Zarządzanie projektami to dyscyplina, która obejmuje planowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrolowanie zasobów w celu osiągnięcia konkretnych celów. Te cele mogą dotyczyć dostarczenia unikalnego produktu, usługi lub wyniku w określonym terminie, często przy ograniczonym budżecie. Właściwe zarządzanie projektami jest kluczem do jego sukcesu i przynosi wiele korzyści dla organizacji.

Projekt charakteryzuje się tym, że ma konkretny początek i koniec, jest związany z konkretnym celem lub rezultatem, a zasoby (tj. czas, personel, budżet) są ograniczone. Każdy projekt jest niepowtarzalny i zwykle składa się z szeregu zadań, które muszą być wykonane w określonym porządku.

Prawidłowe zarządzanie projektami obejmuje wiele różnych działań i umiejętności. Typowy cykl życia projektu obejmuje następujące fazy:

 • Inicjacja: Ta faza polega na zdefiniowaniu celów projektu, identyfikacji głównych interesariuszy i ustaleniu ogólnego zakresu projektu.
 • Planowanie: W tej fazie tworzy się szczegółowy plan projektu, który obejmuje harmonogram, budżet, zasoby, ryzyko i inne elementy. Plan ten powinien być realistyczny, ale też elastyczny, aby móc dostosować się do zmieniających się warunków.
 • Realizacja: Ta faza polega na realizacji zadań zgodnie z planem. Należy skupić się na efektywnym zarządzaniu zasobami, kontrolowaniu jakości i komunikacji z interesariuszami.
 • Monitorowanie i kontrolowanie: Te działania są przeprowadzane równolegle z realizacją projektu. Ich celem jest sprawdzanie, czy projekt przebiega zgodnie z planem, i podejmowanie korekty, gdy jest to konieczne.
 • Zakończenie: W tej fazie projekt jest formalnie zamykany. Należy dokonać ewaluacji, zidentyfikować lekcje na przyszłość, zarchiwizować dokumentację projektu i odpowiednio podziękować zespołowi.

Jak pokazuje praktyka wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem niewystarczającej efektywności procesu wprowadzania zmian oraz projektów. Trudności pojawiają się najczęściej wtedy, gdy firma musi podzielić swoje ograniczone zasoby pomiędzy wiele realizowanych równocześnie przedsięwzięć. Jakie kryteria wówczas przyjąć żeby możliwie obiektywnie porównać poszczególne projekty ze sobą? Jak wybrać te z nich które są palące i jak zidentyfikować te z nich z których realizacją można poczekać? Czy zatrzymywać realizacje już rozpoczęte i na jakiej podstawie podejmować takie decyzje? Czy realizować wiele idei równocześnie z odległym czasem dostarczenia czy też raczej skupić się na realizacji najważniejszych z nich i tam właśnie przydzielić zasoby, żeby czas ich dostarczenia był możliwie najkrótszy? Jak efektywnie pracować nad projektem? Z takimi właśnie dylematami muszą najczęściej zmierzyć się przedsiębiorstwa.

Nadzwyczaj często brakuje firmom odpowiedniego poziomu formalizacji w zakresie zarządzania oraz sprawnej i sprawdzonej metodyki prowadzenia projektów. Odpowiedni poziom formalizacji procesu zarządzania jest podstawowym warunkiem sukcesu każdego projektu, a standaryzacja w tym zakresie pozwala zagwarantować, że wszyscy uczestnicy procesu będą korzystali z jednakowych, najbardziej efektywnych i sprawdzonych rozwiązań.

Oferowane szkolenia z zarządzania projektami

 

 

Korzyści z zarządzania projektami

Prawidłowe zarządzanie projektami przynosi wiele korzyści dla organizacji, z których najważniejsze to:

1. Efektywne wykorzystanie zasobów: Zarządzanie projektami pomaga organizacjom lepiej wykorzystać swoje ograniczone zasoby. Poprzez dokładne planowanie i monitorowanie, organizacje mogą minimalizować marnotrawstwo i maksymalizować efektywność.

2. Lepsza jakość wyników: Projekty zarządzane profesjonalnie są bardziej skłonne do dostarczania produktów, usług lub wyników o wysokiej jakości.

3. Zadowolenie klientów: Klienci cenią terminowe i dobrze wykonane projekty. Dobrze zarządzane projekty mogą przyczynić się do zwiększenia zadowolenia klientów i lojalności.

4. Mniejsze ryzyko: Zarządzanie projektami pomaga zidentyfikować i zarządzać ryzykiem. To z kolei przyczynia się do zwiększenia szans na pomyślne zakończenie projektu.

5. Podniesienie morale pracowników: Pracownicy cenią jasność i strukturę, które zarządzanie projektami może przynieść. Mogą także czuć się bardziej zadowoleni i zaangażowani, gdy widzą, że ich praca przyczynia się do pomyślnego zakończenia projektu.

6. Nauka i rozwój: Każdy projekt przynosi szansę na naukę i rozwój. Zarządzanie projektami pomaga organizacjom systematycznie zbierać i analizować doświadczenia z projektu, co może prowadzić do ciągłego doskonalenia.

Oferowane usługi w obszarze zarządzania projektami:

 • Opracowanie i implementacja kryteriów oceny i priorytetyzacji w ramach portfela projektów;
 • Analiza i ocena obecnego sposobu zarządzania projektami w celu identyfikacji słabości i obszarów do doskonalenia;
 • Doradztwo w zakresie wyboru metod zarządzania projektami dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa;
 • Przegląd, ocena i priorytetyzacja realizowanych w przedsiębiorstwie projektów;
 • Opracowanie zasad oceny opłacalności projektów inwestycyjnych;
 • Opracowanie standardów zarządzania projektami w przedsiębiorstwie oraz dokumentacji projektowej;
 • Opracowanie procesu raportowania realizacji projektów w przedsiębiorstwie;
 • Opracowanie standardów zarządzania portfelem projektów.

Oferowane szkolenia z zarządzania projektami:

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl