Hoshin Kanri – Szkolenie

Cel szkolenia:

Poznanie podstaw metodyki Hoshin Kanri, a także praktycznych aspektów jej wdrażania oraz funkcjonowania w przedsiębiorstwie oraz dodatkowych narzędzi niezbędnych we wdrażaniu strategii.

Opis szkolenia:

Hoshin Kanri, znane również jako Policy Deployment, to japońska metoda zarządzania strategicznego, która pomaga organizacjom w realizacji swojej wizji i osiągnięciu celów strategicznych. Metoda Hoshin Kanri opiera się na zaangażowaniu wszystkich członków organizacji w proces planowania, wdrażania i monitorowania strategicznych inicjatyw oraz powiązać strategiczne zamierzenia przedsiębiorstwa z działaniami operacyjnymi i ciągłym doskonaleniem. Pozwala ona w szybki i sprawny sposób reagować na zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa, planować kierunki rozwoju, wyznaczać zadania do realizacji a także alokować do nich zasoby i monitorować postępy realizacji. Hoshin Kanri w japońskich firmach stało się centralnym punktem spajającym filozofie i metody zarządzania organizacji takie jak TQM, czy Lean Manufacturing z bieżącym realizowaniem procesów produkcji czy obsługi klientów. Pozwalało to skoordynować i ukierunkować działania doskonalące (kaizen) na kluczowych dla przyszłości firmy obszarach i sprawnie i na bieżąco kontrolować postępy w ich realizacji oraz szybko reagować na pojawiające się odchylenia.

Główne założenie metody Hoshin Kanri polega na przekształceniu celów strategicznych organizacji w konkretne działania na wszystkich poziomach hierarchii. Metoda składa się z kilku kluczowych etapów:

1. Opracowanie wizji i celów strategicznych: Pierwszym krokiem w metodzie Hoshin Kanri jest opracowanie wizji organizacji i ustalenie celów strategicznych. Wizja powinna odzwierciedlać pożądaną przyszłość organizacji, a cele strategiczne powinny być konkretne, mierzalne i osiągalne. W tym etapie ważne jest również zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, takich jak zarząd, kierownicy, pracownicy.

2.Wybór priorytetowych inicjatyw strategicznych: Na podstawie ustalonych celów strategicznych, organizacja dokonuje wyboru priorytetowych inicjatyw strategicznych. Inicjatywy te powinny być skoncentrowane na obszarach, które mają największe znaczenie dla osiągnięcia celów strategicznych. Ważne jest również uwzględnienie zasobów, możliwości i ograniczeń organizacji podczas wyboru inicjatyw.

3.Wypracowanie planów działania: Po wyborze inicjatyw strategicznych, organizacja opracowuje plany działania dla każdej z nich. Plany powinny zawierać konkretne cele, zadania, odpowiedzialnych za ich realizację, terminy oraz wskaźniki monitorowania postępów. Ważne jest, aby plany były jasne, precyzyjne i możliwe do wykonania. W tym etapie ważne jest również zdefiniowanie miar sukcesu dla każdej inicjatywy.

4.Wdrożenie i komunikacja planów: Kolejnym etapem jest wdrożenie planów działania i skomunikowanie ich w całej organizacji. Wszyscy pracownicy powinni być świadomi celów strategicznych, inicjatyw i ich roli w ich realizacji. Komunikacja jest kluczowa dla zapewnienia zrozumienia, zaangażowania i wsparcia wszystkich zainteresowanych stron.

5.Monitorowanie i kontrola postępów: Ważnym elementem metody Hoshin Kanri jest regularne monitorowanie postępów w realizacji planów działania. Wskaźniki i mierniki są wykorzystywane do monitorowania postępów, identyfikowania problemów i podejmowania działań naprawczych. W tym etapie organizacja dokonuje również oceny, czy realizowane inicjatywy przyczyniają się do osiągnięcia celów strategicznych.

6.Doskonalenie i uczenie się: Metoda Hoshin Kanri zakłada ciągłe doskonalenie i uczenie się. Organizacja analizuje wyniki, identyfikuje obszary do poprawy i wprowadza zmiany w swoich planach i działaniach. Ważne jest także zbieranie informacji zwrotnej od pracowników i klientów, które mogą pomóc w dostosowywaniu strategii i inicjatyw.

 

Korzyści z wdrożenia Hoshin Kanri

Wdrożenie Hoshin Kanri przynosi organizacji wiele korzyści, w tym skupienie na celach strategicznych, wyważone podejście do zarządzania, zwiększenie zaangażowania pracowników, skierowanie działań na priorytety, ciągłe doskonalenie i uczenie się, oraz poprawę komunikacji i współpracy. Dzięki tej metodzie organizacja może efektywnie realizować swoją strategię, dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia i osiągać coraz lepsze wyniki. Pośród najważniejszych korzyści należy wymienić:

1. Skupienie na celach strategicznych: Hoshin Kanri pomaga w skoncentrowaniu organizacji na osiąganiu celów strategicznych. Dzięki tej metodzie, cele strategiczne są jasno określone i komunikowane w całej organizacji, zapewniając spójność i porozumienie co do kierunku, w którym firma dąży. To umożliwia skupienie zasobów i wysiłków na realizacji najważniejszych celów strategicznych.

2.Wyważone podejście do zarządzania: Hoshin Kanri zapewnia wyważone podejście do zarządzania organizacją. Metoda ta uwzględnia różne perspektywy, takie jak finansowa, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju organizacyjnego. Pozwala to organizacji na zrozumienie i monitorowanie różnych obszarów wpływających na jej sukces, a nie tylko skupienie się na jednym aspekcie, takim jak wyniki finansowe.

3.Zwiększenie zaangażowania pracowników: Hoshin Kanri angażuje wszystkich pracowników organizacji w proces planowania i realizacji celów strategicznych. Dzięki temu pracownicy mają poczucie zaangażowania, ponieważ widzą, jak ich praca przyczynia się do osiągnięcia celów organizacji. Metoda ta stwarza okazje do twórczego wkładu, dzielenia się pomysłami i podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju organizacji.

4.Skierowanie działań na priorytety: Wdrożenie Hoshin Kanri umożliwia organizacji skierowanie swoich działań na najważniejsze priorytety. Metoda ta pomaga w identyfikacji kluczowych inicjatyw strategicznych, które przyczyniają się do osiągnięcia celów. Dzięki temu organizacja unika rozproszenia zasobów i skupia się na obszarach, które mają największe znaczenie dla jej sukcesu.

5.Ciągłe doskonalenie i uczenie się: Hoshin Kanri zakłada ciągłe doskonalenie i uczenie się w organizacji. Metoda ta wymaga regularnego monitorowania postępów, analizy wyników i wprowadzania zmian w działaniach, jeśli jest to konieczne. Dzięki temu organizacja może dostosowywać swoje działania do zmieniających się warunków i stale doskonalić swoje procesy, aby osiągać coraz lepsze wyniki.

6.Poprawa komunikacji i współpracy: Hoshin Kanri sprzyja poprawie komunikacji i współpracy w organizacji. Metoda ta wymaga otwartej i regularnej komunikacji na temat celów, planów i postępów. Pracownicy mają okazję do dzielenia się informacjami, wymiany pomysłów i współpracy w celu osiągnięcia wspólnych celów. Poprawa komunikacji i współpracy przyczynia się do lepszego zrozumienia celów i skuteczniejszego działania organizacji jako całości.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma formę warsztatu praktycznego w trakcie którego uczestnicy szkolenia poznają podstawy teoretyczne Hoshin Kanri, poznają praktyczne aspekty ich wdrażania i funkcjonowania oraz wykonują ćwiczenia praktyczne


Trener:

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania efektywnością oraz lean management.


Czas trwania:

2 dni – 16 h

 

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Geneza metody Hoshin Kanri
 2. Hoshin Kanri na tle metod planowania strategicznego
 3. Zarządzanie przez cele (MBO) a Hoshin Kanri
 4. Zrównoważona karta wyników a Hoshin Kanri
 5. Ogólny model Hoshin Kanri
 6. Odmiany modeli Hoshin Kanri (Babicha, Hutchinsa, Witcher&Butterworth, Shiby)
 7. Pojęcia i terminologia (Polityki, Catch ball, QCDE)
 8. Uzgadnianie wizji

Dzień 2

 1. Definiowanie celu rocznego
 2. Koordynacja organizacji
 3. Ustanawianie celów strategicznych
 4. Rozwinięcie i uzgadnianie celów
 5. Kontrola realizacji celów
 6. Działania korygujące
 7. Arkusze i formularze wykorzystywane w Hosin kanri
 8. Techniki i metody wspierające hoshin kanri
 9. Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się

Termin i lokalizacja

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl