostatnie sesje GB)

Chcesz poznać podstawowe narzędzia Lean Six Sigma i uzyskać samodzielność w posługiwaniu się nimi? – zapisz się na szkolenie Lean Six Sigma Yellow Belt będącym solidną bazą do dalszego poznawania Lean Six Sigma i zdobycia certyfikatów Green Belt oraz Black Belt.

Masz już podstawy i chcesz rozszerzyć wiedzą o nowe narzędzia Lean Six Sigma – weź udział w szkoleniu uzupełniającym z White do Yellow Belt (druga sesja YB).

Wejdź na ścieżkę rozwoju w obszarze Lean Six Sigma i zdobądź podstawową wiedzę z zakresu Lean Six Sigma oraz poznaj podstawowe narzędzia – zapisz się na szkolenie Lean Six Sigma White Belt.

★★★★★ – liczba gwiazdek oznacza poziom wiedzy ( im więcej tym wyższy)

Umiejętność/Rola WHITE BELT YELLOW BELT GREEN BELT BLACK BELT
Zrozumienie Lean Management ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Podstawowe wprowadzenie do zasad Lean Bardziej szczegółowe zrozumienie, w tym ciągłe doskonalenie Kompleksowe zrozumienie, w tym cele transformacji Lean i kluczowe role Poziom eksperta w zaawansowanych zasadach zarządzania Lean
Identyfikacja marnotrawstwa ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Umiejętność identyfikacji 7+1 typów marnotrawstwa Podstawowe techniki identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa Zaawansowane techniki identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa Ekspert w strategiach eliminacji marnotrawstwa
Mapowanie i analiza procesów ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Identyfikacja strumienia wartości i zastosowanie Makigami Podstawowe techniki mapowania wartości strumienia i analizy procesów Zaawansowane techniki mapowania i analizy procesów Poziom eksperta w identyfikacji wąskich gardeł i technikach mapowania

Zasady Six Sigma

★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Podstawowe informacje o metodzie i cyklu DMAIC Zrozumienie cyklu DMAIC i podstawowych zasad Six Sigma Głęboka wiedza na temat Six Sigma, w tym faz DMAIC i ich produktów Ekspercka wiedza o obszarach zastosowania Six Sigma, zaawansowanych narzędziach  oraz cyklach DMAIC oraz DFSS
Identyfikacja wymagań Klientów

★☆☆☆☆ ★★☆☆☆  ★★★★☆ ★★★★★
Podstawowe informacje o znaczeniu i zastosowaniu VOC Zrozumienie VOC i analizy wymagań klientów Zaawansowane umiejętności w identyfikacji i analizie VOC Ekspert w pozyskiwaniu wymagań Klienta oraz ich przekładaniu na cechy i parametry wyrobów i procesów
Rozwiązywanie problemów

★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Podstawowe zasady przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów Zrozumienie metody PDCA, 8D, raportu A3 oraz DMAIC Zaawansowane metody rozwiązywania problemów, w tym DMAIC Poziom eksperta w rozwiązywaniu złożonych problemów analitycznych
Przywództwo i zarządzanie zmianą

★☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★★★☆ ★★★★★
Podstawowa świadomość zasad zarządzania zmianą Znajomość zasad i ról w zarządzaniu zmianą Zaawansowane umiejętności w przeprowadzaniu zmian Ekspert w zarządzaniu zmianą na poziomie organizacyjnym
Kierowanie zespołem i współpraca w projekcie

★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★
Znajomość zasad pracy w projekcie Znajomość podstawowych zasad zarządzania projektami Zdolność do zarządzania projektami średniej wielkości Ekspert w zarządzaniu złożonymi projektami i programami
Analiza danych

★☆☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Znajomość zasad pomiaru procesów Znajomość podstawowych narzędzi analizy danych i tworzenia wskaźników Zaawansowane umiejętności w pomiarze i analizie danych Poziom eksperta w analizie statystycznej i ocenie zdolności procesu
Analiza finansowa

★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★
Podstawowe rozumienie wpływu procesów na wyniki finansowe Umiejętność oceny finansowych aspektów procesów Formułowanie i analiza mierników finansowych realizacji procesów Ekspert w integrowaniu Lean Six Sigma z finansowymi celami organizacji
Poprawa jakości

★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Znajomość podstawowych narzędzi doskonalenia jakości Znajomość popularnych narzędzi doskonalenia jakości Znajomość zaawansowanych narzędzi doskonalenia jakości Poziom ekspercki znajomości narzędzi doskonalenia jakości
Innowacja i ciągłe doskonalenie

★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Podstawowe informacje o koncepcji ciągłego doskonalenia Zrozumienie koncepcji ciągłego doskonalenia Umiejętności wspierania innowacji i ciągłego doskonalenia Ekspert w zakresie wprowadzania innowacji i zmian organizacyjnych
Strategiczne dopasowanie

★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★
Podstawowe zrozumienie dostosowania projektów do strategii biznesowej Umiejętności dostosowania projektów doskonalących do celów biznesowych Umiejętność strategicznego dostosowania projektów do celów biznesowych Poziom ekspercki w integracji Lean Six Sigma ze strategią organizacji

 

Masz problem żeby określić swój obecny poziom wiedzy z Lean Six Sigma? Skontaktuj się z nami – przeprowadzimy test żeby ocenić do jakiej grupy szkoleniowej powinieneś dołączyć.

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i uzyskać certyfikacje pośrednie tzn. będąc Yellow Belt zdobyć certyfikat Green Belt lub z poziomu Green Belt do Black Belt – bardzo prosimy o kontakt – wówczas zaproponujemy indywidualną ścieżkę szkolenia i certyfikacji.

 

Cykl DMAIC

W Lean Six Sigma do rozwiązywania problemów i doskonalenia istniejących procesów wykorzystywany jest cykl DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), co oznacza: Definiowanie, Mierzenie, Analizowanie, Usprawnianie i Kontrolowanie. Chodzi tu przede wszystkim o problemy których przyczyny są nieoczywiste, a ich zidentyfikowanie, ocena wpływu i rozwiązanie wymaga zastosowania dodatkowych narzędzi analitycznych i posługiwania się danymi. Fazy cyklu DMAIC obejmują:

 1. Definiowanie (Define): Na tym etapie, zespół identyfikuje problem, który musi być rozwiązany, definiuje cele projektu oraz ustala oczekiwania klienta. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie różnych narzędzi, takich jak wykres SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers), który pokazuje, jak proces przekształca dane wejściowe w dane wyjściowe, czy diagram przyczynowo-skutkowy, który pomaga zrozumieć różne przyczyny problemu.
 2. Mierzenie (Measure): Na tym etapie, zespół zbiera dane dotyczące obecnego stanu procesu, aby zrozumieć, jak proces działa i jakie są jego wyniki. Narzędzia takie jak wykresy kontrolne, histogramy czy diagramy Pareto mogą być wykorzystane do pomiaru i analizy danych.
 3. Analizowanie (Analyze): Na tym etapie, zespół analizuje zebrane dane, aby zrozumieć przyczyny problemów i błędów. Narzędzia takie jak analiza regresji, analiza wariancji czy drzewo decyzyjne mogą pomóc zrozumieć relacje przyczynowo-skutkowe i identyfikować kluczowe czynniki wpływające na proces.
 4. Usprawnianie (Improve): Na tym etapie, zespół opracowuje, testuje i wdraża rozwiązania, które mają na celu usprawnienie procesu i eliminację identyfikowanych problemów. Narzędzia takie jak analiza what-if, symulacje czy eksperymenty projektowe mogą pomóc zespół w opracowaniu i testowaniu potencjalnych rozwiązań.
 5. Kontrolowanie (Control): Ostatni etap cyklu DMAIC polega na monitorowaniu procesu po wprowadzeniu poprawek, aby zapewnić, że usprawnienia są utrzymywane i że proces działa zgodnie z oczekiwaniami. Narzędzia takie jak wykresy kontrolne, plany kontroli czy procedury standardowe mogą pomóc w monitorowaniu i utrzymaniu poprawek.

Cykl DMAIC jest iteracyjnym procesem, który może być powtarzany, aby ciągle doskonalić procesy i zaspokajać rosnące oczekiwania klientów.

Dla potrzeb tworzenia nowych produktów i wdrażania nowych procesów stosuje się w Lean Six Sigma cykl DFSS, czyli Design For Six Sigma. Cykl DFSS skupia się na zapewnieniu, że produkt lub proces jest prawidłowo zaprojektowany od początku, aby spełniać oczekiwania klienta i osiągnąć „Poziom Six Sigma” – co oznacza nie więcej niż 3,4 defektów na milion możliwości.

Podobnie jak w cyklu DMAIC, w DFSS używa się różnych narzędzi do analizy i optymalizacji procesu, jednak w DFSS nacisk jest na zaprojektowanie procesu od podstaw, a nie na poprawę istniejącego procesu.

Cykl DFSS obejmuje zwykle pięć faz, które często są określane akronimem DMADV, co oznacza: Definiowanie, Mierzenie, Analizowanie, Projektowanie i Weryfikację.

Cykl DFSS jest stosowany także wówczas, gdy istniejący proces nie jest wystarczająco dobry i jest konieczne zastosowanie zupełnie nowego podejścia. DFSS pozwala firmom na tworzenie wysokiej jakości produktów i usług od początku, co przekłada się na większą satysfakcję klienta i niższe koszty związane z poprawkami i naprawami.

Oferujemy w zakresie Lean Six Sigma usługi obejmujące:

 • Doradztwo w zakresie wdrażania programu Lean Six Sigma (LSS) w organizacji klienta
 • Konsultacje w zakresie realizacji projektów usprawniających realizowanych przez klienta w cyklu DMAIC
 • Kierowanie projektami usprawniającymi w cyklu DMAIC
 • Doradztwo w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych do analizy problemów
 • Doskonalenie narzędzi i metodyki pracy Zespołów Doskonalenia
 • Projektowanie systemów pomiaru efektywności procesów (karty kontrolne i dashboardy)
 • Ocena jakości i doskonalenie systemów pomiarowych (MSA)
 • Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do analizy potrzeb klientów (np. Quality Function Deployment)
 • Coaching dla Green Beltów oraz Black Beltów u klienta
 • Kompleksowe programy szkoleniowe dla pracowników wszystkich szczebli

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl