sty 30, 2024

Wprowadzenie

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, zarządzanie strategiczne jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Odpowiednie narzędzia i metody analizy są konieczne do efektywnego zarządzania. Jednymi z najbardziej uznanych narzędzi w tej dziedzinie są metody SWOT i TOWS. Niniejszy artykuł ma na celu głębokie zrozumienie tych narzędzi, z naciskiem na ich praktyczne zastosowanie w kontekście pozyskania i rozwoju zasobów oraz wykorzystania szans rynkowych.

Co to jest SWOT?

Metoda SWOT jest narzędziem analizy strategicznej, które służy do identyfikacji mocnych i słabych stron organizacji, szans oraz zagrożeń pochodzących z otoczenia. SWOT to akronim, który pochodzi od słów:
Strengths (Mocne strony)
Weaknesses (Słabe strony)
Opportunities (Szanse)
Threats (Zagrożenia)

Co to jest TOWS?

Chociaż SWOT jest znakomitym narzędziem do identyfikacji czynników wewnętrznych i zewnętrznych, nie oferuje ono konkretnych wytycznych dotyczących tego, jak te elementy można wykorzystać dla osiągnięcia celów strategicznych. Wprowadzenie analizy TOWS umożliwia pogłębienie tej analizy przez wykorzystanie mocnych i słabych stron do unikania zagrożeń i wykorzystania szans. Metoda TOWS jest często używana w połączeniu z analizą SWOT.

Praktyczne zastosowanie SWOT/TOWS

Przykłady Szans:

 • Globalizacja: Możliwość ekspansji na nowe, globalne rynki.
 • Technologiczne innowacje: Dostęp do nowych technologii, które mogą zwiększyć efektywność.
 • Zmiany w regulacjach: Nowe lub zmienione przepisy, które mogą być korzystne dla firmy.
 • Partnerstwa strategiczne: Możliwość nawiązania sojuszy z innymi firmami.
 • Zmiana preferencji konsumentów: Zmiany w zachowaniach konsumentów, które sprzyjają produktom lub usługom firmy.
 • Zmniejszenie kosztów surowców: Spadek cen surowców, co obniża koszty produkcji.
 • Nisze rynkowe: Nowe segmenty rynku, które można zaspokoić.
 • Poprawa reputacji: Zmiany w opinii publicznej, które mogą poprawić reputację firmy.
 • Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej: Możliwość zatrudnienia wysoce wykwalifikowanych pracowników.
 • Finansowanie: Dostęp do nowych źródeł kapitału.

Przykłady Zagrożeń:

 • Konkurencja: Nowi gracze na rynku lub zacieśnienie konkurencji.
 • Zmiany w regulacjach: Nowe lub zmienione przepisy, które mogą negatywnie wpłynąć na firmę.
 • Technologiczne zastąpienie: Ryzyko, że produkty lub usługi firmy zostaną zastąpione przez nowe technologie.
 • Wzrost kosztów: Zwiększenie cen surowców, opłat, lub kosztów pracy.
 • Zmiany kulturowe: Zmiany w preferencjach lub oczekiwaniach konsumentów.
 • Czynniki ekonomiczne: Inflacja, recesja, niestabilność walutowa.
 • Problemy z dostawcami: Problemy z jakością, dostępnością lub cenami surowców.
 • Katastrofy naturalne: Skutki związane z klęskami żywiołowymi.
 • Problemy prawne: Ryzyko pozwów, grzywien czy innych problemów prawnych.

Przykłady Silnych Stron:

 • Zaawansowana technologia
 • Znakomite relacje z klientami
 • Silna kultura organizacyjna
 • Wysoka jakość produktów
 • Sprawna logistyka i łańcuch dostaw
 • Dobre zarządzanie finansami
 • Innowacyjność
 • Rozpoznawalna marka
 • Szybka adaptacja do zmian
 • Wykwalifikowana kadra

Przykłady Słabych Stron:

 • Niewydolność procesów
 • Niska jakość produktów
 • Brak strategii marketingowej
 • Brak innowacyjności
 • Niski poziom satysfakcji klientów
 • Zasoby ludzkie o niskich kwalifikacjach
 • Nadmierna złożoność organizacyjna
 • Brak skalowalności
 • Słabe zarządzanie finansami
 • Ograniczone źródła finansowania

Zastosowanie w TOWS

Unikanie Zagrożeń

 • Konkurencja vs. Technologia: Firma A może wykorzystać swoją przewagę technologiczną, aby utrzymać konkurencyjność i unikać zagrożeń związanych z nowymi graczami na rynku.
 • Niestabilność Gospodarcza vs. Efektywność: Firma D może wprowadzić ścisłe zarządzanie kosztami i zasobami, aby zminimalizować wpływ niestabilności gospodarczej.


Wykorzystanie Szans

 • Ekspansja Globalna vs. Marka: Firma B może wykorzystać swoją silną markę do łatwiejszego wejścia na nowe rynki.
 • Zmiany Regulacyjne vs. Skalowalność: Firma C może zrewidować swoje procesy i zasoby, aby zyskać na nowych regulacjach i zwiększyć skalowalność.

Wnioski i Rekomendacje

Wyniki analizy SWOT/TOWS mogą być bezcennym wsparciem w procesie decyzyjnym dotyczącym pozyskania nowych zasobów lub rozwijania istniejących. Na przykład:

 1. Firma A może zdecydować się na inwestycje w badania i rozwój, aby utrzymać swoją przewagę technologiczną.
 2. Firma B może zainwestować w marketing i rozwój marki, aby utrzymać i zwiększyć swoją rozpoznawalność na nowych rynkach.
 3. Firma C może wprowadzić zmiany w zarządzaniu procesami i operacjami, aby zwiększyć swoją konkurencyjność.
 4. Firma D może zabezpieczyć się przed zagrożeniami makroekonomicznymi przez różnorodność źródeł dochodów i redukcję kosztów.


Jak Przygotować się do Analizy SWOT/TOWS?

Uczestnicy:
Zespół zarządzający: CEO, CTO, COO, CFO itd.
Specjaliści ds. strategii
Analitycy rynku
Zespół marketingu
Kadra średniego szczebla
Stakeholderzy zewnętrzni: partnerzy, doradcy, inwestorzy

Dane Wejściowe:
Analiza rynku i konkurencji
Dane finansowe firmy
Informacje o kliencie
Dane o dostawcach i łańcuchu dostaw
Przegląd technologii i procesów wewnętrznych
Raporty z badań i ankiety opinii
Oceny i raporty pracowników


Przebieg i organizacja analizy SWOT/TOWS:

 1. Gromadzenie danych: Zebranie wszystkich niezbędnych informacji z różnych działów i źródeł.
 2. Sesja burzy mózgów: Zorganizowanie spotkania z wszystkimi uczestnikami w celu identyfikacji mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.
 3. Analiza i interpretacja: Omówienie i analiza zebranych danych i opinii.
 4. Formulowanie strategii: Na podstawie analizy SWOT/TOWS, zespół powinien sformułować konkretne strategie i plany działania.

Podsumowanie

Analiza SWOT/TOWS jest nie tylko narzędziem diagnostycznym, ale również platformą dla strategicznego myślenia i planowania. Jest to metoda uniwersalna, możliwa do zastosowania w każdym rodzaju organizacji. Jej praktyczne zastosowanie w zarządzaniu strategicznym pozwala nie tylko na identyfikację mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, ale również na tworzenie konkretnych planów i działań, które mogą przyczynić się do długoterminowego sukcesu firmy.

Pamiętanie o tym, że analiza SWOT/TOWS to nie jednorazowy proces, ale element ciągłego monitoringu, jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Zastosowanie metody SWOT/TOWS w zarządzaniu strategicznym nie tylko pomaga w zrozumieniu obecnej sytuacji firmy, ale także w wyznaczaniu kierunków dla przyszłego rozwoju.

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl